Child pages
  • Scheman och schemaavvikelser
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scheman

Produkter > Inställningar > Scheman

Objektet schema

Ett schema anger under vilka tider en resurs är bokningsbar (om en resurs inte har något schema kan den ändå öppnas med arbetspass). Ett schema kan också användas för att styra under vilka tider en inpasseringsrättighet är giltig samt för att ha differentierade priser på olika dagar inom en prislista, t.ex. helgpriser. Vi rekommenderar att resurser, inpasseringsrättigheter och prislistor får egna scheman men om tiderna överensstämmer med ett redan existerande schema så kan detta användas.

Inom varje schema kan en eller flera schemaperioder definieras. Dessa kan inte överlappa utan anger en tidsperiod för då vissa schematider gäller, t.ex. Vårtermin 2012. När nya tider ska börja gälla för en grupp resurser gör man en ny schemaperiod inom schemat och på så sätt behöver man inte gå in på alla resurser och byta schema.

Se även Arbetspass.

Schemaavvikelser

Produkter > Inställningar > Schemaavvikelser

Objektet schemaavvikelse

Schemaavvikelser används om man vill göra något undantag från de scheman som redan finns definierade. Det kan till exempel behövas om man vill ha särskilt schema för enstaka helgdagar. Om det finns en avvikelse för en viss dag kommer den att gälla istället för det vanliga schemat.

Schemaavvikelser "i efterhand"

Schemaavvikelser som skapas "i efterhand" tar bort bokningsbar tid men påverkar inte befintliga bokningar. Finns det bokningar på de resurser som använder scheman som avvikelsen ska kopplas till, så kommer dessa bokningar att vara kvar, och därmed även vara fortsatt bokningsbara.

  1. Kontrollera om det finns bokningar på aktuella resurser under den planerade schemaavvikelsen.
  2. Vidta åtgärder för de bokningar som inte längre ska vara kvar, t.ex. avboka/ställ in och meddela berörda kunder.
  3. Koppla schemaavikelsen till berörda scheman.
  • No labels