Child pages
  • R-Card M5

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

När BRP är integrerat med Rcard är det Rcard som är ansvarigt för all in- och utpassage. Passager rapporteras till BRP för att kunna användas i historik (se Passagehistorik) eller statistik (se Besök).

En R-cardläsare kan inte användas för avprickning då det inte går att säkerställa att inpasseringar kommer in tillräckligt snabbt i BRP.

BRP skickar information om vilka kortnummer som är giltiga och vilka kortmallar i Rcard de ska ha.

 

Synkronisering av enskild person

...