Child pages
 • Tjänstebokning via Internet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

 1. Under Produkter > Produkter, och aktuell tjänst markera "Bokningsbar via Internet" på basuppgiftsfliken för alla tjänster som ska kunna bokas över Internet
 2. Se till att alla tjänster som ska kunna bokas över Internet har resursbehov med fast längd. Det räcker inte med en fast sluttid. Om "Visa resursbeläggning i tjänstebokningen" också är vald (se nedan) går det att boka tjänster av variabel längd.
 3. Gå till Produkter > Produkter, öppna aktuell tjänst och fliken "Resursbehov" med parametern "Tidsintervall för bokning" som avgör hur tätt intervall tjänsten får bokas i och vilka tider tjänsten kan bokas. Är den satt till 15 minuter får tjänsten bokas var 15:e minut räknat från värdet på systeminställningen "Tidigaste tjänstebokning" samt starttid för arbetspasset/schemat eller tidigareliggande boknings slut.
 4. Om man aktiverar "Tidsintervall från schemastart" så föreslås tider alltid utifrån arbetspassens start och anpassas inte efter existerande bokningar. Observera att detta troligen medför luckor mellan bokningar.
 5. Om kunden ska kunna välja vilken resurs som ska användas till tjänsten, markera "Valbar över Internet" på produktens resursbehovsflik. Det är då lämpligt att mata in något i fältet "Resursnamn på Internet". Ska man till exempel kunna välja massör kan det vara lämpligt att sätta resursnamnet till "Massör".
 6. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Bokning av tjänster"
 7. Välj Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tid för tidigaste tjänstebokning"
 8. Välj Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tid för senaste tjänstebokning"
 9. Välj om kunden ska kunna avboka tjänster under Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tillåt avbokning av tjänster"

Specialinställningar

Inställningar > Inställningar (Internetvisning) "Visa resursbeläggning i tjänstebokningen"
Anger om man ska kunna visa vilka tider resurser är lediga respektive bokade. Om den här inställningen är vald läggs menyvalet "Visa beläggning" till i internetportalen. Bara de resurser där egenskapen "Använd på Internet" är på kommer att visas. Om även bokning av tjänster är vald går det att boka tjänster (av valfri längd) i resursbeläggningen.

Inställningar > Inställningar (Internetvisning) "Visa beställare av tjänst"
Visar vem som är beställare av en bokning i resursbeläggningen. Förutsätter att "Visa resursbeläggning i tjänstebokningen" är vald.

Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Byt anläggning i tjänstebokningsflödet"
Ger möjlighet att välja anläggning i "Boka tjänst" samt i "Visa schema".

Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Visning av schema"
För att ge en översikt över när resurser, t.ex. tennisbanor/squashbanor, är tillgängliga för bokning kan denna funktion aktiveras. När det är gjort på minst en resursvy publiceras det på Internet. Ni väljer själva vilka resursvyer ni vill publicera genom att på aktuell vy ange att vyn ska visas på Internet. Vyn kommer att presenteras enligt vyns inställningar i BRP.

Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Visa beställarens initialer på bokningar i schema" (kräver "Visning av schema" ovan)
Som standard visas texten "upptaget" på internetschemat när en bokning har gjorts. Om man istället vill visa kundens initialer så aktiverar man denna inställning.
Initialerna av alla versaler i namnet. Finns inga versaler utgörs de av den första bokstaven i varje ord i namnet. Finns en organisation på beställningen används organisationens namn för initalerna. Annars används personens initialer.

Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Visa organisationens namn i webbokningsschemat" (kräver "Visning av schema" ovan)
Som standard visas texten "upptaget" på internetschemat när en bokning har gjorts. Genom att aktivera denna inställning visas organisationsnamnet i schemat. Är det en privat bokning visas fortfarande "Upptaget".
 
 

 • No labels