Child pages
 • Dokumentation
78 more child pages
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 63 Next »

Att komma igång med BRP

Ordlista

Säljer du abonnemang vill du sannolikt ha möjlighet att debitera kunderna via autogiro. Förbered följande i god tid innan det första planerade dragningstillfället:

Driftsättning av autogiro

Förberedelser av Strålfors betalkortslösning
Debitech
Checklistor
Utbildningsplan

Lista över snabbtangenter (xls) 

Kundhantering

BRPs kontaktregister innehåller

 • Organisationer, som vanligtvis är kunder, men där även er egen organisation finns med.
 • Personer, som kan vara anställda, privatkunder och beställare hos organisationskunder.

Anpassning av personkortet och organisationskortet

Personal och roller

Sökning

Import och export 

Rättigheter

Marknadsaktiviteter 

Att lägga till resurser och vyer

Schema

Ett schema anger under vilka tider en resurs är bokningsbar. Ett schema kan också användas för att styra under vilka tider en inpasseringsrättighet är giltig. Om en resurs inte har något schema kan den ändå öppnas med manuell schemaläggning. Scheman kan skapas under Produkter > Inställningar > Scheman

Resurstyp

Varje resurs är av en viss typ. Under Produkter > Inställningar > Resurstyper kan du lägga till de resurstyper ni kommer att använda er av. Exempelvis Personal, Terapeut, Personlig tränare, Behandlingsrum, Gruppträningslokal, Hotellrum, Konferensrum, Projektor, Sovsal osv.

Kapacitetstyp

Vissa resurser kan bokas av flera kunder samtidigt; exempelvis en sovsal som innehåller ett antal bäddar, eller en teatersalong som innehåller ett antal stolar. I dessa exempel skapar man först kapacitetstyperna "Bädd" och "Stol" för att sedan när sovsalen och teatersalongen läggs till som resurser ange att de innehåller ett visst antal av en viss kapacitetstyp. Kapacitestyper skapas under Produkter > Inställningar > Kapacitetstyper

Resurser

För att ni ska kunna sälja era tjänster krävs lediga resurser. De vanligaste resurserna är lokaler och personal, men det kan också handla om olika typer av utrustning, som ett solarie eller en projektor.

Exempel: För att tjänsten massage ska kunna säljas krävs en ledig lokal och en ledig personal.

För att lägga till en resurs, gå till Produkter > Resurser

Ange resursens namn. Resursnamnet kommer att visas i bokningsvyn. Välj en resurstyp. Resurstyperna 'Lokal' och 'Personal' finns alltid med i BRP-installationen, men du kan själv lägga till egna resurstyper för exempelvis olika typer av utrustning, eller olika grupper av personal.

Om resursen är en av personalen, kryssa i rutan "Är personal" och välj personen från kontaktregistret. Detta förutsätter att personen lagts till i kontaktregistret och markerats som personal.

För att kunna se resursen i boknings lägger du till den i en eller flera vyer enligt beskrivningen i nästa avsnitt.

Kompetensgrupper 

Vyer

Skapa och anpassa vyer

En vy består av ett antal resurser som ska visas tillsammans. Vanligtvis väljer man att skapa en vy med alla resurser av en viss typ, men det kan ibland vara önskvärt med en blandad vy, till exempel med Terapeuter och behandlingsrum.

Tips: Inled vyns namn med ett nummer, t.ex. "1. Lokaler". Då kan du kontrollera den ordning i vilken vyerna visas. Det blir också tydligare vilken snabbtangent som ska användas för att byta vy.

Visa vyer

Ett tangenttryck på siffran '1' tar dig till den första vyn, '2' till den andra osv.

Att visa bokningsinformation i vyn

Arbetspass

Produkter

Produktgrupper

Prislistor

Produkter skapas under Produkter > Produkter. För samtliga varor finns följande inställningar:

 • Avdelningar; anger på vilka planeringslistor försäljning av denna produkt ska visas
 • Produktgrupp; styr var produkten visas i kassamenyn, i produktmenyn i internetbokningen och statistiken
 • Konto; anger vilket av de konton som ingår i kontoplanen som intäkter från försäljning ska gå till
 • Momsgrupp
 • Pris
 • Visa i kassamenyn
  Basuppgiftsfliken visas för produkter av alla typer. En del fält kan vara inaktiverade för vissa produkttyper. Beroende på vilken produkttyp du valt aktiveras vissa av de andra flikarna i produktkortet. Dessa innehåller information som är tillämpbar för just denna typ av produkt.

