Child pages
 • Återkommande kortbetalningar (RCP)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 InnehållsförteckningDokumentationen är just nu under översyn. Vi kommer löpande att ändra i den baserat på feedback från våra pilotkunder.

Beskrivning

Återkommande kortbetalningar är likt ett autogiro ett sätt att ta betalt periodiskt med skillnaden att kundens bankkonto debiteras via ett betalkort istället för ett autogiromedgivande. Populära tjänster som använder Återkommande kortbetalningar är Spotify, Netflix, Viaplay m.fl.

BRP har stöd för återkommande kortbetalningar som ett alternativ till autogiro och avtalegiro. Kunden kan köpa abonnemang i kundwebben eller i kassan. I samband med att abonnemanget tecknas så kommer ett kortmedgivande skapas hos betaltjänstleverantören. Kortmedgivandet kan sedan användas för att debitera abonnemang samt kundkonto varje månad. Debiteringen av abonnemang kan antingen startas manuellt eller automatiskt.

OBS! BRP lagrar enbart delar av kortnumret för information till kund. Det fullständiga kortnumret lagras endast hos betalväxeln.

Begrepp

Kortmedgivande

Motsvarighet till autogiromedgivande, alla kortmedgivande har en sista giltighetsdag då betalkortet slutar gälla och kunden måste förnya sina kortuppgifter.

Kortabonnemang

Abonnemang som debiteras med återkommande kortbetalning.

Kortfakturor

Fakturor som skapas i samband med debitering av kortabonnemang.


Funktionalitet

Lösningen är byggd för att i likhet med autogiro/avtelegiro debiteras en gång per månad.

Vid första debitering betalar kund precis som för AG en månad framåt alternativt justerat till månadsslut beroende på abonnemangsproduktens inställning.

Månadsdebitering

Alt 1. Automatisk debitering på fast datum (datum måste anges och kan alltså inte vara (den sista i månaden"). Fakturorna skapas i regel två dagar innan debiteringsdatum.

Alt 2. Automatisk daglig debitering. Fakturorna skapas 10 dagar (inställbart) innan abonnemangets debiterat t.o.m. och själva debiteringen görs direkt kommande natt. Detta möjliggör dels att ha ojusterade abonnemang som dras löpande under månaden och även att fånga upp de som kommer in efter dragningsdagen.

Alt 3. Manuell debitering genom BRP Online. Främst för manuell hantering av släpande abonnemang. Det rekommenderas ej att använda detta som månatilig debitering när antalet abonnemang överstiger 1000 st.

OBS: Notera att alla abonnemang som är släpande av olika anledningar måste hanteras genom manuell även vid automatisk debitering.

I dagsläget hanteras inte

Debitering sista dag i månaden (hanteras om man kör daglig dragning)

Förutsättningar för att använda sig av återkommande kortbetalningar

Abonnemangs debitering

När ett abonnemang debiteras framåt en period så skapas en faktura. Dragningen från kundens kort kommer att genomföras först vid förfallodatumet på fakturan.

Debiteringen av abonnemang kan startas manuellt eller automatiseras. Släpande abonnemang måste alltid hanteras manuellt medan icke släpande kan debiteras automatiskt (rekommenderas).

Ange att abonnemang ska debiteras med återkommande kortbetalningar

För att ange att abonnemangsprodukter ska debiteras löpande med återkommande kortbetalningar ska Typ av betalsätt sättas till Återkommande kortbetalning.

1. Automatisk debitering fast datum

Det rekommenderas att BRP automatiskt debiterar fram abonnemang varje månad. Debiteringen görs 3 bankdagar innan kortdragningen ska göras.

Endast debiterbara abonnemang som inte är släpande hanteras automatiskt. Därför skickas en påminnelse två bankdagar innan den automatiska debiteringen körs där den ansvarige ombes se över de abonnemang som är släpande och debitera fram dem manuellt så de inte längre räknas som släpande. Se 3. Manuell Debitering.

Konfigurationsmöjligheter

 1. Samma konfigurationsmöjligheter som manuell plus nedanstående
 2. Dag i månaden då första dragningsförsöket ska göras
 3. Inkludera även kundkontoskulder i samband med debitering av abonnemang 
 4. Mottagare av påminnelse av debitering
Konfigurationsmöjligheter

 1. Samma konfigurationsmöjligheter som manuell plus nedanstående
 2. Dag i månaden då första dragningsförsöket ska göras
 3. Inkludera även kundkontoskulder i samband med debitering av abonnemang 
 4. Mottagare av påminnelse av debitering

2. Automatisk debitering daglig debitering

Det rekommenderas att BRP automatiskt debiterar fram abonnemang varje månad. Fakturorna skapas 10 dagar (inställbart) innan abonnemangets debiterat t.o.m. och själva dragningen från kundens kort görs direkt kommande natt. Detta möjliggör dels att ha ojusterade abonnemang som dras löpande under månaden och även att fånga upp de som kommer in efter dragningsdagen.

