Child pages
 • Förenklade kundrutiner

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Gjort det tydligare att man inte ska använda den här sidan. Jag kan inte läsa.

 

Denna sida är inaktuell. Vänligen gå till denna Förenklade kundrutiner

 

 

 

 

 

Expand
titleInnehållsförteckning
Table of Contents
stylesquare
excludeInnehållsförteckning
Brponly
TitleKonfigureringsinfo

Checklista för BRPs personal när de förenklade kundrutinerna ska aktiveras tillsammans med kunden. Gör inställningarna i denna ordning för att hålla nere antalet steg.

 1. Aktivera systeminställningen "Använd förenklade kundrutiner"
 2. Starta om BRP
 3. Kör en about.gsp så att även BRP Online aktiverar kundrutinerna
 4. Skapa varor för fysiskt medlemskort vid ny kund, borttappat kort och trasigt kort.
 5. Gå igenom allt under Inställningar > Kundrutiner tillsammans med kunden (rättigheten "Systeminställningar" krävs). Här används varorna för kort från föregående steg.
 6. Skapa prislistor för student, pensionär, personal och ungdom (avvakta med organisation).
 7. Aktivera de kundtyper som ska användas under Kontaktregister > Inställningar > Kundtyper. Koppla till rätt prislistor.Aktivera "Uppdatera prislistor och abonnemangspriser" i schemaläggaren.
 8. Abonnemang - lägg till prissättning för de olika kundtyperna för den ordinarie produkten, så den kan ersätta specialprodukter för student, pensionär etc. Behåll specialprodukterna tills vidare.
 9. Abonnemang - aktivera "Använd i kundrutinerna" för de ordinarie produkterna.
 10. Abonnemang - skapa produkttillägg (exempelvis plastkort vid ny kund, handduksabonnemang som tillval).
 11. Skapa uppföljningspukt "Kundtyp går ut" så att studenter uppmanas komma in för att visa sitt Mecenatkort innan sista giltighetsdag.
 12. Valfritt: Justera Kontaktregister > Inställningar > Personstatustyp så att endast händelser som personalen ska känna till eller åtgärda markeras i kundrutinerna.
 13. Om förbeställningar för organisationer aktiverats behöver man göra en about.gsp i kundrutinerna för att detta ska aktiveras.
 14. Aktivera förbeställningar på kundkortet för aktuella organisationer.
 15. Gå till kassan och tryck "BRP Online" för att demonstrera funktionerna för kunden.

Issues:

 1. Kundtyp sätts inte i swingkassan, så där får inte abonnemanget rätt pris
 2. Tidigare För kundtypsneutrala abonnemang, sätt kundtyp och byt abonnemanget mot ett kundtypsneutralt (här behövs en tydlig rutin samt ett par nya funktioner)
 3. Kör en dry run för att se till att inte massor av prisförändringar sker. Alternativt sätter vi prisgaranti för samtliga.
 4. Aktivera "Uppdatera prislistor och abonnemangspriser" i schemaläggaren.
 5. Vid något tillfälle vår man vidare med kundtypen organisationskund.
 6. Hur aktiverar man fältet för kundtyp på kundkortet?

Issues:

 1. Kundtyp sätts inte i swingkassan, så där får inte abonnemanget rätt pris
 2. Tidigare sålda abonnemang behöver vid någon punkt konverteras till kundtypneutrala produkter.
 3. Tidigare registrerade kunder behöver få kundtyp från abonnemangsprodukt i samband med punkt 2.
 4. Lagervara för kort. Bara en - inte två med olika priser.

 

 

...

Kund som studerar och kan intyga sin skolgång genom giltigt Mecenatkort eller Studentkort.

Ungdom

 Kund som måste intyga sig genom giltig svensk eller utländsk identitetshandling. Via en inställning anges en övre åldersgräns (kunden måste vara yngre än den angivna åldern) som ska gälla för kundtypen. Anges ingen ålder så är standard 18 år.

