Child pages
  • Verifikatsammanställning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Statistik > Verifikatsammanställning

Verifikatsammanställningen är en summering av de ekonomiska transaktioner som skapas i systemet, exempelvis på kassarapporter, fakturajournaler, inbetalningsjournaler och periodiseringsjournaler. Datumintervallet som väljs filtrerar på transaktionernas bokföringsdatum. På fakturor innebär det fakturadatum och för kvitton är det när det skapas. Sammanställningen visar både transaktioner på verifikat som skapats och de som kommer att skapas.

Du kan välja för vilken anläggning som sammanställningen ska göras. Väljer man anläggningen "alla" får man en sammanställning för hela bolaget. Kryssar man i "gruppera per anläggning" visas samma sammanställning men resultatet är grupperat per anläggning. 

Om du får skillnader mellan bokförda värden och verifikatsammanställningen beror det vanligtvis på att journalen tagits ut som en sammanställning och då får alla transaktioner i det verifikatet samma bokföringsdag trots att de underliggande transaktionerna har olika bokföringsdagar. Detta fenomen uppkommer vanligtvis inte om du tar ut rapporter och statistik på jämna månader.

  • No labels