Child pages
 • Läsare och in- utpasseringsrättigheter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scheman för inpassering

Om man t.ex. vill ha en inpasseringsrättighet enbart för förmiddagar så kan ett schema för dessa tider skapas. Om tiden överensstämmer med ett redan existerande schema så kan detta användas, men det rekommenderas inte.

Spärr

Spärrar läggs upp av BRP.

En spärr är ett fysiskt hinder, något som måste öppnas för att kunden ska kunna passera, t.ex. en dörr eller ett vändkors. I denna dialog behöver ni endast ange namnet på spärren. Ange ett namn som associerar till den fysiska placeringen, exempelvis "Storgatan - Vändkors reception". Resterande fält fylls i av BRP.

Läsare

Läsare läggs upp av BRP.

Kan vara en magnetkortsläsare, RFID-läsare, streckkodsläsare etc. som registrerar kundens inpassering.

Används till avprickning:

Om denna parameter används så sätts en markering i fältet "Ankom" på en gruppaktivitets deltagarlista i samband med att den inbokade personen drar sitt kort/armband i läsaren/kundkiosken som används för inpasseringskontroll. Kan endast användas på Gruppaktivitetsprodukter.

 

 

Åldersgräns:

Kräver att personen har fyllt så många år som angivits. Blankt eller 0 ger ingen ålderskontroll. En anonym inpassering eller när personen saknar åldersinformation nekas. Kan användas t. ex. på läsare kopplade till solarier, dörrar som ger tillgång till obemannad anläggning eller en dörr till en SPA-avdelning i en simhall.

Minsta tid mellan inpasseringar:

Ange efter hur många sekunder som BRP ska tillåta ytterligare inpassering med ett och samma kort/armband (oberoende av produkttyp).

Efter första besöket registreras inga inpasseringar från samma kort förrän tiden gått ut. Påverkar ej manuell inpassering.

Inpasseringsrättigheter

Produkter > Inställningar > Inpasseringsrättigheter

Namn:

Ange namnet på inpasseringsrättigheten. Ange ett namn som tydligt anger vad inpasseringsrättigheten innehåller, t.ex. inpassering gymmet förmiddag.

Schema:

Markera vilket av era tidigare registrerade scheman som styr in/utpasseringstiderna.

Läsare:

Markera genom vilken av era tidigare registrerade läsare som inpasseringen är tillåten.

Ingen könskontroll:

Ingen könskontroll ska vara ikryssad om man har könskontroll på någon läsare men inte vill att den här inpasseringsrättigheten ska påverkas av det (t.ex. personal- eller städarrättigheter).

Exempel:
Vi vill att alla kunder som köper abonnemanget guldkort ska kunna passera in genom receptionsläsaren samt dess vändkors och gymläsaren under våra öppettider.

 1. Skapa schemat "Öppettider" som definierar våra öppettider.
 2. Kontakta BRP:s support och be dem skapa:
  1. Spärren "Vändkors".
  2. Läsaren "Reception" som öppnar spärren "Vändkors".
  3. Läsaren "Gym".
 3. Skapa inpasseringsrättigheten "Reception öppettider" som beviljar inpassering genom läsaren "Reception" under de tider som definieras av schemat "Öppettider".
 4. Skapa inpasseringsrättigheten "Gym öppettider" som beviljar inpassering genom läsaren "Gym" under de tider som definieras av schemat "Öppettider".
 5. Skapa rättigheten "Guld" som ger inpasseringsrättigheterna "Reception öppettider" och "Gym öppettider".
  Konfigurera abonnemanget "Guldkort AG" så att det ger rättigheten "Guld".

OBS! Att vi inte skapat en enda inpasseringsrättighet som täcker upp båda läsarna beror på att vi vill kunna återanvända de enskilda inpasseringsrättigheterna till andra rättigheter - exempelvis "Silver" som ska ge inpassering genom receptionen men utan tillgång till gymmet.

Flera inpasseringsrättigheter under samma dag

Exempel:
Anläggningen har öppet kl. 07.00-12.00 och 13.00-20.00 under samma dag.

Om ni vill stänga inpasseringen mitt på dagen måste ni dela upp varje inpasseringsrättighet på två (2) så att ni får en inpasseringsrättighet för förmiddagen och en inpasseringsrättighet för eftermiddagen.

Inpasseringsrättigheter:
Namn: Inpassering Förmiddag
Schema: Ange ett schema som anger tiderna 07.00 - 12.00

Namn: Inpassering Eftermiddag
Schema: Ange ett schema som innehåller tiderna 13.00 - 20.00

Koppla nu dessa inpasseringsrättigheterna till en rättighet som ni sedan anger på aktuella produkter.

Olika rättigheter för in och utpassering

Om man måste passera in före kl 15.00 men ska kunna passera ut efter kl 15.00 så får ni ha två inpasseringsrättigheter på rättigheten på produkten. En inpasseringsrättighet som tillåter passage på in-läsaren fram till kl 15.00 och en som tillåter passage på ut-läsaren från kl 15.00 till kl 18.00

 • No labels