Child pages
  • In- och utpasseringskontroll

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BRPs rättigheter för inpassering har i grunden en läsare som kortet ger rätt att passera in igenom. Om både klippkortet och abonnemanget ger rätt till samma läsare så kommer BRP alltid att välja det billigare alternativet för kunden. Eftersom abonnemanget kunden har troligen ger rätt att passera in hela tiden även om det inte ger rätt till just aktiviteten i fråga så kommer BRP iallafall att gå på abonnemanget eftersom det är inpasseringen som styr här, inte vad kunden är inbokad på.

Passageresultat

Passageresultat

Förklaring

Entrén är förbrukad

Engångsentrén är slutförbrukad. Redan använd för utpassage

Fel

 


Fel tid

Det schema som passageprodukten ger rätt till omfattar inte tidpunkten för passagen

För tätt mellan passager

Kunden nekas inpassering om Minsta tid mellan inpasseringsförsök inte har passerat.

Förbetalt värde kvar

Kunden har oreglerat tillgodohavande som ska regleras innan utpassage

För långt besök

Kunden har stannat längre än den tillåtna tiden

Kan inte boka pass

Om incheckning ska ge automatisk passbokning så ges detta meddelande om passet är fullt

Obetald autogirofaktura

Kunden har oreglerad autogirofaktura som är förfallen och bör regleras i kassan

Obetald faktura

Kunden har oreglerad faktura som är förfallen och bör regleras i kassan

Obetalda varor

Kunden har oreglerad kredit som ska regleras i kassa före utpassage

Ogiltig läsareKunden har inte tillgång till läsaren via någon inpasseringsrättighet

Ok

Ok passage

Okänt kortnummer

Numret på kortet finns inte registrerat i systemet

Personen avstängd

Personen är avstängd via kryssruta på personkortet

Redan passerat

Engångsentren har redan använts för inpassering

Saknar giltigt abonnemang

Personen saknar något giltigt abonnemang

Saknar medlemskap

Om systemet är inställt på att medlemskapskontroll ska göras vid inpassering så visas detta meddelande om kunden saknar medlemskap

Timeout

Kunden har dragit sitt kort men inte gått igenom spärr

Ångrad

Visas på passager som har ångrats manuellt