Child pages
  • Provision
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Next »

Inställningar per anställd

På personkortet, fliken "Personal", finns möjligheten att styra vilka produktgrupper som ska ge provision och till vilka försäljningsnivåer provision ges.

För att skapa provisionsinställningar för en produktgrupp:

  1. Klicka på pappret med snöflingan efter rubriken "Provision".
  2. En nya dialog öppnas. Välj från vilken produktgrupp som försäljning ska ge provision samt om provisionen ska ges "Stegvis" eller "För allt", se exemplet nedan.
  3. Ange om en eller flera nivåer med pris ex. moms med en procentsats.

Om flera nivåer registreras så beräknas provisionen alltid stegvis men om "För allt" anges innebär detta att provisionen beräknas på hela försäljningssumman enligt den procentsats som angetts för angiven försäljningsnivå. Har "Stegvis" angetts beräknas provisionen på de summor som angetts i nivåerna.

Exempel

Säljbelopp

Provision[%]

10 000,00

10

15 000,00

20

Provision ges Stegvis:
Säljer den anställde för 18 000 ges 20% på det som överstiger 15 000 och 10% på det som överstiger 10 000 upp till nästa nivå. Alltså 3 000 * 20% + 5 000 * 10% = 1 100.

Ett "steg" har ingen bestämd längd utan avgörs när provisionen listas (se "Provisionslista").

Provision ges För allt:
Säljer den anställde för 18 000 ges 20% på hela beloppet. 18 000 * 20% = 3600. Säljer den anställde för 9 999 ges ingen provision. Säljer den anställde för 14 999 ges 10% på hela beloppet.

Vem blir provisionstagare

Om en produkt är kopplad till en resurs och den resursen är markerad som personal och knuten till någon i personregistret så kommer i första hand den personen få provisionen, d.v.s. den som utför behandlingen. I annat fall är det den som gjort bokningen som blir provisionstagare. Säljs produkten direkt i kassan så är det den som är inloggad som väljs.

Görs bokningen av kund via Internet är det bara den som utför behandlingen som kan få provision.

I kassan visas vem som är provisionstagare och här ges även möjlighet att ändra provisionstagare innan man tar betalt.

Provisionslista

Under menyn Ekonomi > Kassa > Provision visas hur mycket varje anställd har sålt för och hur mycket provision det ger. Här finns möjlighet att filtrera på datumintervall, person, persongrupp och produktgrupp. Om person valts så ignoreras persongrupp.
Provisionen baseras på när bokningen debiteras så då kan det bli olika om man tar betalt ett par dagar i förskott eller i efterskott. Antalet och summan på provisionslistan kan därför skilja sig från motsvarande uppgifter på provisionstagaren om man räknar antalet utförda bokningar.

Om stegvis provision används är det viktigt att du alltid använder samma längd på intervallet för vilket du visar provisionen.

Exempel:
En anställd får 5% för försäljning utöver 10000 inom en viss produktgrupp. Hon säljer produkter från denna grupp för 12000 kr under januari och för 13000 under februari. Väljer du att visa provisionen månadsvis blir den 100 respektive 150 kronor. Väljer du istället att visa provisionen som ett (1 st) intervall från den första januari till sista februari blir provisionen 750 kr. (12000 + 13000 - 10000) * 5% = 750

Återköp

Vid återköp skapas en "försäljning" med negativt antal och belopp vilket betyder att om samma provisionstagare är satt på återköpet så kommer detta att kvitta bort den första provisionen. Om man har gjort återköp till ett högre belopp än försäljningen i en viss produktgrupp uppstår ett specialfall. Har man bara en provisionsnivå som startar från noll (0) så kommer en negativ provision att tilldelas. Har man en trappstegsmodell kan man inte veta vilken nivå orginalköpet gav, därför tilldelas ingen negativ provision i detta fall, såvida man inte har angett en negativ försäljningsnivå som första steg.

Avbokning

Om en avbokningsavgift tas ut när en bokning avbokas gäller samma regler som om produkten hade köpts till det priset.

  • No labels