Varor och lagervaror

Vara är den enklaste typen av produkt du kan skapa. Den innehåller endast den information som visas i listan ovan.  En lagervara är precis som en vara med skillnaden att den har ett saldo och information om leverantör, beställningspunkt etc.

Tjänster

En tjänst kan bara bokas upp under förutsättning att dess resursbehov uppfylles.

Paket

Ett paket innehåller en eller flera tjänster eller varor. Ett paket som endast innehåller varor kallas "varupaket".

Arrangemang

Ett arrangemang innehåller pris och annan information för en tidsbegränsad aktivitet med ett maximalt antal deltagare, exempelvis en kurs. För att planera in ett arrangemang som skapats som produkt, gå till Produkter > Arrangemang.

Arrangemangslistan

Gruppaktivitet

En gruppaktivitet har precis som en tjänst ett eller flera resursbehov, exempelvis en lokal och en personal. Den har ett begränsat antal deltagare och kan kräva vissa rättigheter för att en kund ska kunna boka in sig som deltagare. Rättigheten får kunden genom att köpa en entré eller ett abonnemang.

Entré

En entré ger kunden en rättighet, exempelvis rätten att passera genom en viss kortläsare med ett vändkors under en begränsad tid.

Värdekort

Ett värdekort kan innehålla en av två saker:

 • Ett belopp. Kort av denna typ brukar kallas presentkort eller tillgodohavanden.
 • Ett antal produkter. Kort av denna typ brukar kallas klippkort.

Abonnemang

Ett abonnemang ger en eller flera personer en eller flera rättigheter förutsatt att det är debiterat för den aktuella tidpunkten.

Bindningstid och debiteringsintervall anges i månader.
'Juster betalning till månadsslut' innebär att framtida debiteringar kommer att ske i samband med månadsskiften oavsett när abonnemanget säljs*.
'Förnya automatiskt' innebär att det förnyas löpande efter att bindningstiden har gått ut.
"Ingår i debiteringsrutin' ska markeras för alla abonnemang med autogiro. Detta innebär att produkten kommer att ingå i den månatliga debiteringsrutin som finns i BRP.
"Kräver autogiro' innebär att systemet kommer att efterfråga autogirouppgifter vid köp av abonnemang.

Om 'Justera betalning till månadsslut'  är vald kommer systemet att automatiskt räkna ut korrekt summa att debitera kund.

Säljs ett autogiroabonnemang (justerat till månadsslut) i kassan kommer BRP att föreslå en första debitering för återstoden av månaden förutsatt att debiteringen sker senast den femtonde i månaden. Sker debiteringen efter den femtonde kommer BRP att föreslå en debitering för återstoden av månaden samt för hela nästa månad. Förbetalda abonnemang betalas för hela debiteringsintervallet (dvs ett år för ett årskort).

Om den abonnemangsprodukt du skapar har valet "Flera nyttjare" kan man efter försäljningen lägga till flera nyttjare av abonnemanget. Detta är användbart för företagsabonnemang.

Om man väljer att påminna kunden när abonnemanget närmar sig sitt slut kommer en varning att visas när kunden loggar in på webbokningen.

Kontrakt 

Ett kontrakt är ett abonnemang som berättigar till förtur till en serie tjänstebokningar

Bokning 

  Bokningsvyn visar när de resurser som ingår i den valda vyn är schemalagda, när de är bokade och vilka tider som fortfarande är tillgängliga för bokning (vit markerad med vit färg). Till höger i bilden kan du se beställningspanelen. När en första bokning gjorts öppnas den för att du ska kunna se vad kunden beställt. Du kan lägga till fler produkter för att sedan stänga beställningen (låta den vänta på fler tillägg), fakturera eller betala den i kassan.

