Child pages
  • Närvarostöd

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: url för närvarostöd på rf:s hemsida

...

Se Riksidrottsförbundets hemsida för en komplett beskrivning av närvarostöd, httphttps://www.svenskidrottrf.se/Ekonomisktstodbidragochstod/LOKlok-stod/ .

Underlaget till LOK hämtas från BRP:s deltagare på gruppaktiviteter. Det är viktigt att deltagare samt ledare har personnummer och kön inmatat på sitt personkort . Deltagaren ska vara mellan 7 och 25 år det år som aktiviteten inträffar. Ledaren måste vara minst 13 år. För att kontrollera att kön är inmatat på alla deltagare gå till Kontaktregister > Personer, Avancerat urval. Välja Födelseår 1991-2009, eller, liknande för att få 7 till 25 åringarna, kryssa i Kön och Ej valt. Du får  en lista med alla som kan ge bidrag där kön inte är valt.

...

Från version 2015.4101 så stöds LOK för funktionsnedsatta personer. Kontakta BRP support för att aktivera detta.

Brponly
TitleNärvarostöd

Aktivera inställningen "Använd underlag för närvarostöd".

Samt uppdatera exportmallen APN_export.groovy

På personkortet visas då en kryssruta "Funktionsnedsättning bidrag". I samband med att den kryssas i får man även en uppmaning om att informera kunden. Enligt personuppgiftslagen krävs nämligen ett godkännande från personen för att få lagra "känsliga" uppgifter

...

Följande rapporter måste finnas konfigurerade under menyn Inställningar > Rapportmallar

Namn

Innehållstyp

Mall

Närvarokort

Närvarostöd

presencecard.jasper

Underlag för LOK-stöd

Närvarostöd

presenceLandscape.jasper

När man visar närvaro under menyn Statistik > Närvarostöd finns möjlighet att söka på olika åldersintervall. Själva rapporten kommer dock alltid att använda intervallet 7-25 då detta är vad LOK-stödet gäller för.

...