Child pages
 • Förenklade kundrutiner
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 180 Next »

 Innehållsförteckning

Begrepp


Kundtyper

Förenklande kundrutiner bygger på tre generalla fördefinerade kundtyper: Ordinarie, Student och Pensionär. Kundtypen styr vilka typer av abonnemang och tilläggsprodukter som kunder har möjlighet att teckna samt under hur lång tid kunden är berättigad att få priser som är associerade till respektive kundtyp.

En kund måste kunna legitimera sig med godkänd svensk eller utländsk identitetshandling. Om kunden uppvisar en utländsk identitetshandling måste kunden också kunna uppvisa arbetsintyg, hyreskontrakt, UT-kort eller LMA-kort som intyg på att kunden är bosatt i Sverige.

Ordinarie

En vanlig kund som måste intyga sig genom giltig svensk eller utländsk identitetshandling. Via en inställning kan man ange att kunden även måste uppfylla en viss minimiålder.

Student

Kund som studerar och kan intyga sin skolgång genom giltigt Mecenatkort eller Studentkort.

Pensionär

Följande typer av pensionär förekommer:

Ålderspensionär

Kunden måste ha uppfyllt 65 år för att identifiera sig som ålderspensionär.

Sjukpensionär livet ut

Kunden måste uppvisa ett sjukintyg från Försäkringskassan utan giltighetsdatum.

Tillfällig pensionär

Kunden måste uppvisa ett sjukintyg från Försäkringskassan med giltighetsdatum.

Förtidspensionär

Kunden måste uppvisa ett intyg från Premiepensionsfonden.

Organisationskund

Organisationskunder kan ta del av organisationsavtal och förbeställningar från en organisation. Kunden måste kunna uppvisa organisationstillhörighet (passerkort, kläder etc) eller kunna knytas till förbeställningar via sitt personnummer.

Huvudabonnemang

Huvudabonnemang benämns det vanliga träningsabonnemanget som kunden väljer att teckna. Det kan vara både ett autogiroabonnemang eller ett kontantabonnemang.

Tilläggsprodukt

Tilläggsprodukt kallas produkter som är associerade med ett huvudabonnemang. Det kan vara frivilliga produkter, som varor eller abonnemang t.ex. handduksabonnemang eller olyckfallsförsäkring, men också obligatoriska produkter, som t.ex. administrationsavgifter.

Förbeställningar

Tanken med förbeställningar är att kundansvarig ska förhandla med en organisation om att skapa upp förbeställningar av produkter för ett antal anställda. När den anställde sedan kommer till anläggningen så kan receptionisten söka upp en förbeställning och slutföra registreringen. Det finns möjlighet att importera en bunt med förbeställningar om t.ex. ett externt system används för organisationskunder

Automatiserad justering av prislistor

När kundtyperna Student och Pensionär intygar sig med ett tidsbestämt intyg, ska de få en tidsbestämd prisgaranti i samband med registreringen. Med andra ord får en kund, som intygar sig som student, tillgång till studentprislistan (blir den kundtypen) t.o.m. det datum som intyget är giltigt till. När giltighetsdatumet har passerats så kommer kunden att automatiskt falla tillbaka till ordinarie prislista.

Man kan också konfigurera en uppföljningspunkt som X antal dagar i förväg uppmanar kunden (via mail och/eller SMS) att komma in och intyga sin kundtyp (dvs sätta ett nytt prisgarantidatum).

Konfigurering


All konfiguering i detta kapitel utförs via BRP-klienten.

Aktivera förenklade kundrutiner

Förenklade kundrutiner aktiveras genom Inställningar > Inställningar > "Använd förenklade kundrutiner".

Aktivera inställningsmenyn Kundrutiner

För att kunna ändra på inställningarna för kundrutiner så måste följande steg göras:

 1. Börja med att aktivera förenklade kundrutiner.
 2. Verifiera att din roll har rättigheten "Systeminställningar".
 3. Gå till menyn Inställningar > Kundrutiner för att verifiera att du kan se kundrutinsinställningarna.

