Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Samma registreringsrutin som används vid registrera ny organisationskund startas med skillnaden att kundens uppgifter är förifyllda i vissa steg.

...

Visa/skapa/importera förbeställningar

...

 

namn,födelsedatum,e-postadress

En csv-fil skapas med fördel från kalkylverktyg så som Excel eller Open/Libre Office (format windows-1252/Latin1 vilket är standard i windows).

Exempel på csv-fil:

Säga upp abonnemang

Konfiguration

...


...

Hämta ut onlineköp

Konfiguration

 • Använd retroaktiv prisomräkning av uthämtade abonnemang" anger ifall en prisjustering ska ske vid uthämtningen ifall en kund inte kan styrka sin kundtyp. T
 • Då kunden vill förskottsbetala sina abonnemang.
 • Inställningar > Kundrutiner > "Inkludera dagens datum i uppsägningstid" kan man ange ifall uppsägningen ska göras direkt eller nästa dag.

Beskrivning

Det är endast möjligt att säga upp autogiroabonnemang. Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget på personkortet och välj "Säg upp". Eventuella tilläggsabonnemang kommer att sägas upp samtidigt som huvudabonnemanget.

I uppsägningsrutinen kommer kunden att få välja ifall den vill betala för hela uppsägningstiden direkt (slutbetalning) eller om autogirodragningarna ska fortsätta under resterande uppsägningstid.

Debitera abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Max antal debiteringsintervall att förskottsbetala abonnemang" anger max antal månader i förväg som man får debitera ett abonnemang (standardvärdet är 12 månader).

Beskrivning 

Denna rutin kan användas vid två situationer:

 • Då abonnemanget är släpande (Max antal dagar att förlänga uthämtade abonnemang vid uthämtningstillfället" styr hur många extra dagar kunden får tillgodo om den hämtar ut köpet vid ett senare tillfälle. Till exempel om inställningen är satt på 14 dagar och kunden hämtar ut sitt onlinköp 10 dagar efter att den registrerade sig online så får kunden 10 dagar tillgodo (abonnemangets "debiterat t.o.m. är tidigare än förväntat datum) och man vill debitera fram abonnemanget.

Rutinen påbörjas genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välja "Debitera". I vyn som visas finns en sammanfattning på vilka abonnemang som kommer att debiteras, debiteringsperioden och hur mycket som abonnemangen kommer att debiteras. Man har möjlighet att välja antal månader som man vill debitera. Tilläggsabonnemang kommer att debiteras till samma datum som huvudabonnemanget.

När ett abonnemang är släpande så kan man välja att "Debitera ikapp" istället för att ange antal månader. "Debitera ikapp" innebär att man debiterar så mycket som krävs för att abonnemanget(n) inte längre ska räknas som släpande.

När man klickar på "Slutför" så skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

Uppgradera abonnemang

Ett abonnemang kan endast uppgraderas till ett dyrare abonnemang av samma typ och samma prislista. Ett befintligt autogiroabonnemang för en student kan alltså endast uppgraderas till ett dyrare autogiroabonnemang med student-prislista).

Uppgradera ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Uppgradera". Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns något dyrare abonnemang av samma typ och prislista att uppgradera till.

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så uppgraderas abonnemanget och det skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

Nedgradera abonnemang

Ett abonnemang kan endast nedgraderas till ett billigare abonnemang av samma typ och samma prislista. Ett befintligt kontant-abonnemang för en pensionär kan alltså endast nedgraderas till ett billigare kontantabonnemang med pensionär-prislista).

...

 • " flyttas fram så många dagar). Men om kunden hämtar ut sitt onlinköp 20 dagar efter att den registrerade sig online så får den bara 14 dagar tillgodo. 

Beskrivning 

En person kan registrera sig som kund, välja abonnemang och betala för detta online på internet. Abonnemanget börjar gälla direkt vid köpet men för att kunden ska kunna börja använda sitt abonnemang måste onlineköpet hämtas ut på en anläggning. Uthämtningen görs med denna rutin. 

Om kunden har ett onlineköp att hämta ut kommer menyvalet "Hämta ut onlineköp" att visas när man klickar på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet. Rutinen för att hämta ut ett onlineköp är i stort sett den samma som för registrering av en ny kund förutom att vissa uppgifter är förifyllda (de som kunden angav vid onlineköpet). Om det sker en prisjustering (för att kunden inte kan intyga den kundtyp som onlineköpet gjordes med) kommer "Produkt"-steget att innehålla beskrivande uppgifter om prisjusteringarna.

