Child pages
  • Objektet fakturajournal

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Ekonomi > Fakturering > Fakturajournal

Section
Column
width30%

Skapad:

Column
width70%

Visar vid vilket datum och klockslag som fakturajournalen skapades.

Section
Column
width30%

Nummer:

Column
width70%

Anger vilket nummer som identifierar denna fakturajournal. Siffran är ett löpnummer ur en obruten stigande nummerserie som genereras av BRP.

Section
Column
width30%

Bolag:

Column
width70%

Anger för vilket bolag fakturajournalen gäller.

Section
Column
width30%

Verifikat nr:

Column
width70%

Siffran är ett löpnummer ur en obruten stigande nummerserie som genereras av BRP om BRP är konfigurerat för detta.

  • Konto: Kontonr som transaktionen bokförts på.
  • Debet
  • Kredit
Section
Column
width30%

Omslutning:

Column
width70%
  • Summerat belopp av debet.
  • Summerat belopp av kredit.