Konfigurera kundtyper

Börja med att aktivera inställningsmenyn Kundrutiner.

Kundtyperna Ordinarie, Student och Pensionär är fördefinerade kundtyper i BRP som blir synliga och valbara i de förenklade kundrutinerna genom följande steg:

 1. Skapa en ny prislista eller återanvänd en befintlig prislista
 2. Associera prislistan med någon av kundtyperna genom Inställningar > Kundrutiner > Ordinarieprislista/Studentprislista/Pensionärsprislista.
 3. Återupprepa steg 1-2 för samtliga kundtyper

Konfigurera huvudabonnemang

Vanligtvis bör en kundtyp bara ha ett fåtal abonnemangsprodukter utpekade. För att knyta ett huvudabonnemang till en specifik kundtyp räcker det med att knyta abonnemangsprodukten till kundtypens prislista (den som pekades ut som prislista för kundtypen i Konfigurera kundtyper).

Konfigurera tilläggsprodukt

När man har konfigurerat ett huvudabonnemang så letar man fram abonnemangsprodukten i BRP-klienten. Under fliken "Abonnemang" lägger man till de produkter som ska vara tilläggsprodukter till huvudabonnemanget. Det finns möjlighet att begränsa i vilka kundrutiner som det här tillägget ska vara valbart, obligatoriskt eller ej valbart. 

Aktivera förbeställningar

För att kunna använda förbeställningar i kundrutinerna för en specifik organisation måste dessa två steg utföras:

 1. Slå på inställningen "Aktivera möjligheten att använda förbeställningar för organisationer" via Inställningar > Inställningar.
 2. Sök upp organisationen och visa dess organisationskort. Kryssa i "Använd förbeställningar" i fliken "Ekonomi". 

Konfigurera personstatustyper

På förenklade kundkortet, som alla förenklade kundrutiner utgår ifrån, visas eventuella avvikelser som kan förekomma på personuppgifter, abonnemang och autogiromedgivande. Avvikelserna visas med olika färger beroende på allvarlighetsnivå. Vilken nivå, som en avvikelse ska visas med, kan konfigureras genom Kontaktregister > Inställningar > Personstatustyp

Internt meddelande på kund som registrerats via förenklade kundrutiner

En kund som registreras via förenklade kundrutiner bör i fortsättningen alltid hanteras via förenklade kundrutiner. Ifall personalen använder BRP-klienten för att ändra på kunden så kan vissa förenklade kundrutiner sluta att fungera. För att detta inte ska ske kan man lägga in ett internt meddelande på kunden som då visas i BRP-klienten och uppmanar personalen att använda förenklade kundrutiner.

Inställningen "Internt meddelande för person registrerad med kundrutiner" gör att det interna meddelandet kan läggas till automatiskt när en kund registreras via förenklade kundrutiner. 

Kassakoppling

För att kunna utföra kundrutiner som kan resultera i en debitering, måste BRP Online ha en kassakoppling. Kassakopplingen skapas automatiskt om man loggar in till BRP Online genom att klicka på "BRP Online"-ikonen i övre högra hörnet i BRP-klienten.

Rutinbeskrivning 


Söka och visa kund

För att utföra en rutin måsta man först söka upp rätt kund eller oganisation. Klicka på "Sök" i vänstermenyn i BRP Online för att visa söksidan.

Söka person

Se till att fliken "Personer i BRP" är vald innan du söker. Möjliga sökkriterier är personnummer, namn, e-postadress, kundnummer, kortnummer och telefonnummer. Vi rekommenderar att alltid söka på personnummer eftersom det ger rätt person direkt.

Om personuppslagning är aktiverat och man söker på ett personnummer som inte finns registrerad i BRP så kommer resultatet från uppslagningen att presenteras i en egen flik som heter "Personuppslagning". Där kan man välja att registrera personen som ny kund.

Om sökningen matchar flera personer så visas dessa i en tabell. Varje rad i tabellen kan expanderas, genom att klicka på raden, för att visa personkortet för personen.

Personkortet

Personkortet innehåller person- och kunduppgifter, tecknade abonnemang och tillägg, autogiromedgivande samt köpta värdekort.

