Kontaktregister > Organisationer alternativt "F8"

Förklaring till uppgifter på flik "Basuppgifter"

Vänster kolumn

Kundnummer:

Unikt nummer som används som kundnummer. Tilldelas automatiskt av BRP när organisationen sparas första gången. Värdet kan sättas manuellt.

Organisationsnummer:

Organisationsnumret enligt formatet 556658-2770.

Hemsida:

Om organisationen har någon webbsida kan du ange adressen här.

E-postadress:

Huvudsaklig adress för att skicka e-post till organisationen.

E-postadress (för faktura):

E-postadress att använda för att skicka fakturor till organisationen.

Telefon:

Huvudsakligt telefonnummer till organisationen.

Tele fax:

Telefonnummer för att skicka fax till organisationen

Adress:

Adress till det ställe där organisationen befinner sig, d.v.s. besöksadressen.

Fakturaadress:

Om fakturor till organisationen ska skickas till någon annan adress än adressen ovan anger du den här.

Felaktig adress:

Markera här om du upptäckt att den angivna adressen inte stämmer.

Huvudkontor:

Om organisationen har ett huvudkontor som är en annan organisation i systemet kan du ange den här.

Fakturera huvudkontor:

Fakturor skickas till huvudkontoret som angetts ovan.

Prislista:

Här kan du ange om organisationen ska vara kopplad till en viss prislista. Om du inte anger någon kommer standardpris att gälla.

Rabatt (%):

Här kan du ange en procentsats som alltid kommer att dras av från priser för alla personer kopplade till den här kunden.

Fakturadagar:

Hur långt fram i tiden som förfallodatum sätts när fakturan skapas.

Fakturareferens:

Ange den person i organisationen som ska stå som fakturareferens när ni fakturerar organisationen.

Höger kolumn

Skapad:

Visar när och av vem den här organisationen skapades i systemet.

Ändrad:

Visar när och av vem som den här organisationens uppgifter senast ändrades i systemet.

Anläggning:

Vilken av era anläggningar som kunden är kopplad till.

Personer:

De personer som hör till den här organisationen.

Internetregistrering:

Om organisationen har en egen internetsida för att registrera kunder på så visas den adressen här. Det är även möjligt att klicka på ikonen "Papper/penna" för att öppna websidan.

Förklaring till uppgifter på flik "Abonnemang"

Lista över abonnemang kopplade till organisationen: