Child pages
 • Driftsättning AvtaleGiro (Norge)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fullständig dokumentation av AvtaleGiro med Brukerhåndbok, Systemspesifikasjon och Kom i gang finns att hitta här.

Komma igång

Vad anläggningen gör

Anläggningen tecknar avtal med sin bank att AvtaleGiro ska användas. Anläggningen måste även ha ett OCRgiroavtal för samma konto som AvtaleGirot. I OCRgirotavtalet måste man ange att konteringsdata ska skickas elektroniskt. Vid ansökan om AvtaleGiro ska formatet på KID (kundeidentifikasjon) anges. Defaultformat för KID i BRP är 15 siffror:

 • 7 siffror, position 1-7: kundid
 • 7 siffror, position 8-14: fakturanummer
 • 1 siffra, position 15: checksumma uträknad med modulo 10-metoden.

Om anläggningen har kunder sedan tidigare med betalningsuppdrag så finns möjligheten att ändra KID på dessa. Anläggningen måste då även byta kontonummer.

OBS!

Position 8-14 måste anges som variabla. Dessa får absolut inte anges som Betalingstyp.

Vad kunden gör

För att kunna börja använda AvtaleGiro måste kunden avtala om detta med sin bank. Kunden registrerar sedan ett betalningsuppdrag för anläggningen. Följande information ska då anges:

 • KID, Kundidentifikationsnummer. Detta nummer generaras av BRP och står skrivet på det kontrakt kunden får av anläggningen.
 • Kundens kontonummer
 • Anläggningens namn och kontonummer
 • Maxbelopp
 • Om kunden vill få betalningsvarsel eller inte
 • Eventuell tidsbegränsning för betalningsuppdraget.

Test

Eftersom BRP är godkänt med KID 7;7;10 så behövs ingen större test. Vad man brukar göra är en skarp dragning. Tre personer väljs ut som har sitt konto i samma bank som avtalet. Testpersonerna får ett abonnemang som kostar 1 krona. Skapa fil, se att pengar dras och att fakturorna prickas av när man läser in svarsfilen. När det är OK aktiverar banken eller om det är BBS avtalet att gälla från alla banker (först är det alltså bara från den egna). Se dokumentet från BBS som beskriver detta PILOTKJØRING ATG-veiledning.doc

Rutinbeskrivning

Avtal mellan kund och anläggning

 1. Kunden anmäler till anläggningen att dom vill använda avtalegiro och tecknar ett abonnemang hos anläggningen. Anläggningen skapar ett AvtaleGiro i BRP och skriver ut ett kontrakt.
 2. Kunden går till sin bank och tecknar AvtaleGiro och anmäler KID-nummer, anläggningens namn och kontonummer. Dessa uppgifter framgår av det kontrakt dom fått från anläggningen.
 3. När kundens bank har godkänt AvtaleGirot kommer en elektronisk notifikation skickas till anläggningen. När denna notifikation läses in i BRP markeras kundens AvtaleGiro som aktivt i systemet.

Betalningsuppdrag

Betalningsuppdragen måste i regel skickas till banken senast nio (9) dagar innan dragning.

 1. Kunden informeras om den kommande dragningen antingen av anläggningen eller av banken.
 2. BRP genererar filer med betalningsuppdrag för de kunder vars AvtaleGiron är markerade som aktiva.
 3. Anläggningen skickar filerna till BBS.
 4. Samtidigt som filerna skickas ska även en bekräftelse på sändningen faxas till BBS. Denna bekräftelse skrivs ut från BRP i samband med att filerna skapas.
 5. Kvitton på skickade betalningsuppdrag skickas tillbaka till de på anläggningen som hos Nets är registrerade som listmottagare.
 6. På förfallodagen debiterar kundens konto och anläggningens konto krediteras.
 7. Anläggningen får kvitton från banken med information om betalningsuppdragen samt en elektronisk fil.
 8. Anläggningen läser in filen i BRP som automatiskt markerar fakturorna som betalda. Denna fil innehåller även information om nya och avslutade AvtaleGiron.
 9. Med inställningen "Flytt forfalte avtalegirofakturaer fra "Hos Nets"" så flyttas förfallna AG-fakturor som inte prickats av från status "Hos Nets" till status "Obetalda". Det går också med inställningen "State att flytta förfallna autogirofakturor till" välja att man istället vill flytta dessa till "Ej Skickade".

Varslingsfrister

Notifiering via bank

Om notifiering sker via bank måste betalningsuppdragen skickas senast 14.00 den sista bankdagen i månaden innan betalningen ska ske. Om man t.ex. har förfallodag mellan 2008-04-15 och 2008-05-14 så måste betalningsuppdragen skickas redan 2008-03-31. Det är därför starkt rekomenderat att notifieringen i stället skickas direkt från anläggningen vilket då ger betydligt längre tidsfrist.

Notifiering från anläggningen

Betalningsuppdragen måste skickas senast 14:00, nio (9) kalenderdagar innan förfallodagen och notifieringen till kunden måste skickas till senast sju (7) arbetsdagar innan förfallodagen.
Om man t.ex. har förfallodag 2008-04-30 måste betalningsuppdragen och notifieringen skickas senast 2008-04-21.

Ångerbegäran

För att ångra ett betalningsuppdrag måste begäran om detta har mottagits av BBS senast 14.00 dagen innan förfallodagen.

 • No labels