På personkortet presenteras även eventuella avvikelser på personen och dess abonnemang och autogiromedgivanden. Allra högst upp på personkortet presenteras alltid alla personavvikelser (oavsett allvarlighet). Där visas även avvikelser på abonnemang och autogiromedgivanden som har konfigurerats som fel eller varningar.

Avvikelser för abonnemang och autogiromedgivande, oavsett allvarlighet, visas alltid som etiketter vid respektive abonnemang och autogiromedgivande.

Söka organisation

Se till att fliken "Organisationer i BRP" är vald innan du söker. Möjliga sökkriterier är organisationsnamn eller organisationsnummer. I likhet med sökning av person kommer en tabell med sökträffar att presenteras där varje rad kan expanderas till ett mycket förenklat organisationskort.

 

Organisationskortet

 

Organisationskortet innehåller uppgifter om organisationen, vem som är kundansvarig, avtalsprodukter och förbeställningar.Registrera ny privatkund

Konfiguration

 • Konfigurering av kundtyp krävs. Konfiguration av Ordinarie prislista är obligatorisk medan Student och Pensionär är frivilliga. Om man inte konfigurerar Student- och Pensionärsprislista så kommer man inte att kunna välja dessa kundtyper i legitimeringsflödet.
 • Kassakoppling krävs.
 • Personuppslagning rekommenderas eftersom det snabbar upp registrering av ny kund då personuppgifterna fylls i automatiskt.

Beskrivning

 1. Börja med att söka efter kunden för att säkerställa att personen inte redan finns registrerad.
 2. Ifall personen redan finns som kund så kan ett nytt abonnemang tecknas via "Teckna abonnemang som befintlig privatkund".
 3. Är inte personen regstrerad som kund kan den registreras genom att klicka på "Registrera ny kund" och sedan "Privatkund". Då öppnas ett registrereringsflöde bestående av följande steg: "Legitimering", "Personuppgifter", "Produkter", ev. "Autogiromedgivande", "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

Registreringsflöde

I flödet kommer man stegvis att ange nödvändig information för att registrera en ny privatkund. Man kan när som helst avbryta flödet genom att klicka på "Avbryt"-knappen. Ingen information sparas i BRP förens man klickat på "Slutför" i "Sammanfattningen".

1. Legitimering

Här ska man legitimera att personen har giltiga och godkända identitetshandlingar samt godkända intyg som styrker den valda kundtypen. Man måste klicka i varje checkbox som ett bevis på att man har kontrollerat handlingarna.

2. Personuppgifter

Har man personuppslagningen påslagen kommer personuppgifterna automatiskt att vara ifyllda. Det enda man behöver komplettera med är e-postadress och mobilnummer. Telefonnummer till hem och arbete är frivilliga att ange.

3. Produkter

I det här steget ska man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara förvalda när man väljer huvudabonnemang. Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen visas längst upp på sidan.

4. Autogiromedgivande

Ifall man har valt ett autogiroabonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år.

5. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

6. Sammanfattning

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i flödet. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför".

 


Teckna abonnemang som befintlig privatkund

Konfiguration

Genom inställningen "Antal månader i förväg som man får teckna ett nytt abonnemang om man redan har ett aktivt" som nås genom Inställningar > Kundrutiner anger man hur många månader i förväg som man kan teckna ett nytt abonnemang innan det befintliga tar slut.

Beskrivning

För att kunna teckna abonnemang som befintlig privatkund krävs det att man inte har ett aktivt huvudabonnemang och uppfyller den konfigurerade kriteriet för förtida teckning av nytt abonnemang.

 1. Börja med att söka upp kunden.
 2. I personkortet, klicka på meny-knappen i rubriken "Kunduppgifter" och välj "Teckna Abonnemang".

