Child pages
  • Objektet värdekort (produkt)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Ekonomi > Kassa > Värdekort

Section
Column
width30%

Nr:

Column
width70%

Löpnummer för identifiering av enskilda värdekort. Numret genereras automatiskt vid försäljningstillfället av BRP och kan ändras manuellt. Från och med version 25.182 tillåts löpnumret innehålla både siffror och bokstäver.

Section
Column
width30%

Innehavare:

Column
width70%

Namnet på den person som angetts som mottagare av värdekortet vid försäljningstillfället, d.v.s. kortets nyttjare.

Section
Column
width30%

Organisation:

Column
width70%

Om mottagaren av värdekortet (mottagaren som anges vid försäljningen) har en koppling till en organisation så visas organisationens namn här. Organisationen kan tas bort från värdekortet med hjälp av ikonen "Soptunna".

Section
Column
width30%

Giltigt för alla i organisationen:

Column
width70%

Markera denna parameter om samtliga personer som i BRP har en koppling till ovan angivna organisation ska kunna nyttja detta värdekort. Parametern har enbart betydelse om en organisation angetts.

Section
Column
width30%

Användare:

Column
width70%

Om kortet ska tillåta att andra nyttjare än den person som står som innehavare ska kunna nyttja värdekortet ska dessa personer anges här. Det behövs inte om värdekortet är kopplat till en organisationen och alla i organisationen ska kunna nyttja det.

Section
Column
width30%

Kortnr:

Column
width70%

Nummerserie för att identifiera kodbäraren, vanligtvis till ett armband eller ett plastkort. Läses in med hjälp av läsare/scanner eller registreras manuellt.

Section
Column
width30%

Anläggning:

Column
width70%

Anläggningen där värdekortet kan nyttjas, d.v.s. är giltigt på. Kan endast förändras av en supportpersonal.

Section
Column
width30%

Typ:

Column
width70%

Produktnamnet som värdekortet registrerats under i BRP.

Section
Column
width30%

Totalt:

Column
width70%

Visar det totala värdet av värdekortet vid försäljningstillfället. För värdekort som innehåller produkter visas antal sålda klipp samt försäljningsbeloppet. För värdekort innehållande ett belopp visas försäljningsbeloppet.

Section
Column
width30%

Kvar:

Column
width70%

Aktuellt antal klipp och/eller belopp på värdekortet.

Section
Column
width30%

Rabatt kvar:

Column
width70%

Visar hur mycket av det rabatterade beloppet som kvarstår.

Section
Column
width30%

Skapat datum:

Column
width70%

Datum då försäljningen skedde.

Section
Column
width30%

Giltigt:

Column
width70%

Anger datum då värdekortet senast kan nyttjas.

Section
Column
width30%

Anteckningar:

Column
width70%

Visas endast på värdekortet.

Section
Column
width30%

Beskrivning (för rapport):

Column
width70%

Texten från detta fält kommer att visas på värdekortet vid utskrift.
Produktnamnet visas som defaultvärde.

Section
Column
width30%

Mottagare (för rapport):

Column
width70%

Texten från detta fält kommer att visas på värdekortet vid utskrift.
Det ni skriver under "Fritext" vid försäljningstillfället hamnar här.

Section
Column
width30%

Produkt (för rapport):

Column
width70%

Texten från detta fält kommer att visas på värdekortet vid utskrift.

Section
Column
width30%

Schema:

Column
width70%

Om ni vill begränsa nyttjanderätten inom giltighetstiden kan ni använda scheman enligt samma princip som för prislistor, se under rubriken Scheman.

Section
Column
width30%

Generera barcode:

Column
width70%

När ett värdekort beställes via webben eller api:t genereras en barcode och läggs in under värdekortets kortnummer.