Child pages
  • Inställningar Ekonomi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.


Dag i månaden för autogirodragning:

Den dag i månaden då ni avtalat med kunden att pengar ska dras. Vanligtvis i slutet av månaden. Ange max 28 för att det ska fungera som förväntat. Dagen är endast ett förslag, du har alltid möjlighet att ändra dragningsdatumet i samband med autogirokörningen.

Använder SEB banken:

De stödjer för närvarande inte "GENAST" som datum i dragningsfilerna.

Katalog för autogirofiler:

Sökväg till den katalog där Autogirofiler ska läsas in och skrivas av BRP.

Visa detaljerad avtalegiroinformation vid inläsning:

Vid inläsningstillfället visas detaljerad information om alla KID-förändringar..Spärra kort efter antal förfallodagar:

Spärra inpassering om kunden har en faktura som är förfallen med så här många dagar. Påverkas av schemalagda aktiviteten "Uppdatera flagga för obetalda abonnemangsfakturor"

Task på: Inga stängs av pga obetalda fakturor om det inte är en abonnemangsfaktura och i det fallet stängs nyttjaren av abonnemangsbokningen av.
Task av: Beställare person stängs av pga obetald faktura oavsett om det är abonnemangsfaktura eller inte. Om beställare organisation finns stängs ingen av.

Spärra endast av pga förfallen AG-faktura:

Ovanstående spärr efter ett visst antal förfallna dagar ska bara avse AG-fakturor. OBS: Om man använder R-card fungerar detta endast om tasken "Uppdatera flagga för obetalda abonnemangsfakturor" är på.

Kontroll av betalarnummer:

Kontrolleras vid inmatning av betalarnummer. Följande valmöjligheter finns: Ingen, Bankkontonummer, personnummer, 10-modul, 11-modul. Personnummer är vanligast.

Debitera fryst abonnemang under bindingstiden:

Om ikryssad kommer abonnemang som har en pågående avvikelse av typen Frysning att under bindningstiden debiteras som vanligt. Sparade dagar räknas upp under frystiden. Efter att bindningstiden löpt ut kan kunden ta ut sina sparade dagar i form av en gratisperiod på abonnemanget.
Om markeringen inte är satt, stoppas möjligheten att debitera bundna abonnemang som har en pågående avvikelse av typen "Frysning".

Inkludera kundkonto vid debitering av AG-abonnemang:

Påverkar Ekonomi > Fakturering > Debitering av AG-abonnemang. Om ikryssad och någon av kunderna som debiteras har en kundkontoskuld får användaren möjlighet att inkludera skulden i debiteringen.

Inkludera kundkonto vid debitering av abonnemang:

Påverkar Ekonomi > Fakturering > Debitering av Abonnemang. Om ikryssad och någon av kunderna som debiteras har en kundkontoskuld får användaren möjlighet att inkludera skulden i debiteringen.

Skapa fakturor i abonnemangsdebiteringsrutin:

Om ikryssad skapas fakturor i Ekonomi > Fakturering > Debitering av Abonnemang. Om ej ikryssad läggs abonnemangsdebiteringarna upp, men faktureras ej.

Visa priser inkl moms:

Generell inställning för hela systemet som anger om priser ska visas inklusive moms eller ej.

Redovisa moms separat:

Påverkar journaler, om ej ikryssad summeras momsintäkterna in på intäktsraderna på journaler. Standardvärde: ikryssad.

Använd dimension 1:

Om ni använder dimensioner väljer ni vilken dimension som ska användas. Generell inställning som påverkar hela systemet.

Använd dimension 2:

Om ni använder dimensioner väljer ni vilken dimension som ska användas. Generell inställning som påverkar hela systemet.

Använd reklamskatt:

Kryssa i om ni använder er av Reklamskatt. Använd inte denna inställning om ni inte vet vad den gör. Aktiveras endast ihop med BRP.

Konton för betalkortstyper:

Behöver enbart ställas in om ni har integrerad betalkortslösning med Auriga. Då kan man få en alternativ kontering av t.ex. American Express och Diners. Anges enligt följande "american express=1670;diners=1671". OBS: kortnamnen måste anges med gemener.

