Child pages
 • Objektet organisation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontaktregister > Organisationer alternativt "F8"

Förklaring till uppgifter på flik "Basuppgifter"

Vänster kolumn

Kundnummer:

Unikt nummer som används som kundnummer. Tilldelas automatiskt av BRP när organisationen sparas första gången. Värdet kan sättas manuellt.

Organisationsnummer:

Organisationsnumret enligt formatet 556658-2770.

Hemsida:

Om organisationen har någon webbsida kan du ange adressen här.

E-postadress:

Huvudsaklig adress för att skicka e-post till organisationen.

E-postadress (för faktura):

E-postadress att använda för att skicka fakturor till organisationen.

Telefon:

Huvudsakligt telefonnummer till organisationen.

Tele fax:

Telefonnummer för att skicka fax till organisationen

Adress:

Adress till det ställe där organisationen befinner sig, d.v.s. besöksadressen.

Fakturaadress:

Om fakturor till organisationen ska skickas till någon annan adress än adressen ovan anger du den här.

Felaktig adress:

Markera här om du upptäckt att den angivna adressen inte stämmer.

Huvudkontor:

Om organisationen har ett huvudkontor som är en annan organisation i systemet kan du ange den här.

Fakturera huvudkontor:

Fakturor skickas till huvudkontoret som angetts ovan.

Prislista:

Här kan du ange om organisationen ska vara kopplad till en viss prislista. Om du inte anger någon kommer standardpris att gälla.

Rabatt (%):

Här kan du ange en procentsats som alltid kommer att dras av från priser för alla personer kopplade till den här kunden.

Fakturadagar:

Hur långt fram i tiden som förfallodatum sätts när fakturan skapas.

Fakturareferens:

Ange den person i organisationen som ska stå som fakturareferens när ni fakturerar organisationen.

Höger kolumn

Skapad:

Visar när och av vem den här organisationen skapades i systemet.

Ändrad:

Visar när och av vem som den här organisationens uppgifter senast ändrades i systemet.

Anläggning:

Vilken av era anläggningar som kunden är kopplad till.

Personer:

De personer som hör till den här organisationen.

Internetregistrering:

Om organisationen har en egen internetsida för att registrera kunder på så visas den adressen här. Det är även möjligt att klicka på ikonen "Papper/penna" för att öppna websidan.

Förklaring till uppgifter på flik "Abonnemang"

Lista över abonnemang kopplade till organisationen:

 • Skapa
 • Visa
 • Radera
 • Rapport
 • Debitera - debiterar markerat abonnemang för en debiteringsperiod för fakturering eller betalning i kassan.
 • Abonnemangsrelation - Ger möjlighet att filtrera vilka abonnemang som ska listas:
  • Betalarorganisation - Organisationen är angiven som betalarorganisation för abonnemanget.
  • Betalarens organisation -Betalaren tillhör organisationen.
  • Nyttjarens organisation - Nyttjaren tillhör organisationen.
  • Alla visar alla abonnemang som är kopplade till organisationen genom någon av ovanstående relation.
  • Det är även möjligt att ställa in vilket av ovanstående val som ska vara standard (med hjälp av inställningen "Standardval för abonnemangsrelation på organisationskort", kontakta BRPs support för hjälp med detta).
 • No labels