  

...

Säga upp abonnemang

Konfiguration

 • Genom inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Inkludera dagens datum i uppsägningstid" kan man ange ifall uppsägningen ska göras direkt eller nästa dag.

Beskrivning

Det är endast möjligt att säga upp autogiroabonnemang. Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget på personkortet och välj "Säg upp". Eventuella tilläggsabonnemang kommer att sägas upp samtidigt som huvudabonnemanget.

I uppsägningsrutinen kommer kunden att få välja ifall den vill betala för hela uppsägningstiden direkt (slutbetalning) eller om autogirodragningarna ska fortsätta under resterande uppsägningstid.


...

Debitera abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen  Inställningar > Kundrutiner > "Max antal debiteringsintervall att förskottsbetala abonnemang" anger max antal månader i förväg som man får debitera ett abonnemang (standardvärdet är 12 månader).

Beskrivning  

Denna rutin kan användas vid två situationer:

 • D å kunden vill förskottsbetala sina abonnemang.
 • Då abonnemanget är släpande (debiterat t.o.m. är tidigare än förväntat datum) och man vill debitera fram abonnemanget.

Rutinen påbörjas genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj välja "NedgraderaDebitera". Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns något billigare abonnemang av samma typ och prislista att nedgradera till.

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så nedgraderas abonnemanget. Abonnemangets "debiterat t.o.m." flyttas då fram med ett antal dagar. Hur många dagar det blir beror på skillnaden mellan kostnaden för det gamla och det nya abonnemanget. För ett autogiroabonnemang innebär det att nästa autogirodragning blir billigare. För ett kontantabonnemang innebär det att giltighetstiden blir förlängd.

Frys abonnemang

Konfiguration

 • För att kunden ska bli tvungen att ange en frysningsorsak så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd avvikelseorsaker" sättas. Därefter kan man via Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker skapa orsaker till en frysning. Välj typen "Frysning" när du skapar en ny avvikelseorsak. 
 • Om man önskar att en bekräftelse ska skrivs ut och att ett e-post ska skickas till kunden så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd bekräftelse på frysning av abonnemang" sättas.
 • Vill man att ett fryst abonnemang ska debiteras även under frysningsperioden så ska inställning Inställningar > Kundrutiner > "Debitera fryst abonnemang under bindningstiden" sättas. Kunden kommer då att få dagar tillgodo på sitt abonnemang. Tillgododagarna kan sedan användas då bindningstiden löpt ut.
 • Vill man begränsa hur lång tid ett abonnemang får frysas ska inställningarna Inställningar > Kundrutiner > "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" och Inställningar > Kundrutiner > "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang" sättas. Dessa värden påverkar även rutinerna "Förläng frysning", "Förkorta frysning" och "Tina upp".

Beskrivning

Frys ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Frys". Rutinen består av stegen "Identifiera", "Frysningsorsak", "Period" och "Bekräfta". Om man har konfigurerat att inte använda sig av avvikelseorsaker så kommer steget "Frysningsorsak" inte att visas. 

1. Identifiering

Här identifierar man att det är kunden som är användare av abonnemanget. Det är också möjligt att identifiera ett ombud som fryser abonnemanget åt kunden.

2. Frysningsorsak

Här måste man välja något av de konfigurerade frysningsorsakerna.

3. Period

Här ska man välja frysperiodens start- och slutdatum. Om man klickar på "Idag"-knappen så påbörjas frysningen direkt. En tabell med valt abonnemang och eventuella tilläggsabonnemang visas med information om nästa debitering (autogiroabonnemang) eller förlängd giltighetstid (kontantabonnemang). När man fryser ett abonnemang kan det innebära att kuden får "frysta debiterade dagar tillgodo" (dagar som kunden betalt för men inte kan utnyttja eftersom abonnemanget är fryst). Dessa dagar kommer kunden tillgogo då nästa debitering sker (autogiroabonnemang) eller som förlängd giltighetstid (kontantabonnemang).

4. Bekräfta

Här presenteras en sammanfattning av rutinen. Kontrollera uppgifterna och klicka på "Slutför" för att frysa abonnemanget.

När man fryser ett abonnemang men anger ett startdatum som är i framtiden, då används begreppet "framtida frysning" tills startdatumet är nått. När startdatumen är nått så kallas frysningen för "pågående frysning".

