Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kolumnen Produkt: Listar de befintliga BRP-produkterna (gruppaktiviteter) för din installation. 
 • Kolumnen Namn: Listar de produkter som hämtats från Quinyx.
 • Kolumnen Id:  Listar id:en för de produkter som hämtats från Quinyx.
 • Knappen Matcha: Utför de matchningar utifrån dina valKopplar ihop produkterna automatiskt baserat på namnen.
Matchning av anläggningar

...

Fönstret som öppnas innehåller fyra stycken kolumner. Id, Namn.Resurs, Personnummer, IdKundnummer, Namn. Matchningsinfo  Se bild nedan.

Bild2. Matcha personalresurser

...

 • Kolumnen Personnummer: Personnummer för befintlig resurs i BRP.
 • Kolumnen Id: Quinyx-Id för importerade personalresuser från Quinyx.
 • Kolumnen Namn: Personnummer samt namn för importerade personalresurser från Quinyx.
 • Matchningsinfo visar information från den automatiska matchningen. Börjar texten på * så finns en person men ingen motsvarande resurs i BRP. Fältet visar då även personens grupper.
 • Knapp Matcha: Efter att matchningar är utförda, klicka på matcha för att få ändringen sparad. Försöker automatiskt matcha Resurser utifrån Quinyx persid = BRP personnummer eller Quinyx cardNo = BRP kundnummer. En inställning styr vilken matchningsmetod som används.
Matchning av lokalresurser

...

 • Kolumnen Resurs: Namn på den befintliga lokalresursen i BRP.
 • Kolumnen Id: Id:et för importerad lokalresurs från Quinyx.
 • kolumnen Namn: Namn på den importerade avdelningen i Quinyx.
 • Knappen Matcha:  Efter att matchningar är utförda, klicka på matcha för att få ändringen sparad.

...

 • Försöker att automatiskt matcha utifrån resurserna namn

Inställd gruppaktivitet

Om en gruppaktivitet tas bort Quinyx och det finns bokningar kvar för aktiviteten i BRP , kommer passet att ställas in när en synkning sker mellan BRP och Quinyx.

...