Bokning > Inställningar > Bokningsregler

Namn:

Namnge bokningsregeln så att det framgår vilka produkter som regeln avser att omfatta, t.ex. "Rumsbokning" eller "Gruppträning".

Får bokas tidigast innan:

Ange hur lång tid innan starttiden som det är möjligt att börja boka tjänsten eller en plats på gruppaktiviteten. Ange en siffra i någon av enheterna minuter/timmar/dagar. BRP beräknar tillåten bokningstidpunkt utifrån tjänstens eller gruppaktivitetens starttid eller sluttid beroende på vad man valt under "Utgå från bokningens". T.ex. ett pass som börjar kl 16.00 och som ska få bokas tidigast sju dagar innan kommer att få tillåten bokningstid sju dygn tidigare, kl 16.00 om ni i fältet anger 7 (sju) dagar.

Utgå från bokningens:

Om "Får bokas tidigast innan" ska utgå från bokningens start eller sluttid. Gäller enbart tjänster och gruppaktiviteter.

Använd fast tidpunkt för släpp:

Om tjänst eller plats på en gruppaktivitet får bokas tidigast en vecka i förväg så sätts tidpunkten för när bokning tidigast får ske till samma klockslag som starttiden eller sluttiden, men sju dagar tidigare. Vanligtvis tillåts dock bokning fr.o.m. den tidpunkt som anläggningen öppnar, t.ex. kl 07.00. Om ni vill justera tidpunkten som beräknats i fältet ovan, så kan ni ange en fast tidpunkt i detta fält.

Får bokas senast inpå:

Ange hur lång tid innan starttiden som bokningsmöjligheten för tjänster och platser på ett gruppaktivitetspass ska upphöra. Vanligtvis två timmar innan. Ange här en siffra i någon av enheterna minuter/timmar/dagar.

Senaste inbokning från reservlista:

Ange hur lång tid innan starttiden som personer på reservlistan kan bokas in på ordinarie platser. Detta fält anger med andra ord hur länge reservlistan ska vara aktiv. Om man inte har angett något värde används värdet från "Får bokas senast inpå".

Får avbokas senast inpå:

Ange hur lång tid innan starttiden det är tillåtet att avboka tjänsten eller platsen på gruppaktiviteten. Vanligtvis två timmar innan. Ange här en siffra i någon av enheterna minuter/timmar/dagar. Är tiden satt till 1 dag och bokningen startar 15.00 får man avboka den fram till 15:00 dagen innan men inte 15:01 dagen innan.

Max antal bokningar totalt:

Ange hur många tjänstebokningar och gruppaktivitetsbokningar som en kund får ha aktiva/aktuella samtidigt från bokningstillfället och framåt. Så fort ett pass starttid passerat är bokning av ytterligare pass möjligt. OBS att summan av antal bokningar beräknas per bokningsregel. Så ifall två produkter har samma bokningsregel så kommer summan att beräknas tillsammans för båda produkterna.

Max antal bokningar per dag:

Ange hur många tjänstebokningar och gruppaktivitetsbokningar som en kund får ha aktiva/aktuella samtidigt på en och samma dag. Läs mer på "Max antal bokningar totalt".

Max antal bokningar per vecka:

Ange hur många tjänstebokningar och gruppaktivitetsbokningar som en kund får ha samtidigt under en kalendervecka. Läs mer på "Max antal bokningar totalt".

Räkna reservlista separat:

Om denna markeras så kan man ange separata max antal bokningar för reservlista. Om denna inte är markerad så räknas ordinarie bokningar och reservlistebokningar ihop.

Max antal reservlistebokningar totalt:

Ange hur många reservlistebokningar som en kund får ha aktiva/aktuella samtidigt från bokningstillfället och framåt. Så fort ett pass starttid passerat är bokning av ytterligare pass möjligt.

Max antal reservlistebokningar per dag:

Ange hur många reservlistebokningar som en kund får ha aktiva/aktuella samtidigt på en och samma dag.

Max antal reservlistebokningar per vecka:

Ange hur många reservlistebokningar som en kund får ha samtidigt under en kalendervecka.

Tillåt samtida internetbokningar:

Denna markering berör endast kundernas möjligheter att boka flera samtida gruppaktivitetspass via er internetbokning. Gäller ej för tjänstebokningar.

Avbokningsregler:

Om en avgift ska tas ut vid avbokningar så anges här vilken avbokningsregel som ska gälla.

Ersättningsregler:

Bokningsregeln kan ersättas av en annan bokningsregel om en kund har en viss rättighet. Detta kan användas om en viss kundgrupp ska ha andra bokningsregler än andra. Finns det flera ersättningsregler är det lämpligt att sätta prioritet på de olika reglerna för att få ett förutsägbart beteende om en kund råkar ha tillgång till flera ersättningsregler. Om någon prioritet är tomt så används alltid den så sätt prioritet på alla om prioritet ska användas.