Flödet som nu visas är samma som när man registrerar ny privatkundkund förutom att de befintliga personuppgifterna redan är ifyllda. Uppgifterna kan uppdateras. När det gäller autogiromedgivandesteget så presenteras de befintliga bankkontouppgifterna och man ges också där möjligheten att uppdatera dem med nya kontouppgifter (förutsatt att autogiromedgivandet inte har status "Hos BGC").Registrera ny organisationskund

Konfiguration

 • Konfigurering av Ordinarie prislista är obligatorisk. Den kommer att användas om organisationen, som man kopplar kunden till, inte har en organisationsprislista kopplad till sig.
 • Aktivera förbeställningar för de organisationer som vill använda förbeställningar.
 • Kassakoppling krävs.
 • Personuppslagning rekommenderas eftersom det snabbar upp registrering av ny kund då personuppgifterna fylls i automatiskt.

Beskrivning

 1. Börja med att söka upp kunden för att säkerställa att personen inte redan finns registrerad.
 2. Ifall personen redan finns som kund så kan den utnyttja avtal och förbeställningr för en organisation genom att i personkortets "Kunduppgifter"-rubrik klicka på meny-knappen och välja "Utnyttja avtal/förbeställning"
 3. Är inte personen regstrerad som kund kan den registreras genom att klicka på "Registrera ny kund" och sedan "Organisationskund". Då öppnas ett registrereringsflöde bestående av följande steg: "Sök organisation", "Legitimering", "Personuppgifter", ev. "Produkter", "Autogiomedgivande",  "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

Registreringsflöde

I flödet kommer man stegvis att ange nödvändig information för att registrera en ny organisationskund. Man kan när som helst avbryta flödet genom att klicka på "Avbryt"-knappen. Ingen information sparas i BRP föräns man klickat på "Slutför" i "Sammanfattningen".

1. Sök organisation

I det här steget ska man söka fram organisationen som man vill koppla kunden till. Skriv i sökfältet så visas träffarna automatiskt i tabellen nedan.

2. Legitimering

Här ska man legitimera att personen har giltiga och godkända identitetshandlingar samt godkända intyg som styrker den valda kundtypen. Man måste klicka i varje checkbox som ett bevis på att man har kontrollerat handlingarna.

3. Personuppgifter

Har man personuppslagningen påslagen kommer personuppgifterna automatiskt att vara ifyllda. Det enda man behöver komplettera med är e-postadress och mobilnummer. Telefonnummer till hem och arbete är frivilliga att ange. 

4. Förbeställningar/Produkter

Om den valda organisationen har förbeställningar aktiverat så kommer steg 4a att visas. Annars visas 4b.

  1. Förbeställningar
   I tabellen visas vilka förbeställningar som finns för den specifika kunden (förutsatt att personnummer har angivits). Ifall det inte finns någon förbeställning för kunden så visas alla förbeställningar för organisationen. Sök i tabellen eller lägg till en ny förbeställning.
   När en förbeställning är vald så visas steg 4b med den produkt som är vald.
    
  2. Produkter
   Här kan man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. Om organisationen har en prislista kopplad till sig kommer produkter som ingår i prislistan att visas. Om organisationen inte har någon prislista kommer produkter från ordinarie prislista att visas. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara förvalda när man väljer huvudabonnemang. Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen kommer också att presenteras.

5. Autogiromedgivande

Ifall man har valt ett autogiroabonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år. 

6. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

7. Sammanfattning

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i flödet. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför".Utnyttja avtal/förbeställning som befintlig kund

Konfiguration

 • Konfigurering av Ordinarie prislista är obligatorisk. Den kommer att användas om organisationen, som man kopplar kunden till, inte har en organisationsprislista kopplad till sig.
 • Aktivera förbeställningar för de organisationer som vill använda förbeställningar.
 • Kassakoppling krävs.
 • Personuppslagning rekommenderas eftersom det snabbar upp registrering av ny kund då personuppgifterna fylls i automatiskt.
 • För att en privatkund, som redan har tecknat ett abonnemang, ska kunna ta del av organisationsavtal finns det inställningen Inställningar > Inställningar > "Tillåt inte omvandling till organisationskund om kvarvarande månader på befintligt abonnemang är mer än" som reglar hur många månader som får finnas kvar på det existerande abonnemanget innan man får ta del av organisationsavtalet.