Kan användas för integrerad betalkortslösning med Nets. Anges i formatet "1=1920;3=1921;4=1922;5=1923". Koderna för respektive betalkortstyp erhålls från Nets kundsupport. Listan som Nets skickar kan se ut så här (från Nets Norge):

01, 30 = bankaxept
03 visa
04 Mastercard
05 amex
14 maestro
91 visa prepaid

På sidan om Betalsätt finns koder för ytterligare terminaler.

Produkt för återbetalning av avbokad kontraktstid:

Om man avbokar sin kontraktstid och någon annan bokar in sig på den tiden så får kontraktsinnehavaren denna produkt tillgodo på sitt kundkonto. Se Kontrakt för mer information.

Konto kundfordringar:

Det konto där era kundfodringar hamnar i bokföringen, som standard används 1510. Välj bland era tidigare registrerade konton.

Konto kundfordringar internfakturering:

Om ni inte använder internfakturering väljer ni "Används ej". I annat fall väljer ni ett av era tidigare registrerade konton. Detta konto används då istället för vanliga kundfordringskontot på interna fakturor.

Separat reskontra för AutoGiro:

Bör alltid användas om ni hanterar autogiro. Välj bland era tidigare registrerade konton. Detta konto används istället för vanliga kundfordringskontot på autogiro-fakturor och aktiverar att autogirofakturor hamnar i separata listor.

Konto omatchade inbetalningar:

En omatchad inbetalning är en elektronisk inläsning av en betalning där BRP inte kunnat avgöra vilken faktura som avses. Vanligtvis beroende på avsaknad av eller en felaktig OCR-referens. För att BRP ändå ska boka upp hela inbetalningen och samtidigt visa hur mycket som inte kunnat matchas så ska ett konto väljas här. Det förvalda kontot är 2422 "Omatchade betalningar"

Konto vid verifikatobalans:

Verifikatobalans är när debit och kredit inte går jämnt upp oavsett orsak. Kan bero på ett fel i systemet eller driftavbrott. Vid verifikatexport så tillåter inte BRP att obalanserade verifikat exporteras. Vill ni göra det ändå och rätta upp verifikatet i bokföringen så kan ni ange ett konto här så fyller BRP upp verifikatet med ett belopp på det kontot så att det blir i balans.

Konto inkassoränta:

Ska anges om ni kan få intäktsränta på inkassoärenden. Används vid elektronisk inläsning av inkassoresultat.

Konto indrivningsinkomst:

Intäkt för påminnelseavgift och inkassoavgift, Förslag "3590 Indrivningsintäkter". Används i samband med inläsning av klientmedelsredovisningar från vissa indrivningsföretag


 

Standardkonto för lager:

När en ny lagernivå skapas för en lagervara används detta konto som standard.

Konto för inkassoprovision:

Ska anges om belopp på provision återrapporteras per fil. Vanligtvis ett kostnadskonto 6062. Om momsgrupp är angiven på kontot så delar systemet upp provisionen i momsdel och kostandsdel. I det fallet behövs en ny momsgrupp för ingående moms 25%.

Fakturaprefix:

Textsträng som sätts före alla fakturanummer i systemet.

Bekräfta kassarapport:

Markera fältet om en skapad kassarapport ska kunna bekräftas. En bekräftad kassarapport kan inte räknas om.

Tillåt omräkning av kassarapport:

Aktivera denna funktion om den slutgiltiga rapporten ska få räknas om, t.ex. om kassarapporten hade en diff och kontantbeloppet ska justeras.

Aktivera sammanslagning av kassarapporter:

Aktiverar funktionalitet i BRP för att slå samman kassarapporter. Är användbart om man endast vill ha en kassarapport per anläggning och dag men vill använda flera kassaenheter och räkna varje kassaenhet för sig på anläggningen. Ger även möjlighet att manuellt i kassarapportslistan slå samman rapporter för flera dagar.

Tillåt endast kortbetalning genom terminal:

Döljer betalsättet kort på de kassastationer som saknar en integrerad betalkortsterminal (Auriga eller Samport).

Konto för koncernskuld/fordran:

Får endast effekt om parametern Inställningar > System > Ekonomi > "Använd koncerndebitering" är aktiverad. Välj om "Används ej" eller något av era tidigare registrerade konton.

