Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

VideoDescriptionVideo: Konfigurera kontraktLink/Konfigurera_kontrakt/ Konfigurera _ kontrakt.html

Objektet kontrakt

Ett kontrakt är en typ av abonnemang som används för att boka in repeterande tjänster. T.ex. en tennisbana varannan fredag. Ett kontrakt kan vara under en begränsad tid eller tills vidare. Kontraktet bokas in repeterande i intervall och är kopplat till en specifik resurs ett visst klockslag en viss veckodag.

...

På detta sätt kommer båda kontrakten att reservera tiden för samma tennisbana, samma tid, varannan vecka men på olika veckor.

Skapa ett kontrakt

...

Video: Skapa kontraktLink/Skapa_kontrakt/Skapa_kontrakt.html

För att skapa ett kontrakt måste aktuell resurs vara öppnad med ett schema eller ett arbetspass.

...

  1. Markera aktuell kontraktstid i bokningsschemat.
  2. Klicka på "Beställning" för att öppna beställningsfönstret.
  3. Här finns det två alternativ:
    • Öppna beställningen med ikonen "Papper/penna" och klicka på "Fakturera".
    • Klicka på "Kassaikonen" och ta med beställningen till kassan. Kontraktet kan nu betalas direkt i kassan eller så kan ni skapa en faktura.

Massdebitera kontrakt

...

Video: Boka in och debitera kontraktLink/Boka_in_och_debitera_kontrakt/Boka_in_och_debitera_kontrakt.html

Kontrakt kan massdebiteras från Ekonomi > Fakturering > Debitera abonnemang. Här kan man välja om bara kontrakten eller om även vanliga abonnemang skall debiteras. Se Debitering av abonnemang för en mer detaljerad beskrivning av debiteringsrutinen.
Kontrakt kan i denna funktion debiteras utan att vara inbokade och i samband med att kontrakten debiteras skapas samtidigt bokningar för vald period. Har en kund flera kontrakt läggs alla dessa på samma faktura.

...