Child pages
  • Närvarostöd
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK)

I BRP finns möjlighet att ta ut rapporter som är underlag till att få LOK-stöd. I BRP Classic finns detta under menyn Statistik > Närvarostöd och i BRP Cloud hittas det i Back office > Statistik > Närvarostöd.

Se Riksidrottsförbundets hemsida för en komplett beskrivning av närvarostöd, https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/ .

Underlaget till LOK hämtas från BRP:s deltagare på gruppaktiviteter. Det är viktigt att deltagare samt ledare har personnummer och kön inmatat på sitt personkort . Deltagaren ska vara mellan 7 och 25 år det år som aktiviteten inträffar. Ledaren måste vara minst 13 år. För att kontrollera att kön är inmatat på alla deltagare gå till Kontaktregister > Personer, Avancerat urval. Välja Födelseår 1991-2009, eller, liknande för att få 7 till 25 åringarna, kryssa i Kön och Ej valt. Du får  en lista med alla som kan ge bidrag där kön inte är valt.

Även ledaren räknas med till deltagarantalet om dennes ålder är mellan 13 och 25 år.

BRP har inte möjlighet att kontrollera att alla villkor är uppfyllda för att vara berättigad till stöd. Det är upp till uppgiftslämnaren att kontrollera uppgifterna innan ansökan om bidrag skickas.

Följande krav kontrolleras inte av BRP:

  • Aktiviteten sker i föreningens regi
  • En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott.

Personer som saknar svenskt personnummer

T ex asylsökande, kan vara berättigade till LOK-stöd.

För dessa, kryssa i rutan Saknar svenskt personnummer och välj därefter nationalitet (Sverige går inte, denna funktion är ej avsedd för svenska personer med skyddad identitet).

Även födelsedatum och adress måste anges.

Funktionsnedsättning

Från version 2015.4101 så stöds LOK för funktionsnedsatta personer. Kontakta BRP support för att aktivera detta.På personkortet visas då en kryssruta "Funktionsnedsättning bidrag". I samband med att den kryssas i får man även en uppmaning om att informera kunden. Enligt personuppgiftslagen krävs nämligen ett godkännande från personen för att få lagra "känsliga" uppgifter


Deltagare som har bidrag vid funktionsnedsättning kommer med i närvarorapporter även då de är äldre än 25 år.

Hänsyn till detta tas även vid Export till ApN.

Rapporter

Följande rapporter måste finnas konfigurerade under menyn Inställningar > Rapportmallar. Motsvarande i BRP Cloud är Configuration > Inställningar > Rapportmallar.

Namn

Innehållstyp

Mall

Närvarokort

Närvarostöd

presencecard.jasper

Underlag för LOK-stöd

Närvarostöd

presenceLandscape.jasper

När man visar närvaro under menyn Statistik > Närvarostöd finns möjlighet att söka på olika åldersintervall. Själva rapporten kommer dock alltid att använda intervallet 7-25 då detta är vad LOK-stödet gäller för.

För LOK-stöd gäller vidare att antal deltagare ska vara minst 3 stycken.

Längden på aktiviteten ska vara minst 60 minuter inklusive omklädning. Är bokningarna t.ex. 50 minuter i BRP men aktiviteten kräver ombyte kan man ange en kortare tid än 60 minuter.

Export till ApN

Det finns stöd för automatisk export till ApN. Kontakta BRP support för att aktivera.

  • No labels