Child pages
  • Objektet resursbehov
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förklaring av uppgifter vid registrering av resursbehov

Produkter > Produkter, typ "Tjänst" eller "Gruppaktivitet". Stöd för "Entré" finns bara i cloud

Flik Resursbehov

Resurstyp:

Välj bland de tidigare registrerade resurstyperna. För mer information om resurstyper, se Resurser.

Kapacitetstyp:

För övriga produkter anges här vilken kapacitetstyp som begränsningen avser, t.ex. antal matplatser/stolar eller bäddar. För mer information om kapacitetstyper, se Resurser.

Kapacitet:

Anger hur många platser av vald kapacitet som ska bokas in. Om detta lämnas tomt används antalet från bokningen. Om ett värde anges så används detta värde och man kan då bara boka en tjänst i taget av denna produkt. Användningsområde: Produkten Kalas har två resursbeov, det ena är av typen Lokal, ingen kapacitetstyp och resurserna Kalasrum 1 till Kalasrum 10. Det andra resursbehovet har en kapacitetstyp Besökare och Kapacitet=10 i resurs Parken. Bokar man då ett Kalas kommer ett kalasrum samt 10 platser i parken bokas.

Kan dela resurs:

Detta fält kan endast markeras om en kapacitetstyp har angetts. Kryssa i om olika bokningar tillåts dela på en resurs. T.ex. i en lunchlokal kan flera luncher bokas samtidigt så länge som kapaciteten tillåter detta.

Har man däremot en möteslokal med kapacitet 20 stolar vill man inte att en beställning använder 16 platser och en annan 4 platser, i detta fall kryssar man inte i att resursen kan delas. Är fältet inte ikryssat får kapaciteten huvudsakligen funktionen att systemet automatiskt kontrollerar att man inte bokar in fler personer i en lokal än vad lokalen kan ta emot.

Prisstyrande:

Om man anger att ett resursbehov är prisstyrande ges möjligheten att sätta olika priser för olika resurser. Det är endast meningsfullt att ha resursstyrda priser på tjänster.
Under Prisfliken kan man då välja en viss resurs och sätta priset för den. Man kan då ha en produkt, t.ex. "Konferens heldag", som i "Lilla konferensen" har ett pris och i "Stora konferensen" har ett annat pris.

Fast starttid:

Resursen bokas upp från angiven tid oavsett vilken tid som markerats i bokningsschemat. Kan användas t.ex. vid rumsbokning eller vid heldagsbokning.

Relativ starttid:

Bokningen startar vid den starttid man markerats i bokningsschemat. Man kan här även ange en förskjutning från markeringens starttid. T.ex. om man har en behandling där första delen av behandlingen kräver en terapeut men efter 30 minuter krävs ytterligare en resurs. Då sätter man relativ starttid på både resursbehoven men för den extra resursens resursbehov sätter man den relativa starttiden till 00:30.

Dynamisk längd:

Bokningen kan vara hur lång som helst. Bokaren kan vid bokningstillfället själv välja hur lång tid som ska bokas upp genom att markera ett intervall i bokningsschemat.

Fast sluttid:

Resursen bokas upp till angiven tid oberoende av bokarens markering. Används oftast i kombination med fast starttid för t.ex. rumsbokningar, tidpunkten att lämna rummet.

Fix längd:

Bokningslängden är redan bestämd och resursen bokas alltid upp med en viss längd från starttiden. Startiden kan vara fast men även dynamisk. T.ex. bokning av tennisbana sätts till en (1) tim. Nu kan inte tennisbanan bokas i två (2) timmar i samma bokning utan två (2) bokningar måste läggas upp. Vid gruppaktiviteter anges här längden på tjänsten, t.ex. om spinningpassets längd är en (1) timme så anges 1 timmar eller 60 minuter.

Resursetiketter:

Resursetiketter är användbara för de produkter där resursbehovet inte kan uppfyllas av alla resurser av en viss resurstyp utan produkten är beroende av enstaka resurser. Om antalet "Enstaka resurser" är stort, så är resursetiketter ett verktyg för att förenkla hanteringen av resursbehovet. Ange här namnet på den resursetikett som utgör produktens resursbehov.
Resursetiketter är inte meningsfullt att använda i kombination med "Alla resurser av vald typ" eftersom "Alla resurser av vald typ" alltid kommer gå före resursetiketterna.

Alla resurser av vald typ:

Om alla resurser av vald resurstyp ska kunna bokas så ska detta fält markeras.
Exempel: Produkten "Tennis 1 timme" av produkttypen "Tjänst" har resursbehovet "Träningslokal". Om tjänsten "Tennis 1 timme" kan bokas i alla typer av träningslokaler ska detta fält markeras. Om träningslokalerna även består av lokaler för t.ex. styrketräning ska inte styrketräningslokalerna kunna bokas av tennistjänsten. Markeringen tas då bort och i fältet för "Enstaka resurser" anges vilka lokaler som ska kunna bokas för tjänsten "Tennis 1 timme" eller så använder man en resursetikett för tennisbanor.


Enstaka resurser:

Om markeringen i fältet "Alla resurser av vald typ" är borttagen ska varje enskild resurs som ska vara bokningsbar för produkten anges här. Klicka på "Penna/Papperikonen" för att lägga till eller ta bort resurser. På de angivna resurserna visas sedan produkten som en produktkompetens.

Valbar över Internet:

Används endast om ni använder internetbokning. Detta fält markeras om kunden vid bokningstillfället själv ska kunna välja vilken av resurserna som ska bokas. Vanligt vid bokning av SPA-tjänster att kunden kan välja en specifik terapeut.

Resursnamn på Internet:

Används endast om ni använder internetbokning. Ger i praktiken möjlighet att namnge resursbehovet så att om kunden kan välja resurs, vet att det är t.ex. terapeut som avses i resursväljaren.

Tidsintervall för bokning:

Om resursen är tillgänglig (enligt arbetspass eller schema) från klockan 09:00 och ett bokningsintervall på 01:00 väljs kan tjänster bara bokas upp klockan 09:00, 10:00, 11:00 osv och inte på starttider som avviker från angivet intervall. Syftet med denna funktion är att undvika korta luckor mellan tjänstebokningar som inte är nog långa för att fyllas av andra bokningar. Som standard påverkar denna inställning endast internetbokningen men om parametern "Bokas endast enligt tidsintervall" är aktiverad kommer det angivna tidsintervallet att avse även tjänstebokningar som bokas direkt i BRP.

Bokas endast enligt tidsintervall:

Om rutan är ikryssad tvingas även vanliga bokningar att välja starttider enligt intervallet ovan.
Om rutan inte är ikryssad tvingas endast internetbokningar att välja starttider enligt intervallet ovan.

Använd möblering:

Detta fält visas endast om Inställningar > Inställningar (Bokning) > "Använd möblering på tjänstebokningar" har aktiverats.

Visa automatiskt vald resurs på bokningsbekräftelse

Om rutan är ikryssad visas resurs automatiskt för bokningar över internet, även i det fall kund markerar "välj resurs åt mig". Detta innebär också att bokningar automatiskt markeras som ej flyttbara.

  • No labels