 

Tina upp fryst abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" påverkar hur kort en frysning får vara. Om kunden väljer att tina upp ett abonnemang före kortast tillåtna frysperiod så tinas abonnemanget när perioden är uppnådd. Observera att en frysning som inte ha påbörjats (framtida frysning) kan tinas upp direkt.

Beskrivning

Tina upp ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Tina upp". Identifiera kunden och bekräfta sedan uppgfiterna innan du klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.

OBS! När ett autogiroabonnemang tinas upp kan det innebära att kunden måsta betala ikapp. Summan att betala visas då i "Bekräfta"-steget. När man klickar på "Slutför" så skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

Förkorta pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" påverkar hur kort en frysning får vara. Kunden kan inte välja att att förkorta frysningen till en kortare period än vad inställningen anger.

Beskrivning

Man kan endast förkorta pågående frysningar. Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj sedan "Förkorta frysning". Identifiera kunden, välj slutdatum I vyn som visas  finns en sammanfattning på vilka abonnemang som kommer att debiteras, debiteringsperioden och hur mycket som abonnemangen kommer att debiteras. Man har möjlighet att välja antal månader som man vill debitera. Tilläggsabonnemang kommer att debiteras till samma datum som huvudabonnemanget.

När ett abonnemang är släpande så kan man välja att "Debitera ikapp" istället för att ange antal månader. "Debitera ikapp" innebär att man debiterar så mycket som krävs för att abonnemanget(n) inte längre ska räknas som släpande.

När man klickar på "Slutför" så skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.


...

Uppgradera abonnemang

Ett abonnemang kan endast uppgraderas till ett dyrare abonnemang av samma typ och samma prislista. Ett befintligt autogiro abonnemang  för en student kan alltså endast uppgraderas till ett dyrare autogiroabonnemang med student-prislista).

Uppgradera ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Uppgradera". Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns något dyrare abonnemang av samma typ och prislista att uppgradera till.

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så uppgraderas abonnemanget och det skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.


...

Nedgradera abonnemang

Ett abonnemang kan endast nedgraderas till ett billigare abonnemang av samma typ och samma prislista. Ett befintligt kontant- abonnemang  för en pensionär kan alltså endast nedgraderas till ett billigare kontantabonnemang med pensionär-prislista).

Nedgradera att abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Nedgradera". Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns något billigare abonnemang av samma typ och prislista att nedgradera till.

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så nedgraderas abonnemanget. Abonnemangets "debiterat t.o.m." flyttas då fram med ett antal dagar. Hur många dagar det blir beror på skillnaden mellan kostnaden för det gamla och det nya abonnemanget. För ett autogiroabonnemang innebär det att nästa autogirodragning blir billigare. För ett kontantabonnemang innebär det att giltighetstiden blir förlängd.


...

Frys abonnemang

Konfiguration

 • För att kunden ska bli tvungen att ange en frysningsorsak så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd avvikelseorsaker" sättas. Därefter kan man via Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker skapa orsaker till en frysning. Välj typen "Frysning" när du skapar en ny avvikelseorsak. 
 • Om man önskar att en bekräftelse ska skrivs ut och att ett e-post ska skickas till kunden så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd bekräftelse på frysning av abonnemang" sättas.
 • Vill man att ett fryst abonnemang ska debiteras även under frysningsperioden så ska inställning Inställningar > Kundrutiner > "Debitera fryst abonnemang under bindningstiden" sättas. Kunden kommer då att få dagar tillgodo på sitt abonnemang. Tillgododagarna kan sedan användas då bindningstiden löpt ut.
 • Vill man begränsa hur lång tid ett abonnemang får frysas ska inställningarna Inställningar > Kundrutiner > "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" och Inställningar > Kundrutiner > "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang" sättas. Dessa värden påverkar även rutinerna "Förläng frysning", "Förkorta frysning" och "Tina upp".

B eskrivning

Frys ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Frys". Rutinen består av stegen "Identifiera", "Frysningsorsak", "Period" och "Bekräfta". Om man har konfigurerat att inte använda sig av avvikelseorsaker så kommer steget "Frysningsorsak" inte att visas. 

1. Identifiering

Här identifierar man att det är kunden som är användare av abonnemanget. Det är också möjligt att identifiera ett ombud som fryser abonnemanget åt kunden.

2. Frysningsorsak

Här måste man välja något av de konfigurerade frysningsorsakerna.

