Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det är möjligt att aktivera ett extra fält på personkortet, "Referenskod". Om en person som har en referenskod angiven faktureras, visas referenskoden på fakturarapporten.

Under Systeminställningar > Lokala anpassningar > Personkortet, lägg in följande:
mfReferenceCode.hide=false

Felkoder för autogirofakturor

...