Filnamn betalningsunderlag:

Sökväg där BRP ska spara autogiro-filer innehållande betalningsunderlag.

Filnamn medgivande:

Sökväg där BRP ska spara autogiro-filer innehållande medgivanden.

Använd växelkassa:

Från år 2010 är denna inställning obligatorisk efter krav från Skatteverket.

Förhindra presentkortsinlösen vid obetald faktura:

Om ikryssad går det ej att använda presentkort som köpts med en faktura som ligger obetald i systemet. Klippkort påverkas ej.

Konto för omatchade internetbetalningar:

Om BRP erhåller en betalningsrapport från betalsystemet som inte kan matchas mot en befintlig beställning så motkonteras detta konto så att inbetalningarna blir rätt. Välj ingen om inte denna funktion önskas.

Betalsätt inkassoinbetalning:

Betalsätt som används för att registrera inbetalningar på fakturor som ett indrivningsföretag tagit över och betalningen gjorts till indrivningsföretaget. Om det inte är angivet används betalsättet för bank.

Ange tidkod för frånvaro:

Här kan kan man ange en tidkod som tilldelas ordinarie instruktör om denna skulle ersättas av en vikarie p.g.a. sjukdom eller liknande.Inkludera dagens datum i uppsägningstid:

Om man vill inkludera dagens datum i uppsägningstiden så aktiveras det här. I praktiken innebär det att kunden betalar en dag mindre vid uppsägning.

Använd koncerndebitering:

Aktiverar viss funktionalitet där ett bolag ställer ut fakturor där delar av innehållet hör till ett annat bolag. Aktiveras endast ihop med BRP.

Aktivera automatisk AG-debitering:

Möjliggör automatisk (nattlig) AG-körning på serversidan. Lämpligt för stora installationer där skapandet av AG-filer tar lång tid. Aktiveras endast ihop med BRP.

Negativt antal dagar före dag i månaden för autogirodragning (för skapande av auto-AG-filer:

Reglerar hur många dagar innan debiteringsdagen som den automatiska AG-debiteringen ovan ska ske.

Aktivera automatiskt skapande av AG-medgivandefil:

Aktiverar automatiskt skapande av AG-medgivandefiler. (Man behöver även aktivera den schemalagda aktiviteten "Skapande av AG-medgivandefiler" för att aktivera funktionen.) Även settingen useFileserverForAutogiro måste vara på för bolaget.

Debitera kundkonto per bolag

Vanligtvis hanteras kundkonto per anläggning. Genom att debitera per bolag kan man fakturera (eller betala kundkonto) på valfri anläggning på samma bolag.

Ta med delbetalningar i schemalagd AG-debitering

Ja som standardvärde.

Neka värdekort i andra valutor

Värdekort och klippkort kopplade till anläggningar som har en annan valuta nekas vid köp och inpassering

Max antal dagar mellan abonnemang för samma medlemsskap

Anger max antalet dagar mellan två abonnemang för att det ska räknas som en och samma medlemskapsperiod. Påverkar personens anläggningstillhörighet samt statistiken i BRP Online. OBS: Statistiken Medlemsrapport för år i BRP ignorerar denna inställning utan går på värdet som anges i dialogen.

Skapa fil med betalningsunderlag vid AG-debitering

Bestämmer om kryssrutan "Skapa fil med betalningsunderlag" vid manuell AG-debitering ska vara ikryssad. Ja som standard.

Justera inte betalning till månadsslut vid förlängning av abonnemang

Om aktiverad justeras inte betalning till månadsslut, användbart vid förlängning av ett abonnemang.

Lokal in- och utkatalog för filserver

Sökväg till baskatalog vid användning av lokala filtyper (som finvoice)

Namn på lokal inkatalog för finvoice

Standardvärde 'created'

Filerna hamnar då i <Lokal in- och utkatalog för filserver>/finvoice/createdFråga om krediteringsfil ska skapas vid kreditering (createNetsFileOnCreditInfo)

Standardvärde false

Efter att man aktiverat denna och när man krediterar en faktura som ligger hos Nets så får man en fråga om att skapa en annulleringsfil för denna. Detta är normalt avslaget.
  • No labels