Child pages
 • Tjänsteprodukter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Tjänsteprodukt

En tjänst kan bara bokas upp under förutsättning att dess resursbehov uppfylls, t.ex. en bokning av en konferenslokal eller en massage.

Att skapa en tjänsteprodukt

 1. Produkter > Produkter, välj "Ny"
 2. Under fliken "Basuppgifter" väljs produkttypen "Tjänst", registrera även övriga aktuella uppgifter.
 3. Under fliken "Resursbehov" registreras information om alla de resurser som krävs för att produkten ska kunna säljas, se nedan.
 4. Under fliken "Tjänst" registreras uppgifter rörande tilläggstjänst, in- och utcheckning, ljusstyrning m.m, se nedan.
 5. Efter att övriga aktuella flikar, t.ex. fliken "Pris", har uppdaterats, klicka på "OK" för att spara.

En tjänst ska i regel inte visas i kassan (Produkter > Produkter, sök upp aktuell tjänst och se till att "Visa i kassameny" inte är markerat). Detta beror på att man alltid vill boka upp en tid för tjänsten i resursvyn innan man betalar i kassan. Visas tjänsten i kassans produktmeny finns möjlighet att boka och ta betalt för en tjänst som inte har någon tid eller resurs knuten till sig.

Fliken "Resursbehov"

Förklaring av uppgifter vid registrering av Objektet resursbehov.

Exempel 1:
För att tjänsten "Hyra av konferenslokal" ska kunna bokas krävs att en konferenslokal är bokningsbar under den markerade tiden. Tjänsten har alltså ett (1) resursbehov (lokalen).

Exempel 2:
För att tjänsten "Massage" ska kunna bokas krävs att en personal och en lokal är bokningsbara under den markerade tiden. Tjänsten har två (2) resursbehov (personal och lokal).

Fliken "Tjänst"

Denna flik finns tillgänglig fr.o.m. BRP-version 25.018. Fälten finns i tidigare versioner under fliken "Basuppgifter".

Tilläggstjänst:

Ange om tjänsten är en tilläggstjänst.

In- och utcheckning:

Oftast hotell, gäller endast för inpassering där ingen inpasseringsläsare finns.

Skapa entré vid incheckning:

Entré är en biljett.

Journalanteckningstyp:

Om en journalanteckningstyp är satt kan endast de som har rättigheter till den typen skapa och läsa journalanteckningar på tjänstebokningar med den produkten.

Ger rätt till skattereduktion:

Sätts på de tjänster som ger rätt till statligt stöd. Se Skattereduktion för husarbete.

Använd ljusstyrning:

Denna används i kombination med inställningen "Spärr för ljusstyrning" som finns på respektive resurs. Används för att tända och släcka lampor när resursen är bokad respektive står tom.

Tänd endast om debiterad:

Den här egenskapen kan bara ändras om "Använd ljusstyrning" är på. Om den här egenskapen är vald så kräver ljusstyrning att bokningen är debiterad för att ljuset ska tändas. Om den inte är vald så räcker det med att bokningen ingår i en beställning som är bekräftad (inte preliminär).

Antal spelare:

Om ett värde större än ett (1) anges så kommer en bokning av produkten boka in så många spelare som angivits. Priset för bokningen kommer bli produktpriset*antal spelare. Används för t.ex. produkten Tennis om varje Medspelare ska betala separat.

Rättighet för bokningsinpassering:

Möjliggör inpassering med boknings-id för en specifik tjänstebokning. Rättigheten styr vilka läsare det är tillåtet att passera in på. Mer information: Inpassering med tjänstebokning

Produkttillägg:

Gäller för kundwebben. Ange produkter som kunden ska kunna lägga till i beställningen samtidigt som kunden bokar en tjänst. Tilläggen kan vara obligatoriska eller valbara. Enbart produkter av typen Vara kan väljas som tillägg. OBS! Tilläggsprodukten måste ha "Bokningsbar via Internet" satt för att den ska användas av kundwebben.

Fliken "Rättigheter"

Rättigheter används för att styra vilka som ska ha rätt att boka en tjänst i webbokningen.

Inga rättigheter krävs:

En markering här ger alla kunder rättighet att boka tjänsten. Utelämnas markeringen så begränsas rättigheterna till de rättigheter som visas i fältet "Rättighet för bokning".

Rättighet för bokning:

Här visas de rättigheter som ger tillstånd att boka tjänsten i webbokningen. Rättigheterna har tidigare registrerats under Produkter > Inställningar > Rättigheter.

Registrering av tilläggstjänst

En tilläggstjänst är en tjänst som inte kan bokas fristående utan bara kan läggas till, till en tjänstebokning. Ett exempel på en tilläggstjänst kan vara ljudtekniker till en hörsal.

 1. Gå till Produkter > Produkter
 2. Registrera tilläggstjänsten som en produkt av typen "Tjänst" men markera fältet "Tilläggstjänst" på fliken "Tjänst".
 3. Registrera resursbehovet och/eller prissättningen på vanligt sätt.
 4. Kontrollera uppgifterna och godkänn registreringen genom att klicka på "OK".

Möblering

Aktivera funktionen möblering

 1. Kontakta BRP:s support för att få hjälp att aktivera Inställningar > Inställningar (Bokning) > "Använd möblering på tjänstebokningar".
 2. Starta om BRP så att de nya inställningarna börjar gälla.
 3. Lägg till de olika typerna av möbleringar under Produkter > Inställningar > Möblering
 4. Gå in på de produkter (tjänster) där det önskas att en möblering ska väljas. Kryssa i "Använd möblering" på fliken "Resursbehov".

Välj möblering för en bokning

När en bokning görs, välj en av de tillgängliga möbleringarna

Visning

Möbleringen visas på följande sätt:

 • När man öppnar en bokning.
 • På planeringslistan.
 • I bokningsvyn (valbart - kontakta BRP Systems för att aktivera).
 • No labels