Child pages
  • Begreppslista

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

#A #B #C #D #E #F #G #H #I #J #K #L #M #N #O #P #Q #R #S #T #U #V #W #X #Y #Z

Anchor
A
A

A

Section
Column
width30%

Abonnemang

Column
width70%

En produkttyp. Ett abonnemang är ett köp av en abonnemangsprodukt av en kund. Abonnemanget gäller för en viss tid och debiteras med ett visst intervall, beroende på abonnemangsprodukten. Abonnemanget ger kunden tillgång till rättigheter under den debiterade perioden. Det kan t.ex. vara rätt till inpassering via spärrar eller rätt till en annan prislista. Rättigheterna anges på abonnemangsprodukten. Abonnemanget kan vara tidsbundet eller löpande. Ett löpande abonnemang gäller tills kunden själv säger upp abonnemanget.

Section
Column
width30%

AG se Autogiro

Column
width70%
 
Section
Column
width30%

Anläggning

Column
width70%

Anläggningar är en logisk uppdelning av verksamheten, oftast en fysisk plats. Ett bolag kan t.ex. bestå av flera simhallar och om varje simhall ska ha en egen ekonomisk uppföljning så utgör den enskilda simhallen en egen anläggning. I BRP måste minst en anläggning registreras så om bolaget enbart består av en simhall så ska denna simhall registreras som en anläggning.

Section
Column
width30%

Arbetspass

Column
width70%

Anger under vilka tider resursen, t.ex. personalen, finns tillgänglig för bokning. Ett arbetspass kan även skapa en koppling mellan en personalresurs och en lokalresurs, t.ex. att Johan endast utför tjänster i Massagerum 2 under arbetspasset.

Section
Column
width30%

Arrangemang

Column
width70%

En produkttyp. Arrangemang är en aktivitet där kunden bokar upp sig för ett i förväg bestämt antal tillfällen. Priset för arrangemangsprodukter avser nyttjanderätt för alla tillfällen av arrangemanget och kostnaden är konstant oavsett vid hur många tillfällen kunden deltager. En arrangemangsprodukt är tidsbegränsad och har ett begränsat antal deltagare, t.ex. en kurs.

Section
Column
width30%

Autogiro

Column
width70%

När en kund godkänner att ett företag/organisation automatiskt får dra betalningar från kundens bankkonto.

Section
Column
width30%

Autogiroabonnemang

Column
width70%

Namn på en abonnemangsprodukt där abonnemangsavgiften betalas via autogiro. Autogiroabonnemang kräver att betalaren har ett godkänt autogiromedgivande.

Section
Column
width30%

Autogirofil

Column
width70%

Är ett samlingsnamn för medgivandefiler, dragningsfiler, resultatfiler för autogiromedgivanden och resultatfiler för autogirodragningar.

Section
Column
width30%

Autogiromedgivande

Column
width70%

Ger er tillåtelse att debitera era kunders bankkonton.

Section
Column
width30%

Avbokningsavgift

Column
width70%

En avgift som kan tas ut vid avbokningar.

Section
Column
width30%

Avbokningsregel

Column
width70%

Hanterar avbokningsavgifter som debiteras era kunder om de avbokar.

Anchor
B
B

B

Section
Column
width30%

Beställning

Column
width70%

Består av en eller flera bokningar.

Section
Column
width30%

Besök

Column
width70%

Inpasseringar som behandlas som ett besök är:

  • första inpasseringen per abonnemang och dag.
  • första inpasseringen per entré och dag.
  • alla inpasseringar där klipp dragits från ett klippkort.
Section
Column
width30%

Bokning

Column
width70%

En reservation av en produkt vid en angiven tid.

Section
Column
width30%

Bokningsregel

Column
width70%

En bokningsregel avgör hur en produkt kan bokas och avbokas. Bokningsregler kan kopplas till alla era produkter men de är främst avsedda för tjänste- och gruppaktivitetsprodukter.