Välj bland de resursvyer du skapat genom att trycka på siffertangenterna från ett och uppåt. Vill du se samtliga resurser som ingår i vyn, kryssa för "Alla". Detta läge kan vara bra vid schemaläggning. Annars visas endast resurser som redan är schemalagda och tillgängliga för bokning.

Du kan välja bland följande layouts:

 • Dag; visar resurserna under vald dag
 • Vecka, resurs; visar vald resurs under en vecka
 • Vecka; visar resurserna under en vecka
 • Månad; visar resurserna under en månsd
  Du kan hoppa mellan de fyra lägena med 'L' på tangentbordet.

Om du bara vill se resurser som kan erbjuda en viss tjänst kan du välja denna under "Alla".

Tjänstebokning

För att boka en tjänst, markera starttiden på en resurs som tjänsten utnyttjar och tryck B.

Varor

För att lägga varor till en bokning tryck 'V'. För att lägga till varupaket, tryck Shift-V. I dialogen som följer kan du välja vara, antal och eventuell resurskoppling (exempelvis den lokal där kaffet ska serveras). Om beställningen innehåller ett paket kan du välja att markera varan som en del av detta paket. Varans pris sätt då till noll kronor så att paketpriset inte påverkas.

Paketbokning

Ett paket består av flera andra produkter, exempelvis en konferenslokal plus en kopp kaffe per deltagare samt information om när kaffet ska serveras. Markera önskad starttid på en resurs som ingår i paketet och tryck 'B'. Varupaket (paket som inte innehåller några tjänster) bokas med Ctrl-V.

Inpassering 

Inpassering 

Abonnemang

Ett abonnemang kan vara tidsbundet eller löpande.

Skapa autogiromedgivande

Under fliken Ekonomi på kundkortet skapas autogiromedgivandet.
?    Välj symbolen   för att skapa ett nytt, alt   för att editera befintligt.
o    'Betalarnummer' ange kundens personnummer med inledande århundrade tex 19710529xxxx. Värdet kontrolleras mot en checksumma.
o    'Kontoinnehavare' anges på samma sätt som 'Betalarnummer'. Värdet kontrolleras mot en checksumma.
o    'Max belopp' begränsar summa som debiteras från kundkontot. En säkerhetsåtgärd för att inte debitera kund allt för stora summor. Beloppet anpassas till att överstiga månadsavgiften för abonnemanget, lämpligt belopp kan vara 1000-1500. Ett default-värde för maxbelopp kan  anges på Ekonomi-fliken under Inställningar/System. Ett belopp måste anges
o    'Noteringar' används för att ange anledningar till ändringar eller varför det inte blivit upplagt tex att kunden inte kunde sitt kontonummer, felaktigt kontonummer angivits mm.
o    'Upplagt' innebär att medgivandet har verifierats av BGC. Sätts av systemet när resultatfilen hämtats och lästs in från BGC.
o    'Åtgärd' beskriver vilken typ av meddelande som ska skickas till BGC. 'Lägg upp' är default när man skapar ett medgivande, 'Avregistrera' innebär att meddelande skickas till BGC om avregistrering och 'Ändra' används vid tex tillfällen då kunden vill byta konto, som debiteras, i autogiromedgivandet.
o    'Avtal finns' beskriver om det finns ett fysiskt avtal med kunden om ett autogiromedgivande. Detta är en förutsättning för att ett autogiromedgivnade ska läggas upp.

Att sälja ett abonnemang

Välj personen som ska betala abonnemanget (vanligtvis nyttjaren)

Gå till kassan och sök upp den person som ska betala abonnemanget. Finns personen, tryck 'Visa'. Finns inte personen, skapa en ny.

Lägg till ett autogiromedgivande (endast för autogiroabonnemang)

Fyll i personnummerfältet (om det inte redan är ifyllt) och tryck 'Spara'.
Gå till ekonomifliken och tryck på ikonen för att skapa ett nytt autogiromedgivande.
Fyll i kundens kontonummer och tryck 'Ok'. Tryck 'Ok' för att gå tillbaka till kundlistan och välja kunden.

