Child pages
  • Entré
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 33 Next »

Video: Entréprodukt

Entréprodukt

En entré ger köparen en rättighet under en bestämd tid och är bara giltig fram till midnatt (kl 00:00) samma dag som entrén köptes. Köparen av en entré till en träningsanläggning kan exempelvis få rättigheten att passera in, boka upp sig på gruppaktiviteter och använda gymmet. Ett vanligt användningsområde för entréer är klippkort.

Produkter > Produkter > Ny, fliken "Basuppgifter", välj produkttyp "Entré".

(Klicka på bilden för att få den större)

Fliken "Entré" aktiveras och du kan ställa in entréproduktens egenskaper:

Giltighetstid:

Anger hur många timmar och minuter kunden får vistas i anläggningen. Har tiden överskridits tillåts inte passering genom en utpasseringsläsare. Giltighetstiden är aldrig längre än fram till midnatt (kl 00:00) samma dag som entrén såldes.

Rättigheter:

Anger vilken av de förinställda rättigheterna som köparen av en entré är berättigad till.

Skriv ut entrébiljett:

Avgör om en biljett ska skrivas ut när en kund passerar in i anläggningen med en entré.

Inpasseringstyp:

Kan användas för att separera kunder som ska till olika delar av anläggningen så att statistik kan skapas separat, exempelvis spa och gym.

Skapa inpassering vid försäljningstillfället:

Gör att entrén skapar en inpassering vid säljtillfället så att giltighetstiden börjar ticka ned. Kräver inställningar BRP-personal måste göra för att fungera

Aktivera skåp vid försäljningstillfället:

 Gör att skåp blir tillgängliga direkt utan att inpassering behöver göras med entrén först (Gäller endast offlineskåp).

Tillåt flera inpasseringar:

Gör att kunden kan passera igenom flera inpasseringsläsare så länge personen har en giltig entré (se giltighetstid). Detta kan exempelvis användas för att ge kunden tillträde till ett omklädningsrum med inpasseringskontroll efter han/hon passerat den vanliga inpasseringen.

Kredittyp:

"Kredit" och "Ladda" innebär att en person som passerat in med den entrén kan handla med passerkortet/armbandet. Se Betala med passerkort.

Kreditgräns:

Anges bara om Kredittyp är "Kredit". Se Betala med passerkort.

Produkt för förbetalning:

Anges bara om Kredittyp är "Ladda". Se Betala med passerkort.

Öppnar särskild ingång:

Kryssas för på produkter som ska användas för barnvagns- och rullstolsentréer. Är endast relevant på anläggningar som har en särskild spärr/grind för detta och där både den och den ordinarie spärren kontrolleras av samma Gantner-läsare.


Entrépaket

På vissa anläggningar tillåts att en andel av behandlingspriset redovisas med en lägre momssats vilket ger samma pris till en privatperson med högre intäkt ex moms. För att hantera det kan man påföra ett entrepaket per person i samband med incheckning som hanterar omkonteringen av moms/intäkt.

Kontoplan för exempel:

Konto

Namn

1910

Kassa

2611

Utg moms 25%

2630

Utg moms 6 %

3100

Intäkt Spa (25% moms)

3500

Intäktsreducering Behandlingsentre (25% moms)

3501

Intäkt Behandlingsentre (6% moms)

I följande exempel köps en behandling för 500 kr varav 200 kr ska konteras om till lägre moms. Betalningen sker kontant.

Konto

Debet

Kredit

1910

500

 

3100

 

400

2611

 

100

3500

160

 

2611

40

 

3501

 

189,68

2630

 

11,32

Denna kontering uppnås genom att ha ett entrepaket som består av två (2) produkter. En med negativt pris på -200 kr inkl moms och en med +200 kr inkl moms. Nettot av detta blir då noll (0) kr.

  • No labels