3. Period

Här ska man välja frysperiodens start- och slutdatum. Om man klickar på "Idag"-knappen så påbörjas frysningen direkt. En tabell med valt abonnemang och eventuella tilläggsabonnemang visas med information om nästa debitering (autogiroabonnemang) eller förlängd giltighetstid (kontantabonnemang). När man fryser ett abonnemang kan det innebära att kuden får "frysta debiterade dagar tillgodo" (dagar som kunden betalt för men inte kan utnyttja eftersom abonnemanget är fryst). Dessa dagar kommer kunden tillgogo då nästa debitering sker (autogiroabonnemang) eller som förlängd giltighetstid (kontantabonnemang).

4. Bekräfta

Här presenteras en sammanfattning av rutinen. Kontrollera uppgifterna och klicka på "Slutför" för att frysa abonnemanget.

När man fryser ett abonnemang men anger ett startdatum som är i framtiden, då används begreppet "framtida frysning" tills startdatumet är nått. När startdatumen är nått så kallas frysningen för "pågående frysning".

 

...

Tina upp fryst abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" påverkar hur kort en frysning får vara. Om kunden väljer att tina upp ett abonnemang före kortast tillåtna frysperiod så tinas abonnemanget när perioden är uppnådd. Observera att en frysning som inte ha påbörjats (framtida frysning) kan tinas upp direkt.

Beskrivning

Tina upp ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och sedan välja "Tina upp". Identifiera kunden och bekräfta sedan uppgfiterna innan du klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.

OBS! När en frysning på ett autogiroabonnemang förkortas tinas upp kan det innebära att kunden måsta betala ikapp. Summan att betala visas då i "Frysperiod"- och "Bekräfta"-stegensteget När man klickar på "Slutför" så skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

...


...

Förkorta pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Längsta Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" påverkar hur lång kort en frysning får vara. Kunden kan inte välja att att förlänga förkorta frysningen till en längre kortare period än vad inställningen anger. 

Beskrivning

Man kan endast förlänga förkorta pågående frysningar. Klicka Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj sedan "Förläng Förkorta frysning".  Identifiera kunden (eller ombudet), välj slutdatum och bekräfta sedan uppgfiterna innan du klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.

Överlåta abonnemang

Konfiguration

 • För att få överlåta ett abonnemang måste man aktivera den funktionen på produkten. Sök upp produkten i BRP-klienten via menyn Produkter > Produkter. Välj fiken "Abonnemang" i produktkortet och kryssa i "Tillåt överlåtelse". OBS! Det går enbart att överlåta ett kontantabonnemang.

Beskrivning

Det går enbart att överlåta ett kontantabonnemang. Observera att överlåtande kundens eventuella tilläggsabonnemang inte kommer att överlåtas.

Sök upp kunden som vill överlåta sitt abonnemang. Klicka OBS! När en frysning på ett autogiroabonnemang förkortas kan det innebära att kunden måsta betala ikapp. Summan att betala visas då i "Frysperiod"- och "Bekräfta"-stegen.  När man klickar på "Slutför" så skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.


...

Förlänga pågående frysning av abonnemang

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang" påverkar hur lång en frysning får vara. Kunden kan inte välja att att förlänga frysningen till en längre period än vad inställningen anger. 

Beskrivning

Man kan endast förlänga pågående frysningar. Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj sedan "ÖverlåtFörläng frysning". Överlåtrutinen innehåller följande steg: 

1. Identifiering

Här identifierar man den överlåtande kunden. 

2. Sök kund

Om mottagande person redan är kund så kan man söka upp den här. Ange personnummer, namn, e-postadress, kundnummer, kortnummer eller telefonnummer i sökfältet. Välj bland kunderna som visas i tabellen och klicka på "Nästa". Vald kund måste ha samma kundtyp (Ordinare, Student eller Pensionär) som överlåtande kund och får heller inte ha ett aktivt abonnemang.

Om mottagande person inte är kund så ska du kryssa i "Registrera ny kund" och klicka på "Nästa".

3. Legitimering

Här ska mottagaren av abonnemanget legitimera sig och uppvisa intyg som styrker dennes rätt att bli samma kundtyp som överlåtaren. Kunddtypen är redan ifylld och kan inte ändras. 

...

 Identifiera kunden (eller ombudet), välj slutdatum och bekräfta sedan uppgfiterna innan du klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget.


...

