Child pages
  • Abonnemangsavtal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Vid försäljning av abonnemang kan BRP konfigureras att automatiskt skriva ut ett abonnemangsavtal.

Aktivera utskrift av abonnemangsavtal vid försäljning av abonnemang

Aktivera följande inställning:
Inställningar > Inställningar > "Kategori: Kassa" > "Skriv ut abonnemang vid försäljning"Anpassa avtal

Inställningar > Rapportmallar

Kontrollera om rapportmallen "Abonnemangskontrakt" finns. Om inte, skapa den.

Skapa de tre konstanterna infoBottom, infoTop och infoTopAG. Den text som är kopplad till konstanten kommer att visas på avtalet.

infoBottom: Visas längst ned på avtalet, ovanför kundens signatur.
infoTop: Denna villkorstext visas på alla abonnemangsavtal. Både autogiro och övriga. Allmänna villkor.
infoTopAG: Denna text visas bara på avtal för autogiroabonnemang. Innehåller autogirovillkor.

Exempel på hur avtalen kan se ut:

Autogiroabonnemang
Kontantabonnemang

Test

Testa kontrakten genom att gå till Produkter > Abonnemang, markera ett abonnemang, trycka "Rapport" och välja "Abonnemangskontrakt".  • No labels