Child pages
  • Abonnemangsavtal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Vid försäljning av abonnemang kan BRP konfigureras att automatiskt skriva ut ett kontrakt.

Aktivera utskrift av kontrakt vid försäljning av abonnemang

Aktivera följande inställning:
Inställningar > Inställningar > "Kategori: Kassa" > "Skriv ut abonnemang vid försäljning"

Anpassa kontrakt

Inställningar > Rapportmallar

Kontrollera om rapportmallen "Abonnemangskontrakt" finns. Om inte, skapa den.

Skapa de tre konstanterna infoBottom, infoTop och infoTopAG. Den text som är kopplad till konstanten kommer att visas på kontraktet.

infoBottom: Visas längst ned på kontraktet, ovanför kundens signatur.
infoTop: Denna villkorstext visas på alla abonnemangskontrakt. Både autogiro och övriga. Allmänna villkor.
infoTopAG: Denna text visas bara på kontrakt för autogiroabonnemang. Innehåller autogirovillkor.

Exempel:

Autogiroabonnemang
Kontantabonnemang

  • No labels