Child pages
  • Import / export / uppdatering av produkter (Varor och Lagervaror)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denna funktionalitet gjordes om i version 2016.0804. I tidigare versioner stöds bara import och kolumnerna hade då svenska namn.

Import

Produkter > Produkter > Verktyg > Import

...