Child pages
  • Rabattstege för organisation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denna funktion gör det möjligt att per organisation sätta upp en rabattstege där antalet aktiva medlemmar reglerar hur stor rabatt som ges på varje abonnemang.

Funktionen aktiveras via Inställningar > Inställningar > Ekonomi > "Använd rabattstege på organisation". Kontakta BRP:s support om ni inte har åtkomst till denna del.

För att skapa en rabattstege är det enklast att ange vilken gräns som ska gälla och sedan mata in ett belopp för denna gräns. Repetera sedan dessa moment tills önskad rabattstege har konstruerats. Rabattsteg där gräns eller belopp saknas raderas. Om man anger flera rabattsteg med samma gräns kommer dessa att rödmarkeras och du kommer inte kunna spara dina ändringar förrän ena är bortplockad.

En person måste vara kopplad till organisationen - men den behöver inte ha abonnemanget kopplat till organisationen. Om organisationen betalar del av abonnemanget kommer rabatten att ges på kundens del i första hand. När den blivit "gratis" kommer även organisationen att få rabatt.

Som standard gäller rabatten för samtliga abonnemangsprodukter. Vill man begränsa omfattningen kan man ange en produktetikett och sedan säkerställa att abonnemangsprodukten har denna satt.

OBS! Rabatten som anges vid debiteringstillfället räknas ut utifrån hur många abonnemangsnyttjare som är kopplade till en organisation. Varje person räknas max en gång. Endast nyttjare på aktiva abonnemang räknas.

Vid massdebitering räknas rabatten utifrån abonnemang som startar innan den sista och slutar efter den första i innevarande månad. Vid nyförsäljning räknas rabatten utifrån antal aktiva medlemmar vid den aktuella tidpunkten. Här inkluderas abonnemang med startdatum t.o.m. innevarande månads slut.

Rabatten beräknas per månad. Ett abonnemang som debiteras årsvis får 12 * rabatt vid varje debiteringstillfälle.

Om rabatten överstiger abonnemangets pris kommer det att bli gratis. Kunderna kommer aldrig att få ett negativt abonnemangspris.

På ett abonnemang med flera nyttjare kommer rabatt ges en gång per nyttjare. Det finns inget som hindrar att nyttjarna är kopplade till olika organisationer med olika rabattstegar.

Om man anger ett belopp på "Minsta belopp efter rabatt" så kan det rabaterade priset aldrig understiga detta belopp. Säg att ett abonnemang kostar 200:- och en rabattstege ger 120:- rabatt. Har man "Minsta belopp efter rabatt" satt till 150:- kommer debiteringen bli på 150:- och inte på 80:-. Om  "Minsta belopp efter rabatt" i samma exempel är satt till 300:- kommer debiteringen bli på 200:-, alltså abonnemangets ordinarie pris.
Specialfall: Skulle abonnemanget ha flera nyttjare på olika organisationer används den "Minsta belopp efter rabatt" som är mest fördelaktig för kunden av de som har ett värde på "Minsta belopp efter rabatt". Finns tre organisationer med som bidrar till rabatt med följande värden, 0, 150, 175 så kommer 150 att användas som minsta belopp.
Minsta belopp efter rabatt ökar inte med debiteringsperioder längre än en månad, det vill säga minsta belopp för en debitering kommer vara samma för ett abonnemang som debiteras varje månad som för ett som debiteras en gång i halvåret.      

Begränsningar

  • Gäller ej abonnemangsprodukter där debiteringsintervallet är angivet i dagar
  • Gäller ej kontrakt
  • Rabatt kan enbart ges i hela kronor

Exempel

Organisationen nedan har sju aktiva medlemmar. Detta innebär att varje abonnemang kommer att ges 10 kr rabatt vid varje debiteringstillfälle. Skulle antalet aktiva medlemmar sjunka till två eller färre kommer denna rabatt att försvinna helt och vid en ökning till 25 kommer rabatten att stiga till 40 kr.

Konfigurering av rapportmall

För att få med information om given rabatt på faktura så behöver parametern "showExternalMessage" sättas till "true" på fakturamallen (Inställningar > Rapportmallar - Faktura). Kontakta BRP:s support om ni vill ha hjälp med detta.

  • No labels