Endast debiterbara abonnemang som inte är släpande hanteras automatiskt. Vid varje debitering så skickas en sammanfattning om hur många abonnemang som debiterats och även antal abonnemang som var släpande och därmed inte kunde debiteras automatiskt. Den ansvarige bör se över de abonnemang som är släpande och debitera fram dem manuellt så de inte längre räknas som släpande. Se 3. Manuell Debitering.

Konfigurationsmöjligheter

 1. Samma konfigurationsmöjligheter som manuell plus nedanstående
 2. Antal dagar innan abonnemangets debiterat t.o.m. då debiteringen ska göras
 3. Antal dagar efter abonnemangets debiterat t.o.m. att ta med abonnemang i daglig debitering innan det istället räknas som släpande.
 4. Inkludera även kundkontoskulder i samband med debitering av abonnemang (Notera att man varje dag kommer att dra eventuell kundkonto skuld).
 5. Mottagare av den dagliga sammanfattning av debiteringen som gjorts3. Manuell debitering

Det finns två anledningar till att göra en manuell debitering av kortabonnemang.

 1. Hantering av abonnemang som är släpande.
 2. Man har få abonnemang och använder sig inte av den automatiserade debiteringen som finns i BRP. 

Abonnemang som är släpande ska hanteras först

Släpande abonnemang hanteras på samma sätt som för autogiro. Observera att om man väljer att debitera de släpande abonnemangen så debiteras de i ett debiteringsintervall från det datum de är debiterade till sedan tidigare och inte för vald månad. För att abonnemanget inte ska listas som släpande kan således flera debiteringar behöva göras för att abonnemanget ska komma i fas med de övriga abonnemangen. 

Tillvägagångssätt

 1. Logga in i BRP Online med en person som har rättigheten att justera inställningar gällande Ekonomi. Gå till fliken:  Ekonomi - Debitera abonnemang. Gå till Ekonomi -> Debitera löpande abonnemang.
 2. Ta fram vilka abonnemang som ska debiteras med hjälp av filtreringen
  1. ANLÄGGNING - För vilken anläggning som debiteringen ska göras. Alla finns även med som möjligt alternativ.
  2. MÅNAD - Vilken månad debiteringen gäller. Nästa månad är förvald men det finns en möjlighet att välja innevarande månad också i fall man inte hunnit debitera abonnemangen innan månadsskiftet. OBS! Denna är inte applicerbar om man använder daglig debitering!
  3. STATUS
   1. Har kortmedgivande - Kan endast debiteras om den automatiserade debiteringen inte är aktiverad. - Visar de abonnemang vars betalare har ett upplagt kortmedgivande på aktuellt bolag. Är allting rätt ligger alla autogiroabonnemang som ska debiteras i denna lista.
   2. Har kortmedgivande släpande - Samma som ovan men abonnemang är inte debiterade fram till den månad man nu vill debitera.
   3. Saknar kortmedgivande - Kan endast debiteras om den automatiserade debiteringen inte är aktiverad. - Visar de abonnemang vars betalare inte har ett upplagt kortmedgivande på aktuellt bolag eller att kortmedgivandet har löpt ut. Pappersfakturor kommer att skapas i stället.
   4. Saknar kortmedgivande släpande - Samma som ovan men abonnemang är inte debiterade fram till den månad man nu vill debitera.
  4. TYP AV BETALSÄTT - I dagsläget finns endast återkommande kortbetalning.
  5. PRODUKTETIKETT - Kan användas för att endast hantera vissa abonnemang t.ex. om kortdragning ska göras vid olika dagar för olika typer av abonnemang.
 3. Klicka på Debitera

 4. Ange förfallodatum för fakturorna, anger när själva kortdragningen kommer att göras.

 5. Debiteringen startas och ett e-mejl kommer att skickas till den som startade debiteringen när det är klart. För att undvika fel så är det endast möjligt att starta en debitering samtidigt per bolag.

Endast en debitering per bolag kan startas

För att undvika felaktiga debiteringar tillåts endast att en debitering får pågå samtidigt per bolag. Om en debitering redan pågår så får man en informationsruta om vem som har startat debiteringen och först när den debiteringen är klar är det möjligt att starta nästa debitering.

Konfigurationsmöjligheter

 1. Antal omförsök vid misslyckad debitering. BRP kommer då att försöka igen 24 timmar senare tills gränsen för antal omförsök är nådd eller att fakturan har debiterats på annat sätt.

Hänsyn tas till dragningsdagar. Se Dragningsdagar

Debitering av kundkontoskuld

Beskrivning

En RCP-faktura skapas på beloppet av kundkontoskulden. Natten efter dras pengarna från kundens konto. Normalt debiteras kundkontoskulderna i och med att man debiterar kundens abonnemang. Automatisk debitering av kundkonto kan därmed nyttjas som komplement till det för att på så vis kunna få in kundkontoskulderna på ett annat intervall än abonnemangsdebiteringen. Automatisk debitering av kundkonto har också fördelen att abonnemanget inte blir relevant så t.ex en kund som har ett fruset abonnemang kan ändå få sin kundkontoskuld debiterad.

