Child pages
  • Kortanpassning

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Kolumnen "Aktiv" visar om kunderna har ett abonnemang som antingen:

  • är debiterat för dagens datum.
  • är bundet.
  • förnyas automatiskt.

Övriga konfigurerbara fält

...