Child pages
  • Objektet kontrakt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Kontrakt

Flik Basuppgifter

Många av fälten är gemensamma för produkter av typerna "Kontrakt" och "Abonnemang". Dessa fält bekrivs inte i detta dokument utan finns beskrivna under Objektet abonnemang. Endast de fält som direkt påverkar produkter av typen "Kontrakt" beskrivs nedan.

Bundet t.o.m:

Vid vilket datum som kontraktets kontraktsperiod (bindningstid) tar slut. Detta datum sätts med default utifrån den kontraktstid som har registrerats under