Endast för nyregistrerade kundeProdukter > Produkter, typ "Abonnemang"


Namn:


Välj gärna namn som associerar till abonnemangets rättigheter, bindningstid samt debiteringsintervall. Om abonnemanget kräver att det ska betalas via autogiro så lägg till AG i slutet på namnet. Väljer redan vid försäljningen om AG eller inte, AG ger ofta rabatt. Exempel: Gymkort Helår AG.


Flik "Abonnemang"

Vänstra kolumnen


Bindningstid:


Anger under hur lång tid som kunden förbinder sig att betala för abonnemanget, oavsett hur ofta abonnemanget debiteras. Bindningstiden är alltid fast och sätts till start + bindningstid vid försäljning. Varken start eller bundet t.o.m ändras normalt. Om en kund väljer att fortsätta med sitt abonnemang efter bindningstidens slut så räknas abonnemanget som obundet. Det inträffar alltså när bundet t.o.m. har passerats. Då har kunden fullgjort sina förpliktelser att betala för abonnemanget och kan nu avgöra om det ska förlängas eller ej. Så länge som abonnemanget är bundet måste kunden betala.
Prisgarantilängd:


Anger längden för abonnemangets prisgaranti. Priset på abonnemanget är fast under denna tid. Oftast samma som bindningstiden. Kan användas tillsammans med "Ny produkt och pris efter prisgaranti".
Debiteringsintervall:


Debiteringsintervallet anger hur lång tid som varje debitering avser. Om hela beloppet för abonnemanget betalas vid försäljningstillfället så sätts debiteringsintervallet till samma som bindningstiden.
Om denna abonnemangstyp ska delbetalas anges här hur lång tid som varje delbetalning ska täcka. T.ex. ett årskort som betalas månadsvis har "Bindningstid" = 12 månader och "Debiteringsintervall" = 1 månad.
Uppsägningstid:


Normalt används ingen uppsägningstid. Uppsägningstiden påverkar inte bundna abonnemang under bindningstiden.


Justera uppsägning till månadsslut:


Med detta valt kommer slutdatum vid uppsägning bli den sista dagen i den månad som uppsägningstiden anger. 
Till exempel:
Adam har 2 månaders uppsägningstid och justera uppsägning till månadsslut. Han säger upp sitt abonnemang den 10/1 och får då slutdatum 31/3.
Bea har 0 månaders uppsägningstid och justera uppsägning till månadsslut. Hon säger upp sitt abonnemang den 10/1 och får då slutdatum 31/1.


Justera betalning till månadsslut:


En lista med olika val för hur första debiteringen av abonnemanget ska ske.

  • "Nej" - Ingen justering mot månadsslut. Första debiteringen startar vid abonnemangets start och ett debiteringsintervall framåt.
  • "Extra månad efter 15:e" - Om abonnemanget startar 1-15 i månaden blir första betalningen fram till den siste i samma månad. Startar abonnemanget 16-31 betalar kunden för innevarande månad + hela nästa månad.
  • "Extra månad efter 10:e" - Om abonnemanget startar 1-10 i månaden blir första betalningen fram till den siste i samma månad. Startar abonnemanget 11-31 betalar kunden för innevarande månad + hela nästa månad.
  • "Alltid en extra månad" - Kunden betalar för innevarande månad + hela nästa oavsett när abonnemanget startar.
  • "Alltid två extra månader" - Kunden betalar för innevarande månad + två hela månader till.
  • "Förskjuten förstadragning" - Om abonnemanget startar 1-15 i månaden blir första betalningen fram till den siste i samma månad. Startar abonnemanget 16-31 betalar kunden för innevarande månad + hela nästa månad. I tillägg till detta kommer Extra betalning sättas till ett månadsbelopp och debiterat till och med flyttas fram en extra månad. T.ex. ett abonnemang som kostar 300:- per månad tecknas den 18/3 får första debiteringen 18/3-30/4. Debiterat t.o.m. sätts dock till 31/5 så nästa betalning blir för juni men till dubbla beloppet, 600:-.
  • "Innevarande månad" - Kunden betalar alltid för den innevarande månaden.

Används inte vid "fix tidsperiod".
Förnya automatiskt:Markeringen i detta fält är ett defaultvärde som kan kan ändras vid försäljningstillfället och betyder att abonnemanget förnyas automatiskt efter bindningstidens slut. Om abonnemanget ska förnyas automatiskt så ska även fältet "ingår i debiteringsrutin" markeras. För att förlänga abonnemang används rutinerna Ekonomi > Debitera abonnemang samt Ekonomi > Debitera Autogiroabonnemang. Vid varje förlängning stegas debiterat t.o.m fram så lång tid som debiteringsintervallet anger på abonnemangsprodukten. Ett abonnemang fortsätter att förlängas så länge som bundet t.o.m inte är uppnått eller så länge som "Förnya automatiskt" är ikryssat.
Abonnemang med en fix tidsperiod ska inte ha någon markering i detta fält.Rättigheter:


Välj bland tidigare registrerade rättigheter vilka rättigheter som är aktuella för denna abonnemangsprodukt.
Fix tidsperiod:


