Child pages
  • Varför kan inte kunden passera in?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontrollera felmeddelandet för inpasseringsförsöket

Gå till Inpasseringsfönstret (F4), markera kundens inpasseringsförsök i listan och titta på inpasseringsresultatet. Detta ger en indikation på varför inpasseringen nekades. I kolumnen "person/kort" visas vilken information som lästs in i BRP. Vid en korrekt inläsning visas kundens namn. För mer information se In- och utpasseringskontroll.

Kontrollera giltighetstiden för abonnemanget

Gå till kundens personkort (Kontaktregister > Personer alternativt "F9") och gå vidare till fliken "Abonnemang". Markera det aktuella abonnemanget och klicka på ikonen "Papper/penna" för att kontrollera att abonnemanget är debiterat minst till dagens datum annars kommer kunden att mista sina rättigheter (inpassering, prislistor etc). Kontrollera även att abonnemanget inte är fryst vid aktuell tidpunkt. Det görs under fliken "Avvikelser" på abonnemangsbilden.
Exempel på felmeddelande: Fruset abonnemang, saknar abonnemang.

Kontrollera om kunden är avstängd

Gå till kundens personkort (Kontaktregister > Personer alternativt "F9"). På fliken "Basuppgifter" finns en markering som anger om kunden är avstängd. Kontrollera att denna markering inte är satt. Kontrollera även att kortet är kopplat till kunden. På fliken "Abonnemang" står kundens kortnr.
Exempel på felmeddelande: okänt id-kort.

Kontrollera att kunden inte har någon förfallen faktura

Under Inställningar > Inställningar (Ekonomi) finns inställningen "Spärra kort efter antal förfallodagar", är den angiven kommer kunden inte att kunna passera in om kunden (betalaren) har en faktura som är förfallen så många dagar som angivits. Kontrollera detta från kundens personkort under fliken "Fakturor".

Kontrollera rättigheter

Alla rättigheter styrs av vilken typ av abonnemang eller entré som kunden löser. Rättigheter ger innehavaren behörigheter till utvalda inpasseringar.
Kontrollera vilken rättighet kundens abonnemangstyp ger. Det görs från Produkter > Produkter genom att söka upp aktuell produkt och kontrollera fliken "Abonnemang".
Gå sedan till Produkter > Inställningar > Rättigheter för att kontrollera vilka inpasseringsrättigheter som en viss rättighet ger.
Gå därefter till Produkter > Inställningar > Inpasseringsrättigheter och kontrollera vilka läsare inpasseringsrättigheten ger tillgång till.
Om kunden har ett klippkort (värdekort), kontrollera att klippkortet innehåller en entréprodukt.
Exempel på felmeddelande: Saknar rättigheter.

Kontrollera schemat för inpasseringen

Om man t.ex. vill ha inpasseringsrättighet för förmiddagar så skapas ett nytt schema med det tidsintervall som inpasseringsrättigheten gäller för. Vilket schema som styr inpasseringsrättigheten hittas under Produkter > Inställningar > Inpasseringsrättigheter. Kontrollera nu tiderna för detta schema genom att gå till Produkter > Inställningar > Scheman.
Exempel på felmeddelande: Stängt.

Varför fungerar det fortfarande inte? Allt är rätt inställt!

Säkerställ då att klockorna överensstämmer med varandra. Exempel:

  1. Kassa1 säljer biljett kl 15:00 (egentligen är klockan 14:55)
  2. Person läser biljett i kiosk 2 minuter efter kl 14:57 (faktisk tid)

Resultatet blir då att passering nekas för kl 14:57 har inte personen en giltig biljett enligt försäljningen eftersom den såldes 15:00.

Läsare som är inkopplad i en dator använder datorns klocka medan läsare som är oberoende av att någon dator är påslagen använder serverns klocka.

Olika varianter av dessa fel kan ske om inte server, kiosker, kassor och inpasseringsdatorer har synkade klockor.

  • No labels