Child pages
  • Försäljning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Current »

Försäljning per organisation

Visar hur mycket varje organisation har omsatt under en viss tidsperiod. Det ges möjlighet att filtrera på ett intervall av omsättning. Det går även att göra ett avancerat urval och där igenom bara visa de organisationer som matchar det avancerade urvalet.

Försäljning per person

Visar hur mycket varje kund har omsatt under en viss tidsperiod. Det ges möjlighet att filtrera på ett intervall av omsättning. Det går även att göra ett avancerat urval och därigenom bara visa de personer som matchar det avancerade urvalet.

Försäljning per produkt

Visar per produkt hur många och till vilket belopp som produkten debiterats vid en viss tidpunkt eller tidsperiod. Om flera anläggningar är i drift ger filtret "Gruppera per anläggning" en redovisning av produktförsäljningen per anläggning.
Ni kan välja att söka produkter utifrån produkternas debiteringstillfälle eller leveranstillfälle (datum för leverans/utförande) så beroende på vilket sökkriterie ni väljer blir resultatet lite olika. För produkter som säljs i kassan sammanfaller ofta tidpunkterna för debitering respektive levererans.

Sökkriterie

Förklaring

Använd tidpunkt för debitering

Visar de produkter som debiterats, d.v.s. betalats i kassan, internetkassan eller fakturerats, inom valt tidsintervall. Observera att tidpunkten som används är när debiteringen utförs vilket innebär att en bakdatering av en fakturadatum inte påverkar denna sökning.

Använd bokningens starttid

Visar de produkter som är debiterade vid söktillfället och som utförts (har en starttid) inom valt tidsintervall. Observera att produkten inte nödvändigtvis behöver ha debiterats under angivet datumintervall för att komma med i resultatet. BRP söker fram de produkter som är debiterade vid söktillfället vid sökning av bokningen starttid

Exempel:
Ni levererar en kopp kaffe i december och fakturerar den i januari.

Använd tidpunkt för debitering

Kaffet visas som en försäljning i januari

Använd bokningens starttid

Eftersom försäljningsstatistiken endast visar produkter som är debiterade vid söktillfället kommer kaffet inte med i statistiken om söktillfället sker innan kaffet har fakturerats. Om kaffet är debiterat vid söktillfället kommer kaffet att visas som en försäljning i december.

Övriga sökkriterier

Det ges även en mängd möjligheter att filtrera på vilka produkter som ska visas, t.ex. produktgrupp eller dimensioner. Väljer man att filtrera på "Resurs" så visas bara de tjänster man betalt för som är bokade på den valda resursen. För att få med försäljning av värdekort behöver fältet "Inkludera värdekort" markeras.

Försäljning per produktgrupp

Visar per produktgrupp hur många och till vilket belopp man sålt produkter för en angiven tidsperiod. Det ges även en mängd möjligheter att filtrera på vilka produktgrupper som ska visas, t.ex. på dimensionsobjekten. Väljer man att filtrera på "Resurs" så visas bara de tjänster man betalt för som är bokade på den valda resursen. Produktgrupperna visas i sin hierarki med max tre gruppers djup. En produktgrupp visar bara försäljning på de produkter som är kopplade direkt på gruppen och summerar inte försäljningen på dess undergrupper.

Värdekort

Det finns en systeminställning "Exkludera klipp från försäljningsstatistk". Om detta är på ser man aldrig försäljning av en produkt om man betalat det med ett klippkort. Rekommenderas enbart om man momsar vid försäljning och således gör en plus-minus-noll-kontering vid betalning med värdekort. Dvs produkten i värdekortet har samma försäljningskonto och momssats som värdekortet har. Innebär också att man inte kommer se alla tjänster/entréer man sålt eftersom den exkluderar försäljningar som är betalade med klippkort. Det är inget större problem då bokningsstatistiken tillhandahåller den informationen.

Om man inte har den inställningen på så finns det en kryssruta som säger "inkludera värdekort". Om man kryssar i den så kommer man se allt som sålts enligt de kriterier man sökt på. Detta medför att man får belopp som inte överensstämmer med faktiska intäkter eftersom det blir en försäljning vid försäljning av värdekort och en försäljning vid nyttjandet.

Om man tar bort kryssrutan ser man allt som sålts på produktgruppen förutom försäljning av själva värdekorten. Det blir också "fel" som ovan då summan inte kommer överensstämma med debiterat belopp för just den månaden. Fungerar bra om man enbart tar intäkt vid nyttjandet och inte vid försäljning av värdekortet.

  • No labels