...

Man kan inte explicit associera en prislista till en organisationskund organisationskunds kundtyp utan den här typen får organisationens prislistan prislista som är man är kopplad till.

Personal

...

Tilläggsprodukt kallas produkter som är associerade med ett huvudabonnemang. Det kan vara frivilliga produkter, som varor eller abonnemang t.ex. handduksabonnemang eller olyckfallsförsäkringolycksfallsförsäkringmen också obligatoriska produkter, som t.ex. administrationsavgifter.

...

Tanken med förbeställningar är att kundansvarig ska förhandla med en organisation om att skapa upp förbeställningar av produkter för ett antal anställda. När den anställde sedan kommer till anläggningen så kan receptionisten söka upp en förbeställning och slutföra registreringen. Det finns möjlighet att importera en bunt med förbeställningar om t.ex. ett externt system används för organisationskunder

...

.

Förbeställning kan inte tecknas ifall kunden är avstängd eller har obetalda fakturor.

Automatiserad justering av prislistor

Konfiguration

...

 1. Skapa en ny  prislista  eller återanvänd en befintlig prislista
 2. A ssociera prislistan med någon av kundtyperna genom  Kontaktregister > Inställningar > Kundtyper. 
 3. Aktivera de kundtyper som du vill ska kunna användas i kundrutinerna. Ordinarie kundtyp är alltid aktivt och kan inte avaktiveras.
 4. Återupprepa steg 1-3 för samtliga kundtyper
 5. Ändra inställningen "Giltighetsdatum för kundtyp Student" på bolagsnivå ifall bolaget är i ett annat land än Sverige. Datumen anger närmsta giltighetsdatum som ska användas för nyregistrerad kund med kundtypen Student.

Konfigurera produkter

För att ett abonnemang ska kunna användas i kundrutinerna måste fältet i "Produktkortet" -> Basuppgifter -> "Används i kundrutinerna". Det gäller alla abonnemangsprodukter oavsett om de ska användas

som huvudabonnemang eller tilläggsprodukt. Observera att "Använd i kundrutinerna" fältet inte kommer att vara synlig om man inte har aktiverat kundrutinerna enligt beskrivningen "Aktivera förenklade kundrutiner".

Konfigurera huvudabonnemang

Vanligtvis bör en kundtyp bara ha ett fåtal abonnemangsprodukter utpekade. För att knyta ett huvudabonnemang till en specifik kundtyp räcker det med att knyta abonnemangsprodukten till kundtypens prislista (den som pekades ut som prislista för kundtypen i Konfigurera kundtyper).

Konfigurera tilläggsprodukt

När man har konfigurerat ett huvudabonnemang så letar man fram abonnemangsprodukten i BRP-klienten. Under fliken "Abonnemang" lägger man till de produkter som ska vara tilläggsprodukter till huvudabonnemanget.  Det finns möjlighet att begränsa i vilka kundrutiner som det här tillägget ska vara valbart, obligatoriskt eller ej valbart.  

Möjliga produkttyper:

 • Vara
 • Lagervara
 • Abonnemang
 • Värdekort (med produkter/klipp eller summa/presentkort)
 • Entré

Aktivera förbeställningar

...

För abonnemang som betalas via autogiro kan en annan betalare anges istället för den som nyttjar abonnemanget. Det finns två olika sätt att ange en annan betalare men bara en av dem kan vara aktiverad. Inställningen finns i menyn Inställningar > Kundrutiner > "Alternativ för annan betalare ".

 1. Annan kontoinnehavare (rekommenderas ej) innebär att en annan persons (behöver inte vara registrerad i BRP) autogiromedgivande används när betalningen ska dras varje månad. Det är dock kunden som är betalningsansvarig och är därför skyldig att se till att det finns tillräckligt med pengar på bankkontot varje månad. Barn får inte vara betalningsansvarig och får därför inte teckna ett abonnemang med autogiro (varkan som betalare eller med annan kontoinnehavare).
 2. Annan betalare (rekommenderas) innebär att någon annan person (måste vara regisrerad registrerad i BRP) står som betalningsansvarig. Barn kan därför teckna ett abonnemang med autogiro genom att ange en annan betalare.

