Child pages
  • Objektet resurs
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Resurser

Namn:

Ange ett namn som tydligt beskriver resursen. Namnet visas i resursvyn, i webbokningen och på kundens bekräftelse.

Resurstyp:

Resurstyp är ett samlingsbegrepp för resurser med gemensamma egenskaper, t.ex. lokaler eller personal. Välj bland era tidigare registrerade resurstyper.

Prioritet:

Heltal som bestämmer vilken resurs som väljs först när systemet föreslår en resurs. T.ex. vid internetbokning eller när man bokar in fler resurser än den som är markerad i schemat. Den resurs med lägst siffra väljs först. (0 är inte ett korrekt värde).

Information:

Ange vid behov en kort beskrivning av resursen, som max personer i lokal. Texten visas när man klickar på resursnamnet i resursvyn.

Schema:

Schema avgör när en resurs är tillgänglig för bokningar. Normalt anges Scheman och schemaavvikelser på lokaler medan personal istället använder arbetspass för en mer flexibel arbets/bokningsbar tid.

Är personal:

Fältet kryssas i för resurser som är en del av personalen, varpå personens post i kontaktregistret (alla personer med alternativet "Personal" ikryssat på personalfliken) kan väljas.

Meddela bokningsförändringar via:

Anger hur bokningsförändringar (Inbokning/Avbokning/Ombokning) ska meddelas till resursen. Går endast att väljas för resurser med koppling till en personal.
OBS! Gäller endast förändringar av Tjänstebokningar och för de produkter som notifiering av bokningsförändringar har aktiverats för.

Anläggning:

Ange den, eller de, anläggningar som ska kunna använda resursen för tjänstebokningar.

Använd på Internet:

Anger om resursen ska visas på sidan "Visa beläggning" i webbokningen eller kunna användas i "Boka varor".

Sökbar på kundwebben:

Anger om det ska vara möjligt att söka och filtrera på resursen i kundwebben.

Kapacitet:

Anger hur många enheter av en viss kapacitetstyp som en resurs klarar av samtidigt. Detta avgör om resursen inte ska bokas upp helt av den första tjänstebokningen utan resursen kan bokas av flera kunder samtidigt (läs mer under Kapacitetstyper). Används endast vid tjänstebokning.

Resursetiketter:

Om resursen ska ingå i en resursetikett väljer ni aktuella etiketter från era tidigare registrerade Resursetiketter.

Produktkompetenser:

Anger vilka tjänster som resursen kan utföra. Klicka på "Penna/Papperikonen" för att lägga till eller ta bort produktkompetenser. "Att välja från" är de produkter som registrerats som produkttyp tjänst eller gruppaktivitet och där produktens resursbehov ska utgöras av "Enstaka resurser". I detta fält visas även de produkter av produkttyp gruppaktivitet som utnyttjar denna resurs, d.v.s. som angett denna resurs som "Enstaka resurs" i sitt resursbehov. På de produkter som anges som en produktkompetens kommer resursen att visas som en "Enstaka resurs" på produktens resursbehov.

Resultatenhet, Projekt (Dimensioner):

Sätts på tjänstebokningar och varubokningar. Om varubokningen har en resurskoppling så väljs resursens dimensioner i första hand istället för produktens dimensioner. Om tjänstebokningen nyttjar flera resurser så tas de från den första som har dimensioner i turordning från vänster till höger, uppifrån och ner bland Resurser: i dialogen Tjänstebokning Steg 2. Det går att manuellt byta till andra dimensioner vid bokningstillfället om så önskas.

Beläggningsgradstyp:

Standard eller övernattning. Om övernattning väljs räknar beläggningsgradsstatistiken inte den sista dagen på en bokning som sträcker sig över flera dagar.

Spärr för ljusstyrning:

Sätts om det finns en spärr som kan styra belysning. Se Ljusstyrning.

  • No labels