Child pages
 • Tjänstebokning via Internet

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Under Produkter > Produkter, och aktuell tjänst markera "Bokbar Bokningsbar via Internet" på basuppgiftsfliken för alla tjänster som ska kunna bokas över Internet
 2. Se till att alla tjänster som ska kunna bokas över Internet har resursbehov med fast längd. Det räcker inte med en fast sluttid. Om "Visa resursbeläggning i tjänstebokningen" också är vald (se nedan) går det att boka tjänster av variabel längd.
 3. Gå till Produkter > Produkter, öppna aktuell tjänst och fliken "Resursbehov" med parametern "Tidsintervall för bokning" som avgör hur tätt intervall tjänsten får bokas i och vilka tider tjänsten kan bokas. Är den satt till 15 minuter får tjänsten bokas var 15:e minut räknat från värdet på systeminställningen "Tidigaste tjänstebokning" samt starttid för arbetspasset/schemat eller tidigareliggande boknings slut.
 4. Om man aktiverar "Tidsintervall från schemastart" så föreslås tider alltid utifrån schemastart och anpassas inte efter existerande bokningar. Observera att detta troligen medför luckor mellan bokningar.
 5. Om kunden ska kunna välja vilken resurs som ska användas till tjänsten, markera "Valbar över Internet" på produktens resursbehovsflik. Det är då lämpligt att mata in något i fältet "Resursnamn på Internet". Ska man till exempel kunna välja massör kan det vara lämpligt att sätta resursnamnet till "Massör".
 6. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Bokning av tjänster"
 7. Välj Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tid för tidigaste tjänstebokning"
 8. Välj Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tid för senaste tjänstebokning"
 9. Välj om kunden ska kunna avboka tjänster under Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tillåt avbokning av tjänster"

...