 

Olika anläggningar och bolag

 

BRP Online tillåter att en person på en anläggning ändrar på t.ex. ett abonnemang som finns på en annan anläggning. Om det då skapas en beställning (t.ex. vid uppgradera abonnemang) så kommer beställningen att skapas på den anläggning där ändringen utfördes. Om anläggningarna tillhör olika bolag så tillåter inte BRP Online att ändringar görs (det gäller även ändringar som inte skapar en beställning, t.ex. nedgradera abonnemang). Det finns dock en inställning som kan aktiveras så att ändringar även för göras mellan olika bolag (kräver dock att bolagen har samma valuta). Inställningen aktiveras i menyn  Inställningar > Kundrutiner > "Tillåt ändringar på annans bolag "

Ändra beställningsmottagare vid abonnemangsköp

Standardbeteendet för alternativ 2. Annan betalare är att betalaren av abonnemanget även blir beställningsmottagare.
Vill man ändra detta beteende, och istället att nyttjaren av abonnemanget ska bli beställningsmottagare, så får man ändra inställning Inställningar > Ekonomi > "Beställningsmottagare", till "Användare".

Rutinbeskrivning 

...

Söka och visa kund

...

Personkortet innehåller person- och kunduppgifter, tecknade abonnemang och tillägg, autogiromedgivande autogiro/avtalegiro/kort-medgivande samt köpta värdekort.

På personkortet presenteras även eventuella avvikelser på personen och dess abonnemang och autogiromedgivandenautogiro/avtalegiro/kort-medgivanden. Allra högst upp på personkortet presenteras alltid alla personavvikelser (oavsett allvarlighet). Där visas även avvikelser på abonnemang och autogiromedgivanden autogiro/kort-medgivanden som har konfigurerats som fel eller varningar.

Avvikelser för abonnemang och autogiromedgivandeautogiro/avtalegiro/kort-medgivande, oavsett allvarlighet, visas alltid som etiketter vid respektive abonnemang och autogiromedgivande.autogiro/avtalegiro/kort-medgivande.

Söka organisation

Se till att fliken "Organisationer i BRP" är vald innan du söker. Möjliga sökkriterier är organisationsnamn eller organisationsnummer. I likhet med sökning av person kommer en tabell med sökträffar att presenteras där varje rad kan expanderas till ett mycket förenklat organisationskort.

...

I det här steget ska man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara förvalda när man väljer huvudabonnemang. Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen visas längst upp på sidan.

4. Autogiromedgivande / AvtaleGiro-medgivande

Svenskt bolag
Ifall man har valt ett autogiroabonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år. Beroende på inställning så kan man ange "annan kontoinnehavare" eller "annan betalningsansvarig".

Norskt bolag
Ifall man har valt ett AvtaleGiro-abonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett AvtaleGiro-medgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år.

5. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

...

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i rutinen. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför". Därefter skapas det en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

 

...

Teckna abonnemang som befintlig privatkund

...

  1. Förbeställningar
   I tabellen visas vilka förbeställningar som finns för den specifika kunden (förutsatt att personnummer har angivits). Ifall det inte finns någon förbeställning för kunden så visas alla förbeställningar för organisationen. Sök i tabellen eller lägg till en ny förbeställning.
   När en förbeställning är vald så visas steg 4b med den produkt som är vald.
    