Beskrivning

 1. Börja med att söka upp kunden.
 2. I personkortet, klicka på meny-knappen i rubriken "Kunduppgifter" och välj "Utnyttja avtal/förbeställning".

Samma registreringsflöde som används vid registrera ny organisationskund startas med skillnaden att kundens uppgifter är förifyllda i vissa steg.


Visa/skapa/importera förbeställningar

Konfiguration

Beskrivning

 1. Börja med att söka upp organisationen.
 2. I organisationskortet, klicka på meny-knappen i rubriken "Förbeställningar" och välj "Administrera förbeställningar".

En ny sida visas nu där organisationens förbeställningar visas. I tabellen kan följande åtgärder utföras.

Skapa förbeställningar

Klicka på "Lägg till". Ange produkt, giltighetstid och personuppgifter i dialogen som visas och klicka senda på "Lägg till". En ny förbeställning har nu skapats.

Importera förbeställningar

Klicka på meny-knappen och välj "Importera förbeställningar". Ange produkt, giltighetstid och en csv-fil som innehåller personuppgifter för alla förbeställningar som ska skapas. Klicka sedan på "Importera".

Varje rad i csv-filen ska innehålla:

 

namn,personnummer,e-postadress

 alternativt

 

namn,födelsedatum,e-postadress

En csv-fil skapas med fördel från kalkylverktyg så som Excel eller Open/Libre Office (format windows-1252/Latin1 vilket är standard i windows).

Exempel på csv-fil:


Säga upp abonnemang

Konfiguration

Genom inställningen "Inkludera dagens datum i uppsägningstid" styr man om man vill att uppsägningen påbörjas på en gång eller dagen efter

Beskrivning

Det är endast möjligt att säga upp AG abonnemang genom att klicka på meny ikonen för abonnemanget på personkortet. Eventuella AG tillägg kommer och implicit att sägas upp.

Kunden har möjlighet att betala för uppsägningstiden under uppsägningstillfället. Om man väljer att inte slutbetala kommer AG-dragningar att göras under uppsägningstiden


Debitera abonnemang

Konfiguration

Inställningen "Max antal debiteringsintervall att förskottsbetala abonnemang" kontrollerar hur många månader i förväg som man får debitera ett abonnemang (standardvärdet är 12 månader).

Beskrivning 

Denna rutin kan användas vid två situationer:

 • Då kunden vill förskottsbetala sina abonnemang
 • Då abonnemanget är släpande (debiterat t.o.m. är inte tidigare än förväntat datum) och man vill debitera fram abonnemanget.

Rutinen påbörjas genom att klicka på ikonen ≡ till höger om huvudabonnemanget som ska debiteras och sedan välja "Debitera".
Där ser man en sammanfattning på vilka abonnemang, vilken period och hur mycket som abonnemangen kommer debiteras. Man har möjlighet att välja antal månader som man vill debitera. Tillägg tas med automatiskt och det förutsätts att tilläggen ska få samma datum på debitera t.o.m som huvudabonnemanget efter debitering.

Om ett abonnemang är släpande så finns ytterligare ett alternativ 'Debitera ikapp' vilket innebär att man debiterar så mycket som krävs för att abonnemanget(n) inte längre ska räknas som släpande.

När man klickar på slutför så skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.


Uppgradera abonnemang

Man kan uppgradera ett abonnemang endast om det finns ett dyrare abonnemang av samma typ och är kopplad till samma prislista som det befintliga abonnemanget man uppgraderar från (dvs. ett befintligt AG abonnemang kan endast uppgraderas till dyrare AG abonnemang i samma prislista).

Uppgraderingen görs genom att välja klicka på menyknappen vid abonnemanget och välja "Uppgradera". Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns dyrare abonnemang av samma typ än den befintliga för den här kundtypen. 


