Child pages
  • Objektet abonnemangsavvikelse

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Produkter > Abonnemang, fliken "Avvikelser"

Section
Column
width30%

Skapad:

Column
width70%

Visar datum då avvikelsen skapats samt av vem (inloggad).

Section
Column
width30%

Typ:

Column
width70%

Välj vilken typ av avvikelse som avses för detta abonnemang, Friperiod/Frysning/Annat pris/Annat pris (spärrat).

Section
Column
width30%

Start:

Column
width70%

Ange fr.o.m. vilket datum som avvikelsen ska börja gälla. Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj datum med hjälp av kalendern genom att klicka på ikonen "Papper/penna".

Section
Column
width30%

Slut:

Column
width70%

Ange t.o.m. vilket datum som avvikelsen ska gälla. Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj datum med hjälp av kalendern genom att klicka på ikonen "Papper/penna".

Section
Column
width30%

Pris:

Column
width70%

Används för typen "Annat pris" och "Annat pris (spärrat)". Detta pris ersätter då abonnemangspriset som står under basuppgifter på abonnemanget under avvikelseperioden.