  2. Produkter
   Här kan man välja huvudabonnemang och eventuella frivilliga tilläggsprodukter. Om organisationen har en prislista kopplad till sig kommer produkter som ingår i prislistan att visas. Om organisationen inte har någon prislista kommer produkter från ordinarie prislista att visas. De obligatoriska tilläggen kommer automatiskt att vara förvalda när man väljer huvudabonnemang. Prisinformation om de valda abonnemangen och tilläggen kommer också att presenteras.

5. Autogiromedgivande

Svenskt bolag
Ifall man har valt ett autogiroabonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett autogiromedgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år.

...

Beroende på inställning så kan man ange "annan kontoinnehavare" eller "annan betalningsansvarig".

6. Inpasseringsuppgifter

...

Norskt bolag
Ifall man har valt ett AvtaleGiro-abonnemang i föregående steg så kommer man i det här steget att behöva ange kontouppgifter för ett AvtaleGiro-medgivande. Observera att kontoinnehavaren måste vara minst 18 år.

6. Inpasseringsuppgifter

I det här steget ska man ta foto på kunden och ange ett kortnummer. Eventuella instruktioner för hur man registrerar ett kortnummer kan också förekomma på den här sidan om man har konfigurerat instruktionerna genom inställningen "Instruktioner på hur man registrerar medlemskortnummer".

...

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i rutinen. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför". Därefter skapas det  en beställning som automatiskt öppnas i kassan.


...

Utnyttja avtal/förbeställning som befintlig kund

...

Om kunden har ett onlineköp att hämta ut kommer menyvalet "Hämta ut onlineköp" att visas när man klickar på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet. Rutinen för att hämta ut ett onlineköp är i stort sett den samma som för registrering av en ny kund förutom att vissa uppgifter är förifyllda (de som kunden angav vid onlineköpet). Om det sker en prisjustering (för att kunden inte kan intyga den kundtyp som onlineköpet gjordes med) kommer "Produkt"-steget att innehålla beskrivande uppgifter om prisjusteringarna.

  

Betalningsintyg för abonnemang

Köp via företag som hanterar personalförmåner

Även abonnemangsköp som görs via Benify, Wellnet, Actiway och Söderberg & Partners (S&P) kan hämtas ut via denna rutin.

Tillägg till huvudabonnemanget kan konfigureras upp separat men man använder samma flöde som för att hämta ut abonnemang. 

Vill man inte att produkten som köps via samarbetspartnern ska synas i övriga rutiner så se till att  Använd i kundrutinerna  under Produkter -> Produkt -> Basuppgifter inte är markerad.

   

...

Betalningsintyg för abonnemang

Konfiguration

 • Genom inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Meddelande på betalningsintyg" kan man ange ett extra meddelande som ska kommer synas på betalningsintyget. Här kan man exempelvis säga att betalningsintyget endast avser träning (bra för ansökan om friskvårdsbidrag).
 • Om man vill ha möjligheten att skicka betalningsintyg via e-mail post från kundrutinerna måste man definiera en meddelande mall meddelandemall genom Inställningar> Inställningar > Meddelande > Ny > Brev vid e-post utskick av betalningsintyg. 

Beskrivning  

Det Du kan spara ut ett betalningsintyg gällande abonnemang för en valfri period genom att trycka på menyknappen till höger om abonnemanget och välja "Betalningsintyg". Önskar du uppgifter om betalningar för en specifik period kan du ange denna period i datumväljarna över intygetperioden med datumväljarna ovanför intyget.

Brponly
TitleKonfigurering

Teckensnittet "Open Sans" måste finnas installerad på datorn för att text ska visas i den genererade pdf:en....

Säga upp abonnemang

Konfiguration

 • Genom inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Inkludera dagens datum i uppsägningstid" kan man ange ifall uppsägningen ska göras direkt eller nästa dag.
 • För Genom inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Slutbetalning ej tillåtet om abonnemanget skapats idag" kan man att hindra abonnemanget skapas, sägs upp och slutbetalas samma dag. Default är denna inställning av. 
 • För att kunden ska bli tvungen att ange en uppsägningsorsak så ska man först ha skapat uppsägningsorsaker via Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker.