Nedgradera abonnemang

Man kan nedgradera ett abonnemang endast om det finns ett billigare abonnemang av samma typ och är kopplad till samma prislista som det befintliga abonnemanget man nedgraderar från (dvs. ett befintligt AG abonnemang kan endast nedgraderas till billigare AG abonnemang i samma prislista)

Nedgraderingen görs genom att välja klicka på menyknappen vid abonnemanget och välja "Uppgradera". Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns billigare abonnemang av samma typ än den befintliga för den här kundtypen.


Frysa abonnemang

Konfiguration

Om man vill kunna konfigurera uppsägningsorsak så kan aktiverar man dessa genom inställningen "Använd avvikelseorsaker". Därefter kan man via "Produkter -> Avvikelseorsaker" skapa orsaker till avvikelser. 
I det här fallet väljer man Typ: Frysning när man skapar en ny avvikelseorsak. 

Om man önskar att en bekräftelse skrivs ut och dessutom e-postas till kund så sätt inställningen "Använd bekräftelse på frysning av abonnemang" till Ja.

Vill man att fryst abonnemang ska debiteras även under bindningstiden så aktivera inställning "Debitera fryst abonnemang under bindningstiden". Kunden kommer då att få dagar tillgodo som fås då bindningstiden löpt ut.

Vill man begränsa hur lång tid man får frysa ett abonnemang används inställningarna "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" respektive "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang". Dessa värden påverkar vilka datum man kan välja för en frysningsperiod samt när man kan tina upp ett pågående frysning.

Beskrivning

Man påbörjar ett frysningflöde genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill frysa och därefter välja "Frys". Därefter påbörjas flödet bestående av "Legitimering, Frysningsorsak, Period och Sammanfattning.  Om man har konfigurerar att inte använda sig av avvikelseorsaker kommer steg 2 "Frysningsorsak" att inte visas. 

1. Legitimering

Här måste man legitimera sig som kunden själv eller ombud som gör frysningen.

2. Frysningsorsak

Här måste man välja något av de konfigurerade frysningsorsakerna. 

3. Period

Här ska man välja frysningperiodens start och slut datum, dvs en frysningsperiod. Här visas också information om hur många dagar kunden kommer att spara och utnyttja utan att debiteras för när man väl tina upp abonnemanget

4. Sammanfattning

Här presenteras en sammanfattning av den angivna uppgifterna i flödet. Tanken är att ge chans att granska uppgifterna innan man klickar på "Slutför".Tina upp fryst abonnemang

Konfiguration

Vill man begränsa när man får tina upp en pågående frysning får man ställa in ett värdet på inställningen "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang". Man kommer inte kunna tina upp en pågående frysning före det kortaste frysningsperiodens slut.  Observera att den här restriktionen inte gäller för frysningar som ännu inte har påbörjats, så kallade framtida frysningar.

Beskrivning

Välj det frysta abonnemanget genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill tina upp och därefter välja "Tina upp". I nästa steg kommer man presenteras med vy som presenterar eventuella betalningar som måste göras för ifall BRP har hunnit att debitera för den perioden som abonnemangets debitera tom datum blir vid upptiningen.


Förkorta pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

Vill man begränsa hur länge man får förkorta en nuvarande frysningen gör man det via inställningen "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang". 

Beskrivning

Man kan endast förkorta pågående frysningar genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill förkorta frysningen på och därefter välja "Förkorta frysning". Därefter väljer man vilket det nya slutdatumet på frysperioden blir samt eventuell betalning ifall BRP har hunnit att behandla den gamla frysningen och därmed inte debiterat för den gamla frysningen som var längre än den nya frysningen. Dvs man måste betala för de dagar som man har tänkt utnyttja när man har förkortat frysningen.


Förlänga pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

Vill man begränsa hur länge man får förlänga en nuvarande frysningen gör man det via inställningen "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang". 

Beskrivning

Man kan endast förlänga pågående frysningar genom att klicka på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill förlänga frysningen på och därefter välja "Förläng frysning". Därefter går man ett likadant flöde som man gjorde när man gjorde den initiala frysningen men där man tar hänsyn till hur långt den nuvarande frysningen har fortlöpt när man beräknar den nya tillåtna frysningsperioden. Dvs. har man haft abonnemanget fryst i 9 månader så kan man förlänga frysningen endast 3 månader till om man har inställningen "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang" inställt på 12 månader.