Abonnemanget är giltigt mellan angivna datum, oavsett när köpet sker.
Det är ett undantag att ha abonnemang med fix tidsintervall. Ett exempel på ett sådant abonnemang är Sommarkampanj 2012 som har perioden 2012-06-01 – 2012-08-31. Det speciella med ett sådant abonnemang är att det är giltigt till 31/8 oavsett om man köper det den 1/6 eller den 20/8.
Abonnemang med en fix tidsperiod kan inte samtidigt "förnyas automatiskt".
Exempel "Terminskort"
Om en abonnemangsprodukt har en fix tidsperiod får det sålda abonnemanget den tidsperiod som gäller vid försäljningen. Om produktens tidsperiod ändras efter försäljningen påverkar det alltså inte det sålda abonnemanget. Man kan därför använda samma abonnemangsprodukt "Terminskort" (observera att vi inte specificerar vilken termin som avses i produktnamnet) och ändra abonnemangsproduktens start-/slutdatum inför varje termin.
Påminn om abonnemangsslut i dagar:


Om man väljer att påminna kunden när abonnemanget närmar sig sitt slut kommer en varning att visas när kunden loggar in på webbokningen (min sida) eller på en kundkiosk. Med avslut menas deb t.om eller bindningstid beroende på vad som ligger längst fram i tiden.
Periodiseringskonto:


Ange om intäkterna på denna abonnemangsprodukt ska periodiseras.
Inpasseringstyp:


Används för statistiken "Besöksstatistik per typ".
Begränsat antal:


Kunden får maximalt passera in X antal gånger per dag eller kalendervecka (måndag som första dag) med denna abonnemangsprodukt. Även begränsning på motsvarande antal utpasseringar. Läsare uppsatta som inre påverkas inte.

Lämna antalet tomt för att inaktivera denna begränsning.
Exkludera från medlemsrapport:


Produkten exkluderas från medlemsrapporten. Har man t.ex. årskort + skåpsabonnemang + handduksabonnemang etc. kan man välja att inte ta med tilläggsabonnemangen som skåp och handduk i medlemsrapporten.
Kontrollera ej debiterad t.o.m. vid inpassering:


En markering här innebär att inpassering tillåts även om kunden inte har debiterats för sitt abonnemang.


Högra kolumnen:


Ingår i debiteringsrutin:


Ska markeras för alla abonnemang där inte hela beloppet för abonnemanget har betalats vid försäljningstillfället, t.ex. autogiroabonnemang. En markering i detta fält innebär att produkten kommer att ingå i den månatliga debiteringsrutin som finns i BRP.
Kräver autogiro:


Innebär att systemet kommer att efterfråga autogirouppgifter vid köp av abonnemang. Registrering av dessa uppgifter är dock inte tvingande vid köptillfället.
Flera nyttjare:


Om den abonnemangsprodukt du skapar har valet "Flera nyttjare" kan flera personer använda samma abonnemang. En vanlig tillämpning för denna funktion är företagsabonnemang.
Skåpsabonnemang:Ett abonnemang kan innehålla information om vilket skåp kunden har tillgång till. Om Gantner låssystem för skåp används kontrollerar BRP automatiskt skåplåsen, men funktionen kan även användas för att lagra information om vanliga skåp utan elektroniskt lås. Om detta fält är ikryssat så ingår abonnemang av skåp i denna abonnemangsprodukt. När abonnemangsprodukten sedan säljs kommer det att finnas ett fält för kundens skåpnummer som fylls i av försäljaren.
Ett alternativ kan vara att skapa en speciell abonnemangsprodukt för abonnemang av skåp som sedan används som ett tillvalsabonnemang till andra abonnemangsprodukter.Endast för nyregistrerade kunder:


Påverkar endast BRP Self Service Classic som nu nått end of life. Ett sådant abonnemang visas endast i listningen på webben för nyregistrerade kunder. Det finns även en spärr så att vanlig person får felmeddelande vid köp.
En person blir markerad som nyregistrerad när den skapas via webbokningen och är det tills den avmarkeras av den schemalagda aktiviteten "Ta bort inaktiva internetkunder". BRP:s support kan ställa in hur många timmar en person räknas som nyregistrerad och personer räknas inte heller som nyregistrerade efter att de gjort en beställning.
Produkttillägg:


Gäller för kundrutinerna och kundwebben. Ange produkter som kunden ska kunna lägga till i beställningen samtidigt som kunden köper ett abonnemang. Tilläggen kan vara obligatoriska eller valbara. Enbart produkter av typen Vara, LagerVara, Abonnemang och Värdekort kan väljas som tillägg. OBS! Tilläggsprodukten måste ha "Bokningsbar via Internet" satt för att den ska användas av kundwebben.
Ny produkt och pris efter prisgaranti:


Produkt som ska träda i kraft efter att kampanjperioden/priset inte ska gälla längre. Efter att bindningstiden på abonnemanget löpt ut kommer abonnemanget att övergå till denna produkt. Priset på abonnemanget kommer att uppdateras enligt nya produktens prislistor.
Kreditgräns:


Sätter kreditgräns för abonnemanget. Kräver inställningen "Används armbandskredit på person".


Flik "Pris"


Pris:


Ange det belopp som kunden ska betala per debiteringsintervall, välj om det ska vara inklusive eller exklusive moms.


Flik "Anläggning"


Anläggningar:


Ange vilken/vilka anläggningar som abonnemangsprodukten tillåts säljas på. Påverkar inte i vilken anläggning som produkten kan nyttjas.