...

Uppgradera ett abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Uppgradera".

Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns , beror det på någon av följande orsaker:

 • Det finns inte något dyrare abonnemang av samma typ och prislista att uppgradera till.
 • Abonnemanget har en existerande eller framtid avvikelse.
 • Abonnemanget har blivit uppsagt
 • Abonnemanget har ännu inte debiterats

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så uppgraderas abonnemanget och det skapas en beställning som automatiskt öppnas i kassan.

Nedgradera abonnemang

Ett abonnemang kan endast nedgraderas till ett billigare Till skillnad från BRP så kan man inte manuellt välja om "Behåll bundet t.o.m" ska uppdateras eller inte. Istället beräknas det automatiskt utifrån om produkttypen som man byter till har en "Ny produkt och pris efter prisgaranti" satt. Om värdet är satt så kommer prisgarantilängd och bundet t.o.m att kopieras från den nya produkten, annars så kommer abonnemangets gamla värden att bibehållas.


...

Nedgradera abonnemang

Ett abonnemang kan endast nedgraderas till ett billigare abonnemang av samma typ och samma prislista. Ett befintligt kontant abonnemang  för en pensionär kan alltså endast nedgraderas till ett billigare kontantabonnemang med pensionär-prislista).

Nedgradera abonnemang genom att klicka på menyknappen till höger om abonnemanget och välj "Nedgradera".

 

Om menyvalet inte visas innebär det att det inte finns , beror det på någon av följande orsaker:

 

 • Det finns inte något billigare abonnemang av samma typ och prislista att nedgradera till.
 • Abonnemanget har en existerande eller framtid avvikelse.
 • Abonnemanget har blivit uppsagt
 • Abonnemanget har ännu inte debiterats

När man klickar på "Slutför" i "Bekräfta"-steget så nedgraderas abonnemanget. Abonnemangets "debiterat t.o.m." flyttas då fram med ett antal dagar. Hur många dagar det blir beror på skillnaden mellan kostnaden för det gamla och det nya abonnemanget. För ett autogiroabonnemang innebär det att nästa autogirodragning blir billigare. För ett kontantabonnemang innebär det att giltighetstiden blir förlängd.

Frys abonnemang

Konfiguration

...

Till skillnad från BRP så kan man inte manuellt välja om "Behåll bundet t.o.m" ska uppdateras eller inte. Istället beräknas det automatiskt utifrån om produkttypen som man byter till har en "Ny produkt och pris efter prisgaranti" satt. Om värdet är satt så kommer prisgarantilängd och bundet t.o.m att kopieras från den nya produkten, annars så kommer abonnemangets gamla värden att bibehållas.


...

Frys abonnemang

Konfiguration

 • För att kunden ska bli tvungen att ange en frysningsorsak så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd avvikelseorsaker" sättas. Därefter kan man via Produkter > Inställningar > Avvikelseorsaker skapa orsaker till en frysning. Välj typen "Frysning" när du skapar en ny avvikelseorsak. 
 • Om man önskar att en bekräftelse ska skrivs ut och att ett e-post ska skickas till kunden så ska inställningen Inställningar > Kundrutiner > "Använd bekräftelse på frysning av abonnemang" sättas.
 • Vill man att ett fryst abonnemang ska debiteras även under frysningsperioden så ska inställning Inställningar > Kundrutiner > "Debitera fryst abonnemang under bindningstiden" sättas. Kunden kommer då att få dagar tillgodo på sitt abonnemang. Tillgododagarna kan sedan användas då bindningstiden löpt ut.
 • Vill man begränsa hur lång tid ett abonnemang får frysas ska inställningarna Inställningar > Kundrutiner > "Kortast tillåtna frysperiod för abonnemang" och Inställningar > Kundrutiner > "Längsta tillåtna frysperiod för abonnemang" sättas. Dessa värden påverkar även rutinerna "Förläng frysning", "Förkorta frysning" och "Tina upp".