Överlåta abonnemang

Konfiguration

I dagsläget är det endast möjligt att tillåta överlåtelse av kontantabonnemang. Konfigurering för att tillåta görs per produkt genom Produkter-> Produkter -> "Sök fram och välj produkten som man vill kunna överlåta" -> Fliken Abonnemang > "Tillåt överlåtelse".

Beskrivning

Man överlåter ett kontantabonnemang genom att  på ikonen ≡ till höger om abonnemanget som man vill överlåta på personkortet. Därefter klicka på "Överlåt abonnemang" där man därefter påbörjar man ett flöde bestående av följande steg: 

1. Legitimering

Här ska den nya nyttjaren legitimera sig och uppvisa intyg som styrker dennes rätt att bli samma kundtyp som överlåtaren. Om den nya nyttjaren har ett svenskt personnummer och ID-handling så kommer BRP först försöka söka i kundregistret efter personen och personuppslagningen ifall personen inte är kund i BRP sedan tidigare. Skulle man hittade personen som befintlig kund i BRP får denne inte ha ett aktivt pågående abonnemang. 

Om personen saknar ett svenskt personnummer (dvs. identifieras sig med utländsk ID-handling) kommer man få möjlighet att göra en manuell sökning i BRPs kundregister och med hjälp av namn, födelsedag, e-post och adress identifiera personen. 

2. Personuppgifter

Om man inte lyckas hitta personen som befintlig kund eller via personuppslagningen får man manuell fylla personuppgifter i det här steget. Annars är uppgifterna ifyllda med mööjhlighet att korrigera dem.

3. Abonnemang

Här presenteras huvudabonnemanget som man överlåter samt eventuellt tillägg i form av tex överlåtelseavgift som kunderna måste betala. 

3. Inpasseringsuppgifter

Här ska inpasseringsuppgifter fyllas i. Om nya nyttjaren är kund sedan tidigare visas dess gamla kortnummer och foto upp, annars får man ta nya inpasseringsuppgifter.  

4. Sammanfattning

I sammanfattningen visas vilka en översikt över överlåtelsen innan man slutför den: vilka abonnemang som överlåts, personupgifterna på den gamla och nya nyttjaren samt eventuella betalningar som måste göras i samband med överlåtelsen.

 


Intyga/Ändra kundtyp

Om kunden från börjar intygade sin kundtyp med en tidsbegränsad intyg dvs intyget har ett giltigthetsdatum som tex. Mecenatkortet eller tillfällig sjukpensionär från Försäkringskassan som kommer dessa kunden att övergå till den ordinarie prislista efter att giltighetsdatumet har passerat. För att kunden ska bibehålla sin kundtyp så måste kunden komma och intyga sig på nytt och på så sätt förlänga sin kundtyp. 

Man har också möjlighet att ändra kundtyp genom att lämna fram ett intyg som styrker rättigheten att bli den nya kundtypen. Det som kommer att hända är att kunden får prislistan för den nya kundtypen.

Man intygar kundtyp genom att "Söka person" > "Personkort" > "Åtgärdsmeny högst upp till höger" > "Intyga/Ändra kundtyp"


Uthämtning av online köp

Uthämtning av köp online gör det möjligt för kunden att registrera sig på nätet, välja abonnemang och betala för detta.

Vid registreringstillfället kan kunden ges möjlighet att välja rabatterade abonnemang (t.ex. för studenter).

Kundens abonnemang börjar som standard att gälla från registreringstillfället, men med konfiguration går det att styra så att abonnemangets debiterat t.o.m.-tillfälle flyttas fram som en bonus vid snabb uthämtning (förslagsvis 2 veckor).

Vid uthämtningstillfället bekräftas kundens rätt till rabatterat pris och om kunden inte har rätt kommer en prisjustering att ske och kunden kan betala mellanskillnaden i kassan.När kunden kommer till anläggningen bekräftas kundens information på samma sätt som vid Personregistrering. Fotografering, tilldelning av inpasseringskort, fingeravtrycksregistrering och annat som måste ske på plats genomförs.För att kunna göra en uthämtning måste BRP Online öppnas från en BRP-klient med kopplad kassa.

