Child pages
  • Åldersfördelning (statistik)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Åldersfördelning

Visar hur åldersfördelningen är på anläggningens kunder. Man kan styra storleken på åldersgrupperna genom att ändra Intervall 10 år. Man har även möjligheten att bara ta med de kunder som har giltiga abonnemang.

Åldersfördelning bidrag

Visar antalet pojkar respektive flickor i olika åldersgrupper som har abonnemang för valt datum.