Konfigurationsmöjligheter

 1. Inkludera även kundkontoskulder i samband med debitering av abonnemang
 2. Intervall för debitering av kundkonto. Väldigt flexibla möjligheter finns för att ange när debitering ska ske ange önskemål till BRP Support.
 3. Minsta belopp för automatisk kundkontodragning. 
  • Sker automatisk RCP-debitering (av abonnemang) samma dag som kundkontodragning så kommer samtliga kundkonton med en skuld >= 1kr att debiteras!
  • Använder man daglig abonnemangsdebitering så kommer kundkontoskulden att dras varje dag oavsett belopp.
 4. Mottagare av sammanfattningsmailet som skickas efter debiteringen har gjortsFörfallen faktura

BRP får inga notifieringar om kortet spärras eller liknande utan det kommer att resultera i misslyckade dragningar. Med hjälp av uppföljningspunkten Förfallen faktura (återkommande kortbetalning) kan man informera kunden om att dragningen misslyckats och i meddelandet så ingår en länk som kunden kan klicka på för att betala fakturan och förnya sina kortuppgifter. Se Automatisk uppföljning - Förfallen faktura.

Länken för att betala en förfallen faktura kan antingen gå direkt mot BRPs förenklade betalning via webbservice eller via exempelvis "Mina sidor" på anläggningens hemsida. Beskrivning av hur anropen ska se ut finns här: Förenklad betalning via webbservice i BRP Online.


 


Återuppläggning vid misslyckade dragningar

 

Om alla dragningsförsök har misslyckats sätts fakturorna tillbaka till "Ej skickade".

Önskar man sedan lägga upp dem på nytt igen så sök fram den i fakturalistan under "Ej skickade" och typ:"Återkommande kortbetalningsfakturor" (obs, måste väljas för att menyvalet ska dyka upp) , högerklicka på ett antal fakturor och välj 'Lägg upp för dragning'.

Hantering av Kortmedgivande

Skapa kortmedgivande

 1. Internetköp
  Om en beställning som betalas via Förenklad betalning via webbservice i BRP Online innehåller en abonnemangsprodukt som ska debiteras med återkommande kortbetalningar så kommer ett kortmedgivande automatiskt att skapas.

 2. Kassan
  Vid försäljning av abonnemang som kräver återkommande kortbetalning kommer man ges möjlighet att skapa eller uppdatera ett kortmedgivande.

  a. Om kunden redan har ett kortmedgivande visas först en fråga om man vill använda befintliga kortuppgifter för det medgivandet eller uppdatera dem:

  Om kunden inte har ett kortmedgivande sedan tidigare kommer man direkt till punkt b. Ordet "uppdaterande" är ersatt av "skapande". 

  b. Väljer man "Uppdatera kortuppgifter" ovan visas en ny dialog visas där man kan välja att skicka en länk för uppdaterande av kortmedgivande via mejl alternativt visa länken i en webbläsare:  Vid "Skicka e-post": Kunden får ett mejl med en länk där hen kan skapa/uppdatera sina kortuppgifter. Mallen som används är "Mail vid skapande av kortmedgivande", se exempel 
  Vid "Visa i webbläsare": Länken öppnas i en webbläsare där personalen fyller i kortuppgifter. 

  Exempel på mallen "Mail vid skapande av kortmedgivande"


  Klicka på länken nedan för att skapa ett kortmedgivande.</br> <a href="${webServer2MyPagesUrl}">Skapa</a><br> 
  <br> Med vänliga hälsningar<br> ${businessUnit.name}

  Länken kan hämtas från parametrarna "webServerMyPagesUrl" om BRPs Mina sidor används, "myPagesUrl" om det finns en egenutvecklad Mina Sidor eller "rawCreateRcpMandateUrl" om Mina Sidor saknas.

   

  c. Försäljning av abonnemanget fortsätter enligt det vanliga flödet, dvs. välj debiteringsintervall och ta betalt för abonnemanget.   

 3. Personkort 

  På fliken Ekonomi på kundens personkort listas eventuella kortmedgivanden. En kund kan ha ett kortmedgivande per bolag. Där går även att skapa/uppdatera kortmedgivanden, samma fråga som vid punkt 2b ovan kommer då att visas.   

Uppdatera kortmedgivande

Eftersom kortmedgivanden har en sista giltighetsdag behöver kortmedgivandet förnyas med ett nytt betalkort med jämna mellanrum.

Uppdatera via uppföljningspunkt

För att underlätta detta så finns uppföljningsaktiviteten Betalkort går ut där kunden får ett meddelande om att kortmedgivandet håller på att sluta gälla och kunden ombes uppdatera sina kortuppgifter med via den länk som finns i meddelandet. Om kunden inte förnyar så kommer denne att få pappersfakturor istället tills kortmedgivandet är uppdaterat.

Länken för att betala en uppdatera ett kortmedgivande kan antingen gå direkt mot BRP´s förenklade betalning via webbservice eller via exempelvis "Mina sidor" på anläggningens hemsida. Beskrivning av hur anropen ska se ut finns här: Förenklad betalning via webbservice i BRP Online .Uppdatera via API:t

Stöd för detta saknas i dagsläget

Uppdatera via kassan

Se punkt 2 under Skapa kortmedgivande ovan. 


Relaterade sidor