Child pages
  • Objektet värdekort (produkt)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Ekonomi > Kassa > Värdekort

Nr:

Löpnummer för identifiering av enskilda värdekort. Numret genereras automatiskt vid försäljningstillfället av BRP och kan ändras manuellt. Från och med version 25.182 tillåts löpnumret innehålla både siffror och bokstäver.

Innehavare:

Namnet på den person som angetts som mottagare av värdekortet vid försäljningstillfället, d.v.s. kortets nyttjare.

Organisation:

Om mottagaren av värdekortet (mottagaren som anges vid försäljningen) har en koppling till en organisation så visas organisationens namn här. Organisationen kan tas bort från värdekortet med hjälp av ikonen "Soptunna".

Giltigt för alla i organisationen:

Markera denna parameter om samtliga personer som i BRP har en koppling till ovan angivna organisation ska kunna nyttja detta värdekort. Parametern har enbart betydelse om en organisation angetts.

Användare:

Om kortet ska tillåta att andra nyttjare än den person som står som innehavare ska kunna nyttja värdekortet ska dessa personer anges här. Det behövs inte om värdekortet är kopplat till en organisationen och alla i organisationen ska kunna nyttja det.

Kortnr:

Nummerserie för att identifiera kodbäraren, vanligtvis till ett armband eller ett plastkort. Läses in med hjälp av läsare/scanner eller registreras manuellt.

Anläggning:

Anläggningen där värdekortet kan nyttjas, d.v.s. är giltigt på. Kan endast förändras av en supportpersonal.

Typ:

Produktnamnet som värdekortet registrerats under i BRP.

Totalt:

Visar det totala värdet av värdekortet vid försäljningstillfället. För värdekort som innehåller produkter visas antal sålda klipp samt försäljningsbeloppet. För värdekort innehållande ett belopp visas försäljningsbeloppet.

Kvar:

Aktuellt antal klipp och/eller belopp på värdekortet.

Rabatt kvar:

Visar hur mycket av det rabatterade beloppet som kvarstår.

Skapat datum:

Datum då försäljningen skedde.

Giltigt:

Anger datum då värdekortet senast kan nyttjas.

Anteckningar:

Visas endast på värdekortet.

Beskrivning (för rapport):

Texten från detta fält kommer att visas på värdekortet vid utskrift.
Produktnamnet visas som defaultvärde.

Mottagare (för rapport):

Texten från detta fält kommer att visas på värdekortet vid utskrift.
Det ni skriver under "Fritext" vid försäljningstillfället hamnar här.

Produkt (för rapport):

Texten från detta fält kommer att visas på värdekortet vid utskrift.

Schema:

Om ni vill begränsa nyttjanderätten inom giltighetstiden kan ni använda scheman enligt samma princip som för prislistor, se under rubriken Scheman.

Generera barcode:

När ett värdekort beställes via webben eller api:t genereras en barcode och läggs in under värdekortets kortnummer.

  • No labels