Välj abonnemang

Du befinner dig nu i kassan med rätt kund vald. Leta rätt på abonnemanget du vill sälja i produktmenyn.
Du får nu upp detaljerna om kortet som ska säljas. I regel behöver du inte ändra någonting. Kom ihåg att aldrig ändra 'Debiterad till' om du inte vill låta kunden träna gratis fram till det datumet.
Tryck 'Ok' för att lämna dialogen.

Betalning för den första perioden

Nu föreslår BRP en första avgift (fram till första autogirodragningen). För abonnemang sålda den 15:e eller tidigare, debiteras kund endast för resterande dagar innevarande månad. För abonnemang sålda efter den 15:e i månaden kommer kunden att debiteras för återstående dagar innevarande månad samt för hela nästkommande månad.
Tryck 'Ok'.
Tryck 'Betala'.
Om kunden ska betala kontant för första perioden, tryck kontant/kort och välj beloppet kunden betalar.
Om kostnaden för första perioden ska betalas vid nästa autogirodragning, välj 'Kundkonto' som betalsätt och tryck F8 för att belasta kundkont med det exakta beloppet.
Köpet är klart. Tryck OK för att gå vidare

Skicka/ta emot automedgivanden

Vanligtvis väljer man att skicka autogiromedgivanden i mitten av månaden, mellan den 15:e och den 20:e för att vara säker på att få resultaten innan dragningen.

Skicka

Innan en fil med autogiromedgivanden skapas måste man på fliken Ekonomi under Inställningar/System ange en katalog där alla autogirofiler ska sparas.

 1. Gå till Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden. Alla medgivanden med en åtgärd kommer att skickas till banken.
 2. Tryck "Skapa fil" för att skapa medgivandefilen
 3. Skicka filen till banken

Hämta

 1. Gå till Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden
 2. Tryck på knappen 'Läs fil' och välj sedan filen i katalogen där filen sparats.

Månadsdebitera abonnemang

Under Inställningar > System > Ekonomi > "Katalog för autogirofiler" ställer du in den katalog där filer för autogirodragningar och medgivanden skapas och dit de filer som läses in i BRP arkiveras.
Skicka dragningsfilen efter du fått resultaten från månadens medgivandesändningar, men i god tid innan löning eftersom en första dragning den 25:e ger bäst resultat.

Tips: Det kan vara en bra idé att använda en separat kassaenhet för autogirodragningarna. Då får du en separat kassarapport över autogirodragningarna. Detta gör du genom att skapa en ny kassaenhet, förslagsvis med namnet "Autogirokassa" och koppla den till en använare. Den användaren loggar du sedan bara in som när du ska göra autogirodragningar eller hämta autogirofiler.

Debitera abonnemang

Ekonomi > Fakturering > Debitera abonnemang

Ange det datum till vilket du vill debitera abonnemangen. Om det är mars och du ska göra dragningen för april anger du sista april. Tryck 'Sök'. Nu visas alla giltiga abonnemang som inte dragits för perioden fram till det datum du angav.

Markera de abonnemang som ska debiteras (välj alla med ctrl-a). Tryck 'Debitera'. Nu debiteras alla abonnemang för en period - vanligtvis en månad. Finns abonnemang kvar i listan beror det på att förra månadens betalning inte är gjord. Du kan då debitera de abonnemangen en gång till för att öka 'Debiterad' till med ytterligare en period.
Kostnaden för debiteringen läggs på kundens kundkontotillsammans med eventuella köp som gjorts mot kundkontot.

Fakturera kundkonton

Ekonomi > Fakturering > Fakturera kundkonton

Här ser du en lista över samtliga kunder som har en skuld på sitt kundkonto. Om något kundkonto ska undantas från fakturering , ta bort krysset från  kontot.För att skapa en faktura för varje markerat konto trycker du "Fakturera". 

Du får nu en fråga om förfallodatum. Detta är datumet när kundens bankkonto kommer att belastas vid autogirodragning.

Fakturorna har nu skapats och ligger under Ekonomi > Fakturering > Ej skickade fakturor. Transaktionen registreras på fakturajournalen.

