Child pages
  • Objektet schema
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Inställningar > Scheman

Namn:

Ange gärna ett namn som speglar vad schemat avser, t.ex. en resurs, en inpasseringsrättighet eller en prislista.

Schemaperioder:

Minst en schemaperiod måste anges annars förblir bokningsvyn för de resurser som detta schema kopplas till grå eftersom ingen tillåten bokningstid (öppettid) har angetts. Blir detsamma som om inget schema har angetts.

Namn:

Använd ett namn som tydligt anger vad schemaperioden avser, t.ex. schemanamnet samt period, eventuellt sommar/vintertid. För inpasseringsrättigheter t.ex. schemanamnet samt för/eftermiddag.

Startdag:

Datum när schemat börjar gälla.

Slutdag:

Datum när schemat slutar gälla.

Veckor:

Antal veckor som ska schemaläggas, d.v.s. ange här det antal olika veckor som schemaperioden har innan det upprepar sig. Om flera veckor ska schemaläggas, s.k. rullande schema, så anges detta här för att öppna samma antal scheman i "rutan under". För varje dag i schemaperioden anger man klockslag för start och stopp.

Vecka 1

Ange starttid i första kolumnen och sluttid i den andra.

Avvikelser

T.ex. julafton, nationaldagen. Avvikelsen kan antingen vara andra öppettider eller helstängt. En avvikelse kan gälla för endast ett schema eller globalt för alla scheman.

Externt ID:

Om schemat används i externt system, t.ex. en offlinekortläsare, anges det ID som används i det externa systemet här. 

  • No labels