Child pages
  • Inställningar Basuppgifter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Basuppgifter)


Ange användarnamn vid inloggning:

Detta gör att man måste ange både användarnamn och lösenord vid inloggning.

Visa endast kunder på anläggningar som anställd har tillgång till:

Begränsar person- och organisationssökning till de anläggningar som inloggad anställd har tillgång till. Undantag: kan söka upp personer på andra anläggningar med hjälp av fullständigt personnummer eller e-postadress.

Avprickningsintervall för gruppaktiviteter (minuter från start):

Inom intervallet blir deltagaren avprickad och får ut sin biljett för inbokat pass. Ange i det första fältet när intervallet slutar och ange i det andra fältet när intervallet börjar. Om intervallet slutar efter att passet har startat, t.ex. 15 minuter efter starttiden för passet, ska antalet minuter föregås av ett minustecken, -15.
Exempel: Avprickningsintervall som tillåter avprickning 60 minuter innan start och 5 minuter efter start registeras med -5 i det första fältet och 60 i den andra fältet

Registrera skåpnummer på abonnemang:

Detta val aktiverar funktionen att kunna abonnera på skåp.

Registrera skåpsnummer på kortets fält:

Anger vilket kortfält som skåpsnummer ska skrivas på.

Skicka SMS-påminnelser klockan:

Anger en tidpunkt på dagen när påminnelser för nästa dags bokningar ska skickas ut via SMS.
Aktiviteten "Sänd SMS" måste vara schemalagd, kontakta BRP:s support för att få hjälp med detta.

Använd kontrakt:

Detta val aktiverar kontraktsfunktionen.

Fråga vad som ska sparas av massutskick:

Om funktionen är aktiverad kommer BRP att ställa följande fråga vid massutskick av ex. e-post: "Vill du spara hela meddelandet i marknadsaktiviteter? (Nej sparar endast ämnesraden)".

Använd detaljerad personsökning som standard:

Detaljerad personsökning kommer upp automatiskt direkt när man går in på personsök (F9)

Sätt fokus på "Söksträng" i personsökning:

Så fort man går in på personsök (F9) så sätts markören i fältet för söksträng istället för fältet inzoomning.

Sök kund via kortnummer:

Skapar en knapp till höger om inzoomingsfältet vid personsök. Klickar man på knappen öppnas en ny dialog där man kan söka person på kortnummer. Har man en kortläsare (register.port) så kan man läsa kortet i läsaren och få upp rätt person.

Visa/boka ej personal som har slutat:

Personer som man på fliken "personal" har markerat "har slutat" kommer inte att kunna bokas eller visas i exempelvis provisionslistan.

Manuell inpassering via kortnummer:

Tillåter att man manuellt kan skriva in kortnummer i rutan för kortnummer i inpasseringsfönstret. Vid "Nej" finns istället en ruta för sökning på kundnummer. Standard är "Ja".

Val av abonnemang/värdekort vid inpassering:

Lägger till en knapp i inpasseringsfönstret som - om den trycks ned före inpasseringen, ger personalen möjlighet att välja mellan kundens värdekort och abonnemang när inpasseringen sker.

Spela ljud vid inpassering:

Ja bockar i kryssrutan i inpasseringsfönstret per default och Nej tar bort bocken ur kryssrutan. Inställningen påverkar inte kiosker då de inte har någon inpasseringsruta.

Visa meddelandedialog vid inpassering:


 

Visa läsare/inpasseringar för alla anläggningar:

Om denna är påslagen så visas inpasseringar och läsare som tillhör andra anläggningar i inpasseringsfönstret.

Journalanteckningar ändringsbara:

Om kryssad går det att ändra journalanteckningar efter att de har skapats. Standardvärdet är att det inte går.

Tillåt utländsk registrering

Om detta alternativ är påslaget så är anses ett korrekt utlänskt personnummer vara korrekt. Till exempel registering med norskt personnummer på en svensk anläggning

Skicka kopia av e-postade fakturor:

Om detta alternativ är påslaget kommer alla e-postade fakturor att även skickas som hemlig kopia till den inloggade användaren

SMS signatur:

Avsändare på SMS som skickas från systemet. Visas i mottagarens mobiltelefon. Max 10 tecken.

SMS Landskod:

46 i Sverige, 47 i Norge.

SMS Url:

Leverantörsspecifik webadress. Ställs in av BRP.

SMS RegExp Ok:

Ställs in av BRP.

SMS RegExp Fel:

Ställs in av BRP.

Text för påminnelse via SMS:

Mall för påminnelser om kommande bokningar. Skickas av ett schemalagt program. Standardmall (används om fältet lämnas tomt): "Hej $person.firstName! Ni är inbokad på $orderItem.nameAndTimeString. Välkommen"

Släpp av dropinplatser:

Anger hur lång tid innan gruppaktivitetens början som dropinplatser blir tillgängliga för bokning i kundkiosken.

Kundmeddelande vid bokning:

Meddelande som visas efter att en tjänstebokning bokats in.

Förvald produktetikett vid bokning:

Vald produktetikett kommer vara förvald i steg 1 i varje tjänstebokning.

Antal månader inaktiva personuppgifter sparas:

Anger hur länge inaktiva personers personuppgifter får vara kvar i kundregistret.

Övre åldersgräns för kundtyp Ungdom:

Ange en ålder, ett heltal. Personer som är yngre än denna ålder kan ha kundtypen Ungdom. När kundtyp Ungdom är aktiverad anger inställningen "Åldersgräns vid nyregistrering" lägsta ålder för kundtypen Ungdom.

Åldersgräns vid nyregistrering:

Ange en ålder, ett heltal.

Använd åldersgräns vid registrering i BRP:

Bestämmer om åldersgränsen "Åldersgräns vid nyregistrering" ovan ska användas i BRP-klienten.

Åldersgräns AG:

Om satt till en ålder (vanligen 18) så sker kontroll vid skapande av AG-abonnemang och medgivanden.

Mottagare av info e-post:

Anger vilka e-postadresser som ska få integrationsspecifik information (t.ex. automatiskt AG och Montania).

Kontrollera datum i personnummer:

Utländska personnummer kan ha ogiltiga datum, t ex 881171-xxxx. Då kan man behöva stänga av kontrollen av datumdelen. Kontrollsiffran valideras dock alltid oavsett denna inställning.

Visa anläggningsnamn på kvittomailet

Visar både anläggningsnamn och bolagsnamn på kvittomail. Annars visas bara bolagsnamn.

Tillåt kundregistrering på internet utan beställning

Tillåt kundregistrering via inloggningsruta på kundwebben utanför abonnemangsregistrering.

Kräv personnummer vid registrering på kundwebben

Om inställningen inte är påslagen kan man också registrera sig via sitt födelsedatum.

Ta bort organisationskoppling vid byte från organisationskundtyp

Om inställningen är påslagen tas organisationskoppling bort på person om person byter från organisationskundtypen

Använd UUID för att generar QR-kod till inpassering

Om inställningen är påslagen så genereras QR-koder till inpassering baserad på en unik ID vilket gör det svårare att skapa egen QR-kod.

Skicka e-post med instruktioner för att skapa lösenord vid registrering

Om inställningen är påslagen så skickas ett mail (Meddelandemallen 'Brev med instruktioner för att skapa lösenord') till personen vid registrering (om inte ett lösenord redan angetts).

  • No labels