Konfiguration

Om kund inte kan styrka rätt till rabatterad prislista (tex. att man är student trots att man har valt abonnemanget med studentprislist) kommer samtliga rabatterade poster att få en prisjustering där detaljerna presenteras för att på ett enkelt sätt kunna förklara prisskillnader för kunden. Styrs av inställningen "Använd retroaktiv prisomräkning av uthämtade abonnemang".

"Max antal dagar att förlänga uthämtade abonnemang vid uthämtningstillfället" styr hur många extra dagar kunden får tillgodo om man hämtar kortet vid senare tillfälle. Till exempel om inställningen är satt på 14 dagar och kunden hämtar ut sitt kort 10 dagar efter att man har registrerat sig på nätet får kunden 10 dagar tillgodo (abonnemangets debitera tom flyttas fram så många dagar). Men kunden kommer 20 dagar efter registreringstillfället och hämtar ut sitt kort så får man 14 dagar tillgodo och inte 20 dagar.

Beskrivning

Om kunden har en beställning som är färdig för uthämtning kommer åtgärden "Hämta ut onlineköp" att visas när man klickar på meny till höger om personuppgifterna på personkortet, annars är den dold. I övrigt är det ett snarlikt flöde som nyregistrering av kund som består av: "Legitimering" , "Personuppgifter", "Produktval och tilläggs val", "Autogiromedgivande", "Inpasseringsuppgifter" och "Sammanfattning".

1. Legitimering

Här ska man legitimera att personen har giltiga och godkända identitetshandlingar samt godkända intyg som styrker den registrerade kundtypen. Man måste explicit klicka i varje checkbox som ett bevis att man har kontrollerat handlingarna. Skulle man sakna nödvändiga handling för att intyga sin kundtyp student och pensionär kommer man automatiskt att omvandlas till en ordinarie kund och bli tvungen att betala för ev. prisjusteringar om abonnemanget för den ordinarie kundtypen är dyrare än vad man betalade för vid registreringen på nätet.

2. Personuppgifter

Har man personuppslagningen påslagen kommer personuppgifterna automatiskt att vara ifyllda med de uppgifterna man uppgav vid registreringen. Det är möjligt att komplettera uppgifterna med telefonnummer hem och arbete. 

3. Produkter

I det här steget ska man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara valda när man väljer huvudabonnemang.  Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen kommer också att presenteras

4. Autogiromedgivande

Ifall kunden inte har registrerat ett elektroniskt autogiromedgivande via sin internetbank har man här möjlighet att lägga upp ett nytt autogiromedgivande. 

5. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange kortnummer. Eventuella instruktioner hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan.

6. Sammanfattning

Här presenteras en sammanfattning av den angivna uppgifterna i flödet. Tanken är att ge chans att granska uppgifterna innan man klickar på "Slutför".

 


Nytt medlemskort

Konfiguration

I inställningen "Nytt medlemskort" pekar man ut produkter som är medlemskort och som man vill ska synas i rutinen "Nytt medlemskort"

Beskrivning

Om man har pekat ut någon/några medlemskortprodukter genom inställningen "Nytt medlemskort" kommer man på personkortsmenyn (högst upp till höger på personkortet) kunna välja "Nytt medlemskort" som då kommer att starta ett enkelt flöde där man legitimerar sig, kan välja någon av de utpekade medlemskortsprodukterna och ev. betala för den.


Ändra uppgifter för autogiromedgivande

Beskrivning

Ger möjlighet att uppdaterar uppgifter för ett existerande medgivande. Genom att klicka på åtgärdsmenyn för ett autogiromedgivande på personkortet och välj "Ändra". Vyn som visas är identisk med Autogiromedgivande vyn i registreringsflödet.

 

Personregistrering

Uthämtning av köp online

Teckna abonnemang

Hantering av organisationskunder i BRP online

Överlåta abonnemang

 • No labels