Child pages
  • Provision

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om en produkt är kopplad till en resurs och den resursen är markerad som personal och knuten till någon i personregistret kontaktregistret så kommer i första hand den personen få provisionen, d.v.s. den som utför behandlingen. I annat fall är det den som gjort bokningen som blir provisionstagare. Säljs produkten direkt i kassan så är det den som är inloggad som väljs.

...