Child pages
 • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Vad är FlexPay?

FlexPay är ett företag som hanterar förmåner. Se mer på deras hemsida https://www.flexpay.se. I integrationen med BRP Systems innebär det att ni kan hos FlexPay publicera olika klippkortsprodukter som era kunder köper via FlexPay. Kunden länkas sedan in i BRP Systems webportal där kunden automatiskt skapas, om den tidigare inte fanns, och tilldelas ett klippkort. Kunden kan sedan boka t.ex. en behandling via BRPs webportal och använda klippkortet som betalmedel.

Exempel på vanligt flöde:

1. Konsument vars arbetsgivare anlitar Flexpay väljer att köpa en produkt från Leverantören i Flexpays portal

2. Flexpay anropar Leverantörens BRP-installation via webservice

3. BRP skapar beställning och en faktura avseende den och svarar Flexpay med bland annat belopp och OCR-nummer

4. BRP kan skicka en orderbekräftelse till Konsument per epost

5. Konsument går till Leverantörens anläggning, hämtar ut ett medlemskort som används för inpassering och kan börja träna.

6. Flexpay betalar fakturan med OCR-nummer som referens

7. BRP registrerar inbetalningen på samma sätt som vilken fakturainbetalning som helst

Integration

BasURL är exempelvis

https://api.brpsystems.se/brpgog/


Anropet som Flexpay gör är en post innehållande Xml. Xml:en valideras mot den xld som ligger på 

{BasURL}/xsd/webservice/createflexpayorder.xsd

 

Anropen sker mot

POST {BasURL}/webservice/partnerorders/createflexpayorder

Exempel

Observera att priceincvat är priset i ören inlusive moms

Anrop
<order>
 <origin>flexpay</origin>
 <version>1</version>
 <businessunit>
  <id>2</id>
 </businessunit>
 <organization>
  <number>123425-2334</number>
  <name>Test Org.</name>
 </organization>

 <person>
  <firstname>Tessan</firstname>
  <lastname>Testsson</lastname>
  <personnumber>111111-1116</personnumber>
  <shippingstreet>Testgagan 4</shippingstreet>
  <shippingpostal>12345</shippingpostal>
  <shippingcity>Teststa</shippingcity>
  <shippingcountry>SE</shippingcountry>
  <email>tessan@test.com</email>
  <homephone>123 45</homephone>
  <workphone>07984245</workphone>
 </person>
 
 <orderitem>
  <produktnumber>64575F</produktnumber>
  <startday>2011-12-24</startday>
  <priceincvat>23400</priceincvat>
 </orderitem>
</order>
Svar

Vid fel:

TagFormatFörklaring
messageSträngLäsbart meddelande
codeNummerFel kod, se LÄNK
debuginfoSträngMer utförlig information om felet
<errors>
 <error>
  <message>Invalid settings configuration</message>
  <code>1111</code>
  <debuginfo>Invalid value for setting 'organizationidflexpay', no organization found with id: null</debuginfo>
 </error>
</errors>

När det går som det ska:

TagFormatFörklaring
order Den skapade ordern
numberNummerOrdernummer
createdTidpunktNär ordern skapades
orderedby Beställaren, obs behöver inte helt överensstämma med det som angavs i anropet men den ordern faktiskt skapades på
personnumberPersonnummerBeställarens personnummer
numberNummerBeställarens kundnummer i BRP
firstnameSträngBeställarens förnamn
lastnameSträngBeställarens efternamn
streetSträngBeställarens adress gata
postalSträngBeställarens adress postnummer
citySträngBeställarens adress stad
countrySträngBeställarens adress land
businessunit Den anläggning som order är gjord på
nameSträngAnläggningens namn
organization Organisationen som order hör till
numberSträngOrganisationnummer
nameSträngOrganisationens namn
product Produkt som ingår i betällningen
numberSträngProduktnummer i BRP
typeSträngProdukttyp
nameSträngProduktnamn
sumexvatNumberOrders totalpris exklusive moms i ören
vatsum Moms
rateNumberMomssatsen i procent
amountNumberMomsdelen i ören
sumNumberTotalpriset på ordern inklusive moms i ören
lefttopayNumberHur mycket det är kvar att betala på ordern, ska allid vara 0 ty ordern betalas av fakturan
markSträngOrder markering
invoice Faktura
numberNummerFakturans nummer i BRP
ocrnumberNummerFakturans OCR-number
totalamountNummerFaktura värde i ören
restNummerKvar att betala på fakturan i ören
invoicedateDatumFaktura datum
duedateDatumFakturans förfallodatum
<confirmation>
 <order>
  <number>137</number>
  <created>2013-11-20 10:31</created>
  <orderedby>
   <personnumber>111111-1116<personnumber>
   <number>10004</number>
   <firstname>Tessan</firstname>
   <lastname>Testsson</lastname>
   <street>Testgagan 4</streetaddress>
   <postal>12345</postaladdress>
   <city>Teststa</city>
   <country>Sverige</country>
  </orderedby>
  <businessunit>
   <name>Anläggning 2</name>
  </businessunit>
  <organization>
   <number>123425-2334</number>
   <name>Test Org.</name>
  </organization>
  <products>
   <product>
    <number>64575F</number>
    <type>Klippkort</type>
    <name>100 Entre klipp</name>
   </product>
  </products>
  <sumexvat>18720</sumexvat>
  <vatsums>
   <vatsum>
    <rate>25</rate>
    <amount>4680</amount>
   </vatsum>
  </vatsums>
  <sum>23400</sum>
  <lefttopay>0</lefttopay>
  <mark>flexpay</mark>
 </order>
 <invoice>
  <number>14</number>
  <ocrnumber>1446</ocrnumber>
  <totalamount>23400</totalamount>
  <rest>23400</rest>
  <invoicedate>2013-11-20</invoicedate>
  <duedate>2013-11-30</duedate>
 </invoice>
</confirmation>

Krävda inställningar

Den anläggning som beställningen läggs på ska ha en internetkassa och en epost-adress

Det ska finnas en organisation Flexpay som har en fakturaadderss  och som pekas ut i inställningen organizationidflexpay

Det måste finnas en smpt-server uppsatt

Produken i anropete måste finnas och vara av abbonemnangs eller klippkortstyp

Flexpay behöver:

En lista med produkter som ska vara tillgängliga. Listan innehåller produktnummer, pris och på vilka anläggningar som de är möjliga att köpa

En lista med anläggnings ID:n

En API-nyckel av typen partner

Observara att

... ordern skapas på en person som kanske inte helt överensstämmer med det som anges i anropet

... det är priset som Flexpay skickar som faktureras inte det som ligger på kunden eller på produkten

... ingen hänsyn tas till rabatter, inskrivningsavgifter eller obligatoriska medlemsprodukter

... fakturan skapas på den organisationen som anges men att faktura-adressen alltid är Flexpay AB,Box 3610,10359 Stockholm

... detta ger möjligheten för tredjepart att skapa nya personer och nya organisationer, dock kan de inte förändra existernade

 

 • No labels