Section
Column
width30%

Bokningsrättighet

Column
width70%

Anger vilken/vilka rättigheter som krävs för att få boka en produkt. Avser endast produkter av typen "Tjänst" och "Gruppaktivitet". Se Bokningsrättigheter för mer information.

Section
Column
width30%

Bolag

Column
width70%

Namnet på det ekonomiskt ansvariga bolaget, den juridiska enheten som är ansvarig för den bokföringsmässiga uppföljningen. Bolaget har ett organisationsnr.

Anchor
C
C

C

Anchor
D
D

D

Section
Column
width30%

Datumväljare

Column
width70%

Grafisk komponent i BRP som används för att välja datum.

Section
Column
width30%

Dimension

Column
width70%

BRP tillåter två dimensioner. De förvalda benämningarna är "Resultatenhet" och "Projekt". Namnen är ändringsbara och utgör sorteringsbegrepp för statistik och bokföringsunderlag där bl.a. försäljning presenteras per dimension. Alternativt namn istället för "Resultatenhet" kan vara "Kostnadsställe". En dimension innehåller normalt ett antal dimensionsobjekt. Antalet dimensionsobjekt som kan registreras är obegränsat.

Section
Column
width30%

Dragningsfil

Column
width70%

Fil som skapas av BRP innehållande betalningsuppdrag för abonnemang som betalas via autogiro. Filen skickas till bank.

Anchor
E
E

E

Section
Column
width30%

Egendefinierade fält

Column
width70%

Fält som användaren själv skapar i BRP, t.ex. fält för skåpnummer eller ett obligatoriskt fält så att receptionisterna tvingas fråga kunden om viss information. Alla egendefinierade fält visas tillsammans på en egen flik på personkortet.

Section
Column
width30%

Entré

Column
width70%

En produkttyp. En entré är en engångsbiljett som ger rättigheter under en kort tidsperiod (max en dag). Används vanligtvis till inpassering.

Anchor
F
F

F

Section
Column
width30%

Faktura

Column
width70%

En skriftlig begäran om betalning innehållande bl.a. fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum och belopp.

Section
Column
width30%

Fakturajournal

Column
width70%

Denna journal visar fakturorna som skapats under valt datumintervall.

Anchor
G
G

G

Section
Column
width30%

Gruppaktivitet

Column
width70%

En produkttyp. Tar resurser i anspråk och har ett antal platser och dropinplatser som kan bokas av kund som har de efterfrågade rättigheterna.

Anchor
H
H

H

Anchor
I
I

I

Section
Column
width30%

Inbetalningsjournal

Column
width70%

Denna journal visar de fakturor som betalats under en period samt ett verifikat som specificerar fördelningen över konton och dimensioner.

Section
Column
width30%

Incheckning

Column
width70%

Används för att markera att en inbokad kund har anlänt.

Section
Column
width30%

Indrivare

Column
width70%

Externt företag som hanterar indrivning av förfallna fakturor. Kan hantera påminnelser och inkasso eller enbart inkasso. Informationsutbyte med indrivare sker företrädesvis via filöverföring.

Section
Column
width30%

Indrivning

Column
width70%

Samlad definition för extern hantering av förfallna fakturor. Kan innefatta både påminnelse och inkasso beroende på i vilket skede fakturan överförs till indrivare.

Section
Column
width30%

Inpassering

Column
width70%

Skapas när en kund drar sitt kort i en läsare eller kiosk. Kan även göras manuellt av användaren från inpasseringsdialogen.

Section
Column
width30%

Inzoomning

Column
width70%

Söker "automatiskt" på namn i kontaktregistret i samma sekund som en bokstav anges. Söker i första hand på efternamnet men förnamnet är också sökbart om man skriver , (kommatecken) och därefter anger förnamnet.

Anchor
J
J

J

Anchor
K
K

K

Section
Column
width30%

Kapacitet

Column
width70%

Anger hur många enheter av en viss typ en resurs klarar av samtidigt. Används endast vid tjänstebokningar.