Skapa och skicka dragningsfil

Ekonomi > Fakturering > Ej skickade fakturor

Om du i systeminställningarna aktiverat "Separat reskontra för autogiro" kan du välja mellan att se vanliga fakturor och autogirofakturor. Välj "Autogirofakturor".
Här kan du se en lista över alla fakturor som skapades när du fakturerade kundkonton. 

Markera samtliga fakturor med Ctrl-A och tryck Autogiro.

Dragningsfilen kommer att sparas i den katalog som angavs som "Katalog för autogirofiler". Du har själv möjlighet att spara filen på en annan plats.

Skicka filen till banken.

Hämta dragningsfil

Resultatfilen från BGC läses  in via knappen 'Läs fil' under Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivande. De autogirofakturor som dragits försvinner från "Obetalda fakturor". De som inte dragits (pga att pengar eller medgivande saknats) flyttas till "Ej skickade fakturor". Den inlästa filen kommer att flyttas till den katalog som angavs som "Katalog för autogirofiler".

Vanliga frågor
Att sälja ett abonnemang
Frysning av abonnemang
Byte av abonnemang
Debitering av abonnemang

Kontrakt

Kontrakt

Gruppaktivitet

Entré

Gruppaktiviteter

nplanering av gruppaktiviteter

En gruppaktivitet planeras in på följande sätt:

 1. Markera en tidpunkt och en resurs i bokningsvyn
 2. Tryck 'B' eller klicka på "Boka"
 3. Sök upp den person som är ansvarig för schemaläggningen av gruppaktiviteten (förmodiligen dig själv)
 4. Slutför bokningen genom att gå vidare i alla dialogsteg med hjälp av F2

Deltagare på gruppaktiviteter

En deltagare bokas in på en gruppaktivitet genom att:

 1. Markera gruppaktiviteten i bokningsvyn
 2. Tryck 'B' eller klicka på "Boka"
 3. Sök upp kunden
 4. Slutför bokningen
 5. Om bokningen medför en kostnad, gå vidare till kassan genom att klicka på kassaikonen i beställningspanelen
  Deltagaren kan själv boka in sig på pass genom internetbokningen

Släpp obokade platser

De platser som inte bokats via internet släpps i receptionen genom att lägga upp så många biljetter som finns kvar på receptionsdisken.

För att se hur många som har bokats dubbelklickar man på aktuell gruppaktivitet i bokningsschemat och väljer fliken deltagare. Där ser man hur många som är bokade.

Släpp ej uthämtade platser

De bokningar som inte prickats av när 5-10 min återstår tills passet börjar vill man släppa till väntande så att passet fylls helt. När tiden är ute för att hämta ut bokningar så går man in på samma deltagar-flik som ovan och klickar på knappen "Släpp platser". Då avbokas alla oavprickade deltagare och de blir flaggade som avstänga med ett avstängningsmeddelande som säger varför. Man får då information om hur många som blev tillgängliga och man kan då dela ut dessa som dropin-platser.

Arrangemang

Ett arrangemang planeras in under Produkter > Arrangemang. Tryck "Ny" och välj bland de arrangemangsprodukter du tidigare skapat. Arrangemangsprodukten innehåller information om arrangemangets pris.
Nu får du ange deltagarantal för arrangemanget, mellan vilka datum det sträcker sig och vilka tillägg som kunden ska kunna välja. Ett tillägg kan vara en vara eller en gruppaktivitet som du skapat tidigare. Exempel på tillägg är deltagande i en middag, ett seminarium eller hämtning vid flygplatsen.

Klicka på ikonen "Beställning" längst nere på arrangemangets första flik för att öppna arrangemangets beställning. Här kan du boka upp de lokaler och andra resurser som behövs för arrangemanget. Ofta vill man nolla priserna eftersom intäkterna i regel kommer genom deltagaravgifter.  Du kan också skapa gruppaktiviteter (seminarier, hotellrum och annat med begränsade platser) på arrangemangets beställning och sedan erbjuda dem som tillval till deltagarna.

