Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Om kunden har ett onlineköp att hämta ut kommer menyvalet "Hämta ut onlineköp" att visas när man klickar på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet. Rutinen för att hämta ut ett onlineköp är i stort sett den samma som för registrering av en ny kund förutom att vissa uppgifter är förifyllda (de som kunden angav vid onlineköpet). Om det sker en prisjustering (för att kunden inte kan intyga den kundtyp som onlineköpet gjordes med) kommer "Produkt"-steget att innehålla beskrivande uppgifter om prisjusteringarna.

  

...

 

Betalningsintyg för abonnemang

 

Konfiguration

 

 • Genom inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Meddelande på betalningsintyg" kan man ange ett extra meddelande som ska synas på betalningsintyget. Här kan man exempelvis säga att betalningsintyget endast avser träning (bra för ansökan om friskvårdsbidrag).

 

Beskrivning

 

Det kan spara ut ett betalningsintyg gällande abonnemang för valfri period genom att trycka på menyknappen till höger om abonnemanget och välja "Betalningsintyg". Önskar du uppgifter om betalningar för en specifik period kan du ange denna period i datumväljarna över intyget.

 

...

Säga upp abonnemang

Konfiguration

 • Genom inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Inkludera dagens datum i uppsägningstid" kan man ange ifall uppsägningen ska göras direkt eller nästa dag.
 • För att kunden ska bli tvungen att ange en uppsägningsorsak så ska man först ha skapat uppsägningsorsaker via Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker.

Beskrivning

Det är endast möjligt att säga upp autogiroabonnemang. Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget på personkortet och välj "Säg upp". Eventuella tilläggsabonnemang kommer att sägas upp samtidigt som huvudabonnemanget.

...

Om kunden inte har betalt för hela perioden fram till slutdatumet så kommer kunden att få välja ifall den vill betala för hela uppsägningstiden direkt (slutbetalning) eller om autogirodragningarna ska fortsätta under resterande uppsägningstid.


...

Debitera abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen  Inställningar > Kundrutiner > "Max antal debiteringsintervall att förskottsbetala abonnemang" anger max antal månader i förväg som man får debitera ett abonnemang (standardvärdet är 12 månader).

Beskrivning  

Denna rutin kan användas vid två situationer:

...

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så nedgraderas abonnemanget. Abonnemangets "debiterat t.o.m." flyttas då fram med ett antal dagar. Hur många dagar det blir beror på skillnaden mellan kostnaden för det gamla och det nya abonnemanget. För ett autogiroabonnemang innebär det att nästa autogirodragning blir billigare. För ett kontantabonnemang innebär det att giltighetstiden blir förlängd.


...

Frys abonnemang

Konfiguration

 • För att kunden ska bli tvungen att ange en frysningsorsak så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd avvikelseorsaker" sättas. Därefter kan man via Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker skapa orsaker till en frysning. Välj typen "Frysning" när du skapar en ny avvikelseorsak. 
 • Om man önskar att en bekräftelse ska skrivs ut och att ett e-post ska skickas till kunden så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd bekräftelse på frysning av abonnemang" sättas.
 • Vill man att ett fryst abonnemang ska debiteras även under frysningsperioden så ska inställning Inställningar > Kundrutiner > "Debitera fryst abonnemang under bindningstiden" sättas. Kunden kommer då att få dagar tillgodo på sitt abonnemang. Tillgododagarna kan sedan användas då bindningstiden löpt ut.
 • Vill man begränsa hur lång tid ett abonnemang får frysas ska inställningarna Inställningar > Kundrutiner > "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" och Inställningar > Kundrutiner > "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang" sättas. Dessa värden påverkar även rutinerna "Förläng frysning", "Förkorta frysning" och "Tina upp".

Beskrivning

Frys ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Frys". Rutinen består av stegen "Identifiera", "Frysningsorsak", "Frysperiod" och "Bekräfta". Om man har konfigurerat att inte använda sig av avvikelseorsaker så kommer steget "Frysningsorsak" inte att visas. 

...

Tina upp fryst abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" påverkar hur kort en frysning får vara. Om kunden väljer att tina upp ett abonnemang före kortast tillåtna frysperiod så tinas abonnemanget när perioden är uppnådd. Observera att en frysning som inte ha påbörjats (framtida frysning) kan tinas upp direkt.

Beskrivning

Tina upp ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Tina upp". Identifiera kunden och bekräfta sedan uppgfiterna innan du klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.

...

Förkorta pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" påverkar hur kort en frysning får vara. Kunden kan inte välja att att förkorta frysningen till en kortare period än vad inställningen anger.

Beskrivning

Man kan endast förkorta pågående frysningar. Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj sedan "Förkorta frysning". Identifiera kunden, välj slutdatum och bekräfta sedan uppgfiterna innan du klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.

...

Förlänga pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang" påverkar hur lång en frysning får vara. Kunden kan inte välja att att förlänga frysningen till en längre period än vad inställningen anger. 

Beskrivning

Man kan endast förlänga pågående frysningar. Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj sedan "Förläng frysning". Identifiera kunden (eller ombudet), välj slutdatum och bekräfta sedan uppgfiterna innan du klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.


...

Överlåta abonnemang

Konfiguration

 • För att få överlåta ett abonnemang måste man aktivera den funktionen på produkten. Sök upp produkten i BRP-klienten via menyn Produkter > Produkter. Välj fiken "Abonnemang" i produktkortet och kryssa i "Tillåt överlåtelse". OBS! Det går enbart att överlåta ett kontantabonnemang.

Beskrivning

Det går enbart att överlåta ett kontantabonnemang. Observera att överlåtande kundens eventuella tilläggsabonnemang inte kommer att överlåtas.

...

Koppla annan betalare till abonnemang

Konfiguration

 Beskrivning

 Ett autogiroabonnemang kan betalas av någon annan än nyttjaren. Menyvalet "Koppla annan betalare" visas i menyn för ett huvudabonnemang då annan betalare kan kopplas till abonnemanget.

...

 • En kund har en kundtyp med tidsbegränsat intyg, t.ex. student med Mecenatkortet eller tillfällig sjukpensionär med intyg från Försäkringskassan. Kundtypen kommer automatisk att övergå till Ordinarie prislista då tidsbegränsningen går ut. För att kunden ska få behålla sin kundtyp måste den komma in och intyga sin kundtyp på nytt genom att visa upp nya intyg. 
 • En kund som blivit student eller pensionär kan lämna fram ett intyg som styrker rättigheten att bli den nya kundtypen. Kunden får då prislistan för den nya kundtypen.


...

Nytt medlemskort

Konfiguration

 • I inställningen Inställningar > Kundrutiner >  "Nytt medlemskort" anger man vilka produkter som ska vara valbara som medlemskort i rutinen "Nytt medlemskort".

Beskrivning

Om konfigureringen ovan är gjort kommer menyn vid kunduppgifterna på personkortet att innehålla menyvalet "Nytt medlemskort".

...