Överlåta abonnemang

Konfiguration

 • För att få överlåta ett abonnemang måste man aktivera den funktionen på produkten. Sök upp produkten i BRP-klienten via menyn Produkter > Produkter. Välj fiken "Abonnemang" i produktkortet och kryssa i "Tillåt överlåtelse". OBS! Det går enbart att överlåta ett kontantabonnemang.

Beskrivning

Det går enbart att överlåta ett kontantabonnemang. Observera att överlåtande kundens eventuella tilläggsabonnemang inte kommer att överlåtas.

Sök upp kunden som vill överlåta sitt abonnemang. Klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj sedan "Överlåt". Överlåtrutinen innehåller följande steg: 

1. Identifiering

Här identifierar man den överlåtande kunden.  

2. Sök kund

Om mottagande person redan är kund så visas personuppgifterna från den kunden. 

 Är personuppslagningen påslagen och mottagande person har angett ett personnummer, då kommer personuppgifterna automatiskt att fyllas i. Det enda man då behöver komplettera med är e-postadress och mobilnummer. Telefonnummer till hem och arbete är frivilliga att ange.

5. Produkter

Detta steg visas bara ifall det finns tilläggsprodukter till abonnemanget som ska överlåtas.

Här presenteras abonnemanget som ska överlåtas samt eventuella tilläggsprodukter som t.ex. överlåtelseavgift. Kryssa i de tillägg som kunden vill ha.

6. Inpasseringsuppgifter

Här ska inpasseringsuppgifter fyllas i. Om mottagande person är kund sedan tidigare visas dess gamla kortnummer och foto upp. Annars får man ta nya inpasseringsuppgifter.

7. Bekräfta

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i rutinen. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför". Om mottagande kund behöver betala för någon tilllägsprodukt så kommer det skapas en beställning som sedan automatiskt öppnas i kassan.

 

Intyga kundtyp

Sök upp kunden och klicka på menyknappen i rubriken "Kunduppgifter" och välj sedan "Intyga kundtyp". Intyga kundtyp är tillämpbar i två olika fall:

 • En kund har en kundtyp med tidsbegränsat intyg, t.ex. student med Mecenatkortet eller tillfällig sjukpensionär med intyg från Försäkringskassan. Kundtypen kommer automatisk att övergå till Ordinarie prislista då tidsbegränsningen går ut. För att kunden ska få behålla sin kundtyp måste den komma in och intyga sin kundtyp på nytt genom att visa upp nya intyg. 
 • En kund som blivit student eller pensionär kan lämna fram ett intyg som styrker rättigheten att bli den nya kundtypen. Kunden får då prislistan för den nya kundtypen.

Hämta ut onlineköp

Konfiguration

 • Inställningar > Kundrutiner > "Använd retroaktiv prisomräkning av uthämtade abonnemang" anger ifall en prisjustering ska ske vid uthämtningen ifall en kund inte kan styrka sin kundtyp. T.ex. att det visar sig att kunden inte är student trots att den valt ett abonnemang med studentprislista. Då kommer de rabatterade produkter att få en prisjustering som kunden måsta betala för vid uthämtandet.
 • Inställningar > Kundrutiner > "Max antal dagar att förlänga uthämtade abonnemang vid uthämtningstillfället" styr hur många extra dagar kunden får tillgodo om den hämtar ut köpet vid ett senare tillfälle. Till exempel om inställningen är satt på 14 dagar och kunden hämtar ut sitt onlinköp 10 dagar efter att den registrerade sig online så får kunden 10 dagar tillgodo (abonnemangets "debiterat t.o.m." flyttas fram så många dagar). Men om kunden hämtar ut sitt onlinköp 20 dagar efter att den registrerade sig online så får den bara 14 dagar tillgodo.

Beskrivning

En kund kan registrera sig som kund, välja abonnemang och betala för detta online på internet. Abonnemanget börjar gälla direkt vid köpet men för att kunden ska kunna börja använda sitt abonnemang måste onlineköpet hämtas ut på en anläggning. Uthämtningen görs med denna rutin.

 Om kunden har ett onlineköp att hämta ut kommer menyvalet "Hämta ut onlineköp" att visas när man klickar på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet. Rutinen för att hämta ut ett onlineköp är i stort sett den samma som för registrering av en ny kund förutom att vissa uppgifter är förifyllda (de som kunden angav vid onlineköpet). Om det sker en prisjustering (för att kunden inte kan intyga den kundtyp som onlineköpet gjordes med) kommer "Produkt"-steget att innehålla beskrivande uppgifter om prisjusteringarna.

