Child pages
  • Provision

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inställningar

Funktionerna för provision aktiveras/inaktiveras med systeminställningen Kassa > Använd provision.

För att användaren ska ha möjlighet att ändra provisionstagare i kassan måste den ha en roll med rättigheten Kassa - Provisionstagare. Detta konfigureras under Kontaktregister > Inställningar > Roller.

Inställningar per anställd

På personkortet, fliken "Personal", finns möjligheten att styra vilka produktgrupper som ska ge provision och till vilka försäljningsnivåer provision ges.

För att skapa provisionsinställningar för en produktgrupp:

  1. Klicka på pappret med snöflingan efter rubriken "Provision".
  2. En nya dialog öppnas. Välj från vilken produktgrupp som försäljning ska ge provision samt om provisionen ska ges "Stegvis" eller "För allt", se exemplet nedan.
  3. Ange om en eller flera nivåer med pris ex. moms med en procentsats.

Om flera nivåer registreras så beräknas provisionen alltid stegvis men om "För allt" anges innebär detta att provisionen beräknas på hela försäljningssumman enligt den procentsats som angetts för angiven försäljningsnivå. Har "Stegvis" angetts beräknas provisionen på de summor som angetts i nivåerna.

Exempel

Säljbelopp

Provision[%]

10 000,00

10

15 000,00

20

Provision ges Stegvis:
Säljer den anställde för 18 000 ges 20% på det som överstiger 15 000 och 10% på det som överstiger 10 000 upp till nästa nivå. Alltså 3 000 * 20% + 5 000 * 10% = 1 100.

Ett "steg" har ingen bestämd längd utan avgörs när provisionen listas (se "Provisionslista").

...

  1. och hur många procent provisionen ska utgöra.

Vem blir provisionstagare

Om en produkt är kopplad till en resurs och den resursen är markerad som personal och knuten till någon i kontaktregistret så kommer i första hand den personen få provisionen, d.v.s. den som utför behandlingen. I annat fall är det den som gjort bokningen som blir provisionstagare. Säljs produkten direkt i kassan så är det den som är inloggad som väljs.

...

Under menyn Ekonomi > Kassa > Provision visas hur mycket varje anställd har sålt för och hur mycket provision det ger. Här finns möjlighet att filtrera på datumintervall, person, persongrupp, produktgrupp och produktgruppanläggning. Om person valts så ignoreras persongrupp.
Provisionen baseras på när bokningen debiteras så då kan det bli olika om man tar betalt ett par dagar i förskott eller i efterskott. Antalet och summan på provisionslistan kan därför skilja sig från motsvarande uppgifter på provisionstagaren om man räknar antalet utförda bokningar.

Om stegvis provision används är det viktigt att du alltid använder samma längd på intervallet för vilket du visar provisionen.

Exempel:
En anställd får 5% för försäljning utöver 10000 inom en viss produktgrupp. Hon säljer produkter från denna grupp för 12000 kr under januari och för 13000 under februari. Väljer du att visa provisionen månadsvis blir den 100 respektive 150 kronor. Väljer du istället att visa provisionen som ett (1 st) intervall från den första januari till sista februari blir provisionen 750 kr. (12000 + 13000 - 10000) * 5% = 750startar och på försäljningspriset exklusive moms.

Om provisionsinställningar finns för flera nivåer i en produktgruppshierarki kommer alltid den mest specifika provisionsinställningen vara den som används i uträkningen. Exempel: produktgruppen "Drycker" ger 5 % provision och har undergrupperna Läsk och Juice. Läsk ger 3 % provision men Juice har inte något specifierat. Då kommer provisionstagaren få 3% på alla produkter som ligger under Läsk (eller någon undergrupp till Läsk) men 5 % på Juice och även på produkter som ligger direkt under Drycker eller i någon undergrupp till Juice.

Återköp

Vid återköp skapas en "försäljning" med negativt antal och belopp vilket betyder att om samma provisionstagare är satt på återköpet så kommer detta att kvitta bort den första provisionen. Om man har gjort återköp till ett högre belopp än försäljningen i en viss produktgrupp uppstår ett specialfall . Har man bara en provisionsnivå som startar från noll (0) så kommer en där negativ provision kommer att tilldelas. Har man en trappstegsmodell kan man inte veta vilken nivå orginalköpet gav, därför tilldelas ingen negativ provision i detta fall, såvida man inte har angett en negativ försäljningsnivå som första steg.

Avbokning

Om en avbokningsavgift tas ut när en bokning avbokas gäller samma regler som om produkten hade köpts till det priset.