Section
Column
width30%

Kassaenhet

Column
width70%

Kassaenheten används vid all försäljning med kontantbetalning/kortbetalning.

Section
Column
width30%

Kontoplan

Column
width70%

En förteckning över de konton som används till bokföringen.

Section
Column
width30%

Kundkonto

Column
width70%

Används för hantering av kundkredit. Kunder med en kreditgräns får köpa på kredit och betala senare.

Anchor
L
L

L

 

Section
Column
width30%

Lagerförändringsjournal

Column
width70%

Verifikat som avser de transaktioner som påverkar lagersaldot.

Section
Column
width30%

Lagerställe

Column
width70%

Den fysiska placeringen av ett varulager.

Section
Column
width30%

Lagervara

Column
width70%

En produkttyp. En lagervara har ett saldo och information om leverantör, beställningspunkt etc. och kan följas upp.

Section
Column
width30%

Lokal

Column
width70%

Definieras som en resurstyp. Används som ett samlingsnamn för resurser som är fysiska platser, t.ex. en spinningsal eller en konferenslokal.

Section
Column
width30%

Läsare

Column
width70%

Kan vara en magnetkortsläsare, RFID-läsare, streckkodsläsare etc. som registrerar kundens inpassering. Läsaren styr in/utpassering till de lokaler där det krävs behörighet.

Anchor
M
M

M

Section
Column
width30%

Marknadsaktivitet

Column
width70%

En marknadsaktivitet beskriver ett kontakttillfälle mellan er och en kund, en kundkontakt, t.ex. inkommande/utgående samtal eller besök.

Section
Column
width30%

Medgivandefil

Column
width70%

Innehåller uppgifter om nya, ändrade eller borttagna autogiromedgivanden. Skickas till bankgirocentralen.

Anchor
N
N

N

Section
Column
width30%

Noshows

Column
width70%

Noshows-listan visar de kunder som inte utnyttjat sina bokade gruppaktiviteter eller tjänster.

Anchor
O
O

O

Section
Column
width30%

Organisationskort

Column
width70%

Information om en organisation, t.ex. adressuppgifter och kontaktpersoner.

Anchor
P
P

P

Section
Column
width30%

Paket

Column
width70%

En produkttyp. I ett paket har flera produkter satts ihop och bildar nu en ny produkt, en paketprodukt. Ett paket kan innehålla produkttyperna "Vara", "Lagervara", "Tjänst", "Värdekort" samt "Entré". Paketets pris är summan av dess delar.

Section
Column
width30%

Personkort

Column
width70%

Information om en person, t.ex. adressuppgifter.

Section
Column
width30%

Planeringslista

Column
width70%

En planeringslista innehåller en lista på bokningar för ett visst tidsintervall.

Section
Column
width30%

Prislista

Column
width70%

Anger att produktens pris varierar beroende på överenskommelser mellan företaget och kunder eller organisationer. Namnet på prislistan kan spegla överenskommelsen t. ex. "Avtalspriser" eller "Medlemspriser". Alla kunder/organisationer med prislistan "Avtalspriser" får automatiskt det avtalspris som angetts på produkten om detta även har angetts på personkortet. Kan kopplas till en person eller en organisation beroende på vad som är kvalificerare till priset. Går även att styra via rättigheter.

Section
Column
width30%

Produkt

Column
width70%

En produkt är någonting ni säljer till era kunder, t.ex. en "Vara", en "Tjänst" eller ett "Abonnemang". Produkter som ska vara bokningsbara för externa kunder måste vara registrerade som produkttypen "Tjänst" eller "Gruppaktivitet".

Section
Column
width30%

Produktkompetens

Column
width70%

Tjänster som resursen kan utföra. Här läggs automatiskt de gruppaktiviteter upp som utnyttjar denna resurs, d.v.s. som anger denna resurs i sitt resursbehov.
Exempel: Resursen "Spinninglokal" av resurstypen "Lokal" kan utföra tjänsten (produktkompetensen) "Spinning 60 min".