...

kan man söka upp den här. Ange personnummer, namn, e-postadress, kundnummer, kortnummer eller telefonnummer i sökfältet. Välj bland kunderna som visas i tabellen och klicka på "Nästa". Vald kund måste ha samma kundtyp (Ordinare, Student eller Pensionär) som överlåtande kund och får heller inte ha ett aktivt abonnemang.

Om mottagande person inte är kund så ska du kryssa i "Registrera ny kund" och klicka på "Nästa".

3. Legitimering

Här ska mottagaren av abonnemanget legitimera sig och uppvisa intyg som styrker dennes rätt att bli samma kundtyp som överlåtaren. Kunddtypen är redan ifylld och kan inte ändras. 

4. Personuppgifter

Om mottagande person redan är kund så visas personuppgifterna från den kunden. 

 Är personuppslagningen påslagen och mottagande person har angett ett personnummer, då kommer personuppgifterna automatiskt att fyllas i. Det enda man då behöver komplettera med är e-postadress och mobilnummer. Telefonnummer till hem och arbete är frivilliga att ange.

5. Produkter

Detta steg visas bara ifall det finns tilläggsprodukter till abonnemanget som ska överlåtas.

Här presenteras abonnemanget som ska överlåtas samt eventuella tilläggsprodukter som t.ex. överlåtelseavgift. Kryssa i de tillägg som kunden vill ha.

6. Inpasseringsuppgifter

Här ska inpasseringsuppgifter fyllas i. Om mottagande person är kund sedan tidigare visas dess gamla kortnummer och foto upp. Annars får man ta nya inpasseringsuppgifter.

7. Bekräfta

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i rutinen. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför". Om mottagande kund behöver betala för någon tilllägsprodukt så kommer det skapas en beställning som sedan automatiskt öppnas i kassan.

 

...

Ta bort annan betalare från abonnemang

En kund vars abonnemang betalas av någon annan kan välja att ta bort den andre betalaren. Menyvalet "Ta bort annan betalare" visas i menyn för abonnemanget när det finns en annan betalare. När betalaren är borttagen kommer kunden själv att få betala för abonnemanget.

Om abonnemanget är ett autogiroabonnemang och kunden saknar ett giltigt autogiromedgivande så kommer ett e-postmeddelande att skickas till kunden med uppmaning om att skapa ett autogiromedgivande.

 

...

Sluta betala för annans abonnemang

En kund kan betala för någon annans abonnemang. På kundens personkort visas då en tabell med de abonnemang som kunden betalar för. Menyvalet "Sluta betala för abonnemang" visas i menyn för abonnemangen som kunden betalar för. När kuden slutar att betala för abonnemanget kommer nyttjaren av abonnemanget att själv få betala för det.

Om abonnemanget är ett autogiroabonnemang och nyttjaren saknar ett giltigt autogiromedgivande så kommer ett e-postmeddelande att skickas till nyttjaren med uppmaning om att skapa ett autogiromedgivande.


...

Intyga kundtyp

Sök upp kunden och klicka på menyknappen i rubriken "Kunduppgifter" och välj sedan "Intyga kundtyp". Intyga kundtyp är tillämpbar i två olika fall:

 • En kund har en kundtyp med tidsbegränsat intyg, t.ex. student med Mecenatkortet eller tillfällig sjukpensionär med intyg från Försäkringskassan. Kundtypen kommer automatisk att övergå till Ordinarie prislista då tidsbegränsningen går ut. För att kunden ska få behålla sin kundtyp måste den komma in och intyga sin kundtyp på nytt genom att visa upp nya intyg. 
 • En kund som blivit student eller pensionär kan lämna fram ett intyg som styrker rättigheten att bli den nya kundtypen. Kunden får då prislistan för den nya kundtypen.


...

Nytt medlemskort

Konfiguration

 • I inställningen Inställningar > Kundrutiner >  "Nytt medlemskort" anger man vilka produkter som ska vara valbara som medlemskort i rutinen "Nytt medlemskort".

...

Rutinen innehåller stegen "Identifiering", "Produkter", "Inpasseringsuppgifter" och "Bekräfta". Om det innebär en kostnad för det nya medlemskortet så kommer det  skapas en beställning som sedan automatiskt öppnas i kassan.

 

...

Nytt autogiromedgivande

Skapa ett autogiromedgivande för en kund genom att söka upp kunden, klicka på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet och sedan välja "Nytt autogiromedgivande".

 

...

Ändra uppgifter för autogiromedgivande

...