Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 284 Next »

Limited liability

This document is a work in progress and must be interpreted as such. Corrections and modifications can and will occurr and BRP Systems shall not be held responsible for subsequent modifications required on part of end users. 

Scope of purpose

The purpose of this API is not to offer a means to replacing the BRP main client but more to work as a complement for web and mobile based services. While the API is limited in its features in comparison to the main client, BRP is continuously developing and improving it. Suggestions are welcome.

Authentication

Basic HTTP-authentication is used. The username can be an e-mail adress, card number och customer number.

Error managemang

Any and all error messages will be displayed in English. 

Example

<errors>
  <error>
   <code>1001</code>
   <message>Invalid parameter, firstname</message>
   <debuginfo>field=firstname</debuginfo>
  </error>
</errors>

 

Format

Data type

Format

Example

Comments

Date

yyyy-MM-DD

2012-12-24

GMT+1 (Stockholm) including adjustments required for summer and winter time

Time

HH:mm

14:54

GMT+1 (Stockholm) including adjustments required for summer and winter time

Timestamp

nnnnnnnnnnnnn

1298023236

Unix Epoch, Number of seconds since 1/1 1970, 00:00:00 GMT

Boolean

true/false

true

 

ID-list

n,n,n....

1,2,45

List containing object id

String

 

Spinningsal

Text string UTF-8 in desired length. Characters are escaped in accordance with either XML or JSON standards.

Number

nnnnnnnnn

124234

Non decimal numbers are always specified without thousands separators or 10 powers

Decimal

nnnn.nnn

34.45

There are no limits for the number of decimals that may be used. No thousands separators or 10 powers. If the number of decimals is 0 no decimal divider will be sent.

ID

nnnn

43

Non decimal number that is an object ID

Product type

groupActivity/ subscription/ package/ article/ service/ event/ stockProduct/ valueCard/ entry

groupActivity

Text strings that represent product groups

Sex

male/female

female

Text strings denoting sex

E-mail

 

test@test.com

Valid e-mail address

Personal ID number

 

850101-123X

Valid Swedish, Norwegian or Finnish personal ID number, depending on the facility. For persons connected to a Swedish facility must use Giltigt svenskt, norskt eller finskt personnummer, beroende på anläggning. Om personen är kopplad till en svensk anläggning ska personnumret vara svenskt.

Telephone number

 

013-342 00 20

Giltigt telefonnummer


Generellt

När ett pris eller en kostnad avses så anges det i ören/cents, exempelvis 34,99 kr blir 3499.

Kort om encoding

Vid förändring av information där HTML-encoding används för text får denna inte skickas i request-strängen, utan måste gå via bodyn. Konsekvensen blir annars en latin1-tolkning av UTF-8 texten, t.ex. Göteborg i stället för Göteborg.

Anrop

Parametrar

Alla parameternamn anges med små bokstäver.

Andra parametrar är att betrakta som filtrerande parametrar vid list-anrop.

Om en parameter skickas med så ska den vara av korrekt format, annars får man ett felsvar.

Det finns stöd för att skicka parametrar i request-strängen eller i bodyn med Content-Type application/x-www-form-urlencodedapplication/json eller application/xml

 OBS: Skicka inte parametrar både i request-strängen och i bodyn vid PUT, detta resulterar i att parametrar i bodyn ignoreras.

 

https://api.brpsystems.se/brpgog/api/ver2/baz

Apinyckel

Api-nyckel krävs för alla anrop.

Exempel:

APIURL/restobjects.xml?apikey=3389367678838

Api-nyckel finns i 3 nivåer:

 • Nivå 1: Krävs för Get-anrop, det vill säga anrop som listar eller visar objekt. Används t.ex. för att visa dagens schema på hemsidan.
 • Nivå 2: Krävs för Put-,Delete- och Post-anrop, det vill säga anrop som kan skapa eller ändra på ett objekt. Används för appar där användarens inloggningsuppgifter sparas i telefonen.
 • Nivå 3: Nivå tre är till för system-till-system anrop där man inte känner till slutanvändarens lösenord i klartext. Denna nyckel tillåts endast från i förväg anmälda IP-adresser.

 

Svar

Svarstaggar som representerar riktiga objekt har alltid taggen id som innehåller objektets unika id. Unikt id är alltid ett heltal.
Alla taggar och attributnamn anges med små bokstäver.
Svaret kodas enligt samma kodning som anropet har. Om anropet inte har någon encoding specificerad så är svaret i UTF-8.
Du kan få svaret i xml eller json genom att lägga till det i urlen.

APIURL/restobjects.xml?apikey=123
APIURL/restobjects.json?apikey=123

Vokabulär

Ord

Betydelse

Kommentar

activitybooking

Passbokning

Passbokning och bokning på väntelista

purchase

Köp

Köp av tjänster, arrangemang, varor, abonnemang, värdekort och paket

person

Användare/bokare

 

resource

Resurs

Lokal, instruktör, maskiner m.m.

activity

Gruppaktivitet/Pass

 

event

Arrangemang

 

order

Order

Avslutad order, antingen betald eller bekräftad

bokning

bokning

Baserad på produkttyperna; tjänst, vara, abonnemang, värdekort och paket

receipt

Kvitto

 

item

order eller kvitto rad

 

timeslotsuggestions

Tidsförslag till tjänstebokning

 

 

Felkoder

Felkoder

 

Vanliga flöden

Exempel på vanliga flöden

Sidoeffekter och begränsningar för köpflöde, bokningar

Sidoeffekter och begränsningar för köpflöde och bokningar

Rest-objekt

 

Skapa

Ändra

Lista

Tabort

Kräver inlogging

Extra information om apikey nivå treNivå 3 person id

Abonnemang

 

 

X1

X1

X

 userid

Anläggningar

 

 

X

 

 

  

Arrangemang

 

 

X

 

 

 personid3

Arrangemangsbokningar

 

 

X

 

X

 personid
AutogiromedgivandenXXX X personid
AvtalegironX X X personid
Dokument  X X personid

Fakturor

X

 

X*

 

X

 orderedbyid

Gruppaktiviteter

 

 

X

 

 

 personid3

Gruppaktivitetsbokningar

X1

 

X

X1

X

 personid
Egendefinerade fält  X    
InpasseringX      
Kortläsare  X    

Produkter

 

 

X

 

 

  

Meddelanden

 

 

X

 

 

  

NoShow

  X   personid

Personer

X2

X1

X

 

X

Använda apikey nivå 3 för personerpersonid

Produktgrupper

 

 

X

 

 

  

Ordrar

X1

X1

X1

X1

X

Använda nivå 3 nyckel för ordrarorderedbyid

Orderrader

X1

 

 

X1

X

  

Resurs

 

 

X

 

 

  

Lediga tider

 

 

X

 

 

  

Produktetiketter

 

 

X

 

 

  

Resurstyper

 

 

X

 

 

  
KvittoX X X customerid

Träningstillfällen

 

 

X

 

X

Använda nivå 3 nyckel för träningstillfällenpersonid

Tjänstebokningar

 

 

X

 

X

 personid
Värdekort  X1 X customerid

1Med apikey nivå tre kan relevant person anges med id för personen. Id:t heter olika beroende på vad man försöker nå: Exempelvis för abonnemang:

APIURL/subscription.xml?apikey=338934897438&subscriberid=2345

2Kräver inte inloggning

3Krävs när parametern includebooking anges

 

 • No labels