Child pages
  • Abonnemangsavtal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Vid försäljning av abonnemang kan BRP konfigureras att automatiskt skriva ut ett abonnemangsavtal och ett autogiromedgivande.

Aktivera utskrift av abonnemangsavtal och autogiromedgivande vid försäljning av abonnemang

Aktivera följande inställning:
Inställningar > Inställningar > "Kategori: Kassa" > "Skriv ut abonnemang vid försäljning"

Tre ytterligare inställningar visas då:
"Rapportmall för abonnemangsavtal"
"Rapportmall för autogiromedgivande"
"Antal exemplar att skriva ut"Anpassa avtal

Vid försäljning kan två avtal skrivas ut. Det ena är ett avtal specifikt för autogiromedgivande och det andra är ett allmänt avtal för abonnemanget (till exempel ett kundavtal). Autogiromedgivandet skrivs bara ut för abonnemang som kräver autogiro. Det andra avtalet skrivs alltid ut för varje abonnemang.

Inställningarna ska sättas till en respektive rapportmall. Rapportmallarna skapas genom att gå till Inställningar > Rapportmallar.

Skapa (eller kontrollera att det redan finns) två rapportmallar med innehållstypen "Abonnemang". Den ena kan heta till exempel "Autogiromedgivande" och den andra "Abonnemangsavtal".

Inställningar för Autogiromedgivande

Gå till Inställningar > Rapportmallar.
Skapa (eller kontrollera att det redan finns) en rapportmall med innehållstypen "Abonnemang". Ge den förslagsvis namnet "Autogiromedgivande".

Sätt "Mall" till "subscription_ag_contract4.jasper".

Gå sedan till Inställningar > Inställningar > "Kategori: Kassa" > "Rapportmall för autogiromedgivande".
Välj rapportmallen du skapade.

Inställningar för Abonnemangsavtal

Gå till Inställningar > Rapportmallar.
Skapa (eller kontrollera att det redan finns) en rapportmall med innehållstypen "Abonnemang". Ge den förslagsvis namnet "Autogiromedgivande".

Sätt "Mall" till "subscription_ag_contract4.jasper".

Gå sedan till Inställningar > Inställningar > "Kategori: Kassa" > "Rapportmall för autogiromedgivande".
Välj rapportmallen du skapade.

Inställningar > Rapportmallar

Kontrollera om rapportmallen "Abonnemangskontrakt" finns. Om inte, skapa den.

Skapa de tre konstanterna infoBottom, infoTop och infoTopAG. Den text som är kopplad till konstanten kommer att visas på avtalet.

infoBottom: Visas längst ned på avtalet, ovanför kundens signatur.
infoTop: Denna villkorstext visas på alla abonnemangsavtal. Både autogiro och övriga. Allmänna villkor.
infoTopAG: Denna text visas bara på avtal för autogiroabonnemang. Innehåller autogirovillkor.

Exempel på hur avtalen kan se ut:

Autogiroabonnemang
Kontantabonnemang

Test

Testa kontrakten genom att gå till Produkter > Abonnemang, markera ett abonnemang, trycka "Rapport" och välja "Abonnemangskontrakt".  • No labels