Section
Column
width30%

Produkttyp

Column
width70%

Produkttypen anger vilka egenskaper en produkt ska ha. De typer som finns är: Vara, Tjänst, Arrangemang, Paket, Lagervara, Värdekort, Abonnemang, Gruppaktivitet och Entré.

Anchor
Q
Q

Q

Anchor
R
R

R

Section
Column
width30%

Resultatfil

Column
width70%

Innehåller svar från er bank på er begäran om nyupplägg, ändringar eller borttag av autogiromedgivanden eller resultatet på tidigare skickade betaluppdrag.

Section
Column
width30%

Resurs

Column
width70%

En resurs är en lokal, person eller sak som man vill planera nyttjandet av. Det sker genom att schemalägga resursens tillgänglighet och därefter göra olika typer av bokningar.

Section
Column
width30%

Resursbehov

Column
width70%

Anges på tjänste- och gruppaktivitetsprodukter. Anger vilka resurser produkten använder vid inbokning samt hur dessa används.

Section
Column
width30%

Resurstyp

Column
width70%

Resurstyp är ett samlingsbegrepp för resurser med gemensamma egenskaper. Exempel på typer är "Lokal" och "Personal". Resurstyper används bland annat när man definierar resursbehov för en tjänst. Resurstypen används också för redovisning av statistik och nyckeltal där data kan sammanställas per resurstyp. En resurs kan bara ingå i en resurstyp.

Section
Column
width30%

Roll

Column
width70%

Alla som har rätt att använda BRP har en roll som ger vissa systemrättigheter, "Administratör" som kan göra allt, "Bokare" som kan boka och sälja och "Tittare" som endast kan läsa information men inte ändra något.

Anchor
S
S

S

Section
Column
width30%

Schema

Column
width70%

Ett schema anger under vilka tider en resurs är bokningsbar, t.ex. en persons arbetstider eller en lokals öppettider. Ett schema kan också användas för att styra under vilka tider en inpasseringsrättighet är giltig samt för att ha differentierade priser på olika dagar inom en prislista.

Section
Column
width30%

Schemaavvikelse

Column
width70%

Schemaavvikelser används om man vill göra något undantag från de scheman som redan finns definierade. Om det finns en avvikelse för en viss dag kommer den att gälla istället för det vanliga schemat.

Section
Column
width30%

Spärrprodukt

Column
width70%

Kallas ibland straffavgift. Varje anläggning väljer själv hur de ska hantera t.ex. att kunden inte dyker upp på ett bokat pass. En spärrprodukt ska vara en produkt av typen "Vara". Priset är den avgift som betalas av kunden för att få en avstängning upphävd. Spärrprodukten har bara effekt på gruppaktiviteter.

Anchor
T
T

T

Section
Column
width30%

Tjänst

Column
width70%

En produkttyp. Tar angivna resurser i anspråk en viss tidsperiod, t.ex. en lokal- eller massagebokning.

Anchor
U
U

U

Section
Column
width30%

Utcheckning

Column
width70%

Markerar att en kund är klar med sina bokningar.

Anchor
V
V

V

Section
Column
width30%

Vara

Column
width70%

En produkttyp. Det är i regel något du kan ge till kunden över disk eller något som inte bokar upp några resurser, t.ex. ett äpple, en flaska schampo eller en avbokningsavgift.

Section
Column
width30%

Vy

Column
width70%

Anger hur en grupp resurser ska visas i BRP.

Section
Column
width30%

Värdekort

Column
width70%

En produkttyp. Värdekort är ett samlingsbegrepp i BRP för ett tillgodohavande, något som kunden betalat i förväg. Värdekortet kan innehålla pengar (presentkort) eller produkter (klippkort).

Anchor
W
W

W

Anchor
X
X

X

Anchor
Y
Y

Y

Anchor
Z
Z

Z

Anchor
Å
Å

Å

Anchor
Ä
Ä

Ä

Anchor
Ö
Ö

Ö