Värdekort 

Ett värdekort berättigar till köp för ett visst värde eller av ett antal produkter av en viss typ. Efter ett köp av ett värdekort slutförts visas information om kortet. Då finns möjlighet att ange vem som ska få nyttja kortet, giltighetstid och värdekortsnummer.  Värdekortsnumret vill man i regel ändra om man säljer värdekort med förtryckta nummer.

Presentkort / Tillgodohavande

Säljes i kassan. Vid försäljningen kan värdet på kortet ändras.

Klipport

Säljes i kassan. Om användaren har rättigheten "Värdekort" kan antalet klipp och kortets värde ändras vid försäljningen.

Klippkort för organisation

Genom att en hel organisation får tillgång till ett klippkort (värdekort som innehåller entréer) kan ge alla personer som tillhör organisationen tillträde till en anläggning eller rätt att i internetbokningen boka specifika gruppaktiviteter. Du håller reda på hur många besök / bokningar som gjorts av organisationen och kan skapa rapporter med dessa.

 1. Skapa en rättighet "Företaget"
 2. Visa gruppaktiviteten du vill ge Företaget bokningsrätt till. Markera "Företaget" under 'Rättigheter' på gruppaktivitetsfliken
 3. Skapa en entré "Bokningsrätt Företaget" och tilldela den rättigheten du nyss skapade
 4. Skapa ett värdekort "Bokningsrättighetskort Företaget" och fyll det med ett stort antal av den entré du skapade
 5. Sälj värdekortet "Bokningsrättighetskort - Företaget" i kassan till en person som är kopplad till Företaget
  1. Gå till kassan, sök upp kunden
  2. Sök upp värdekortet i produktmenyn, köp det och betala kontant
  3. Efter köpet dyker en lista med köpta kort upp. Dubbelklicka på kortet och kryssa i att alla inom organisationen ska få utnyttja kortet. Utöka också giltighetstiden så mycket du vill.

Ekonomi

Kontoplan 

[]Fakturering
Autogiro
Periodisering av abonnemang

Konteringsexempel
Export av verifikat som SIE-filer

Fakturajournaler och inbetalningsjournaler

Export av verifikat (SIE)

Listor och statistik

Abonnemang
Besök, Inpasseringar per person

Planeringslistor

Bokning > Planeringslistor

En planeringslista visar bokningar under ett tidsperiod. Du kan välja att filtrera bokningarna efter resurs för att skapa ett schema för en anställd eller för en lokal, eller på avdelning. Normalt visas alla bokningar kronologiskt, men du kan också välja att gruppera bokningar som tillhör samma beställning.

Endast bokningar som hör till den aktuella affärsenheten visas.

Kassa

 Kassa

En förutsättning för att kassan ska kunna användas är att en kassaenhet har valts, antingen för den inloggade användaren eller för den aktuella terminalen (inställning i propertiesfilen).  Användarens roll måste också innehålla rättigheter att använda kassan.

Sätt att gå till kassan

?    Ikonen i beställningsvyn tar med beställningen samt kundens förfallna bokningar till kassan
?    Ctrl-K tar med markerad bokning med tillhörande varor samt kundens förfallna bokningar
?    Shift-K markera bokningar för betalning i kassan. K tar sedan dessa till kassan.
?    Kassaknappen + Nej ger en helt blank kassa
?    Kassaknappen + Ja tar med markerad bokning med tillhörande varor samt kundens förfallna bokningar

Pågående köp

Välj produkter i produktmenyn. Du kan sedan välja att betala köpet, spara köpet för senare betalning, fakturera eller debitera kundens kundkonto.

Betalning

Betalning med kundkonto i kassan

?    Om kundkonto inte är aktiverat som betalsätt visas kundkontoknappen endast om kunden har en kredit satt.

?    Om kundkonto är aktiverat som betalsätt visas kundkontoknappen alltid om en kund är vald. Vid betalning via kundkonto får användaren frågan om kundkrediten ska overridas ifall om kunden saknar / ej har tillräcklig kredit.

Inpassering

Rapportmallar

Internetbokning 

Installation

Kringutrustning

---

Ordlista

Övrigt

Schema på internet
Lösa frågor

 • No labels