...

Beskrivning

Ett autogiroabonnemang abonnemang som betalas med autogiro eller återkommande kortbetalningar kan betalas av någon annan än nyttjaren. Menyvalet "Koppla annan betalare" visas i menyn för ett huvudabonnemang då annan betalare kan kopplas till abonnemanget.

1. Autogiromedgivande Kortmedgivande

Identifiera personen som ska bli betalare för abonnemanget via giltigt svenskt ID-kort. Fyll i personens personnummer. En notis visar ifall personen redan finns registrerad eller ej. Fyll i personuppgifter och eventuellt bankkontouppgifter.

2. Bekräfta

Här presenteras en sammanfattning av de angivna uppgifterna i rutinen. Gå igenom uppgifterna och verifiera att de stämmer innan du klickar på "Slutför"


Om abonnemanget betalas genom återkommande kortbetalningar får man möjlighet att uppdatera kortmedgivandet via webbläsare eller via e-post.

 

...

Ta bort annan betalare från abonnemang

...

Om abonnemanget är ett autogiroabonnemang och kunden saknar ett giltigt autogiromedgivande så kommer ett e-postmeddelande att skickas till kunden med uppmaning om att skapa ett autogiromedgivande.

Om abonnemanget betalas genom återkommande kortbetalningar får man möjlighet att uppdatera kortmedgivandet via webbläsare eller via e-post.

 

...

Sluta betala för annans abonnemang

...

Om abonnemanget är ett autogiroabonnemang och nyttjaren saknar ett giltigt autogiromedgivande så kommer ett e-postmeddelande att skickas till nyttjaren med uppmaning om att skapa ett autogiromedgivande.

Om abonnemanget betalas genom återkommande kortbetalningar får man möjlighet att uppdatera kortmedgivandet via webbläsare eller via e-post.


...

Intyga kundtyp

Sök upp kunden och klicka på menyknappen i rubriken "Kunduppgifter" och välj sedan "Intyga kundtyp". Intyga kundtyp är tillämpbar i två olika fall:

 • En kund har en kundtyp med tidsbegränsat intyg, t.ex. student med Mecenatkortet eller tillfällig sjukpensionär med intyg från Försäkringskassan. Kundtypen kommer övergår automatisk att övergå till Ordinarie prislista då tidsbegränsningen går ut. För att kunden ska få behålla sin kundtyp måste den undvika detta behöver komma in och intyga sin kundtyp på nytt genom att visa upp nya intyg. 
 • En kund som blivit student, pensionär eller uppfyller ålderskravet för Ungdom kan lämna fram ett intyg som styrker rättigheten att bli den nya kundtypen. Kunden får då prislistan för den nya kundtypen.för den nya kundtypen.

Om kunden intygar en kundtyp, som har en prislista som ger lägre pris, kommer kunden att bli kompenserad genom att "debiterat t.o.m." flyttas fram för kundens abonnemang. Om och antal dagar presenteras på "Bekräfta"-steget.


...

Ny tilläggsprodukt till huvudabonnemang

Konfiguration

 • För att kunna lägga till en tilläggsprodukt till ett huvudabonnemang måste abonnemangsprodukten för huvudabonnemanget ha uppkonfigurerade produkter via "Abonnemang"->"Tilläggsprodukt" 

Förutsättningar

 • En kund kan lägga till ett ny tilläggsprodukt under förutsättningen att denne inte har obetalda skulder eller är avstängd. Givetvis måste det finnas associerade tilläggsprodukter till abonnemangsprodukten 

Beskrivning

Om konfigureringen ovan är gjort kommer menyn vid huvudabonnemanget på personkortet att innehålla menyvalet "Ny tilläggsprodukt".

Rutinen innehåller stegen "Identifiering", "Produkter", "Autogiromedgivande" och "Bekräfta".

Om man i "Produkter"-steget väljer en abonnemangsprodukt som är en AG-abonnemangsprodukt kommer "Autogiromedgivande"-steget att visas, annars hoppas det här steget över.
Om kunden redan har ett upplagt autogiromedgivande kommer dess uppgifter att visas annars får man fylla i nya kontouppgifter och ett AG-medgivande kommer att läggas upp. 

 

...

Nytt autogiromedgivande

Skapa ett autogiromedgivande för en kund genom att söka upp kunden, klicka på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet och sedan välja "Nytt autogiromedgivande".

 

...

Ändra uppgifter för autogiromedgivande

Ger möjlighet att uppdatera uppgifter för ett existerande autogiromedgivande. Genom att klicka på menyknappen till höger om autogiromedgivandet på personkortet och sedan välja "Ändra" så visas en sida där uppgifterna kan uppdateras.

 

...

Nytt AvtaleGiro-medgivande

Skapa ett AvtaleGiro-medgivande för en kund genom att söka upp kunden, klicka på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet och sedan välja "Nytt AvteleGiro".

 

...

Ändra uppgifter för AvteleGiro-medgivande

Ger möjlighet att uppdatera uppgifter för ett existerande AvteleGiro-medgivande. Genom att klicka på menyknappen till höger om AvtaleGriro-medgivandet på personkortet och sedan välja "Ändra" så visas en sida där uppgifterna kan uppdateras.

 

...

Nytt kortmedgivande

Konfiguration

 • Inställningen Inställningar > Internetkassa>  "Använd återkommande kortbetalning" aktiverar/avaktiverar man möjligheten att skapa nytt kortmedgivande.
 • Inställningen Inställningar > Ekonomi>  "Tillåt alternativet att skicka e-post till kunden med information om hur man skapar/uppdaterar kortmedgivande via webben" aktiverar/avaktiverar möjlighet att skicka länk1 via e-post till kund
 • Inställningen Inställningar > Ekonomi>  "Tillåt alternativet att skapa/uppdatera kortmedgivande direkt i webbläsaren i receptionen" aktiverar/avaktiverar möjlighet att direkt öppna länk1 i webbläsaren.

1. Länk till formulär hos betalväxel där man fyller i kortuppgifter.

Beskrivning

Skapa ett kortmedgivande för en kund genom att söka upp kunden, klicka på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet och sedan välja "Nytt kortmedgivande". 

 

...

Ändra uppgifter för kortmedgivande

Ger möjlighet att uppdaterar uppgifter för ett existerande kortmedgivande. Genom att klicka på menyknappen till höger om kortmedgivandet på personkortet och sedan välja "Uppdatera kortuppgifter".

 


Nytt medlemskort

Konfiguration

 • I inställningen Inställningar > Kundrutiner >  "Nytt medlemskort" anger man vilka produkter som ska vara valbara som medlemskort i rutinen "Nytt medlemskort".

Beskrivning

Om konfigureringen ovan är gjort kommer menyn vid kunduppgifterna på personkortet att innehålla menyvalet "Nytt medlemskort".

Rutinen innehåller stegen "Identifiering", "Produkter", "Inpasseringsuppgifter" och "Bekräfta". Om det innebär en kostnad för det nya medlemskortet så kommer det  skapas en beställning som sedan automatiskt öppnas i kassan.

 

Nytt autogiromedgivande

Skapa ett autogiromedgivande för en kund genom att söka upp kunden, klicka på menyknappen till höger om rubriken "Kunduppgifter" på personkortet och sedan välja "Nytt autogiromedgivande".

 

Ändra uppgifter för autogiromedgivande

Ger möjlighet att uppdaterar uppgifter för ett existerande autogiromedgivande. Genom att klicka på menyknappen till höger om autogiromedgivandet på personkortet och sedan välja "Ändra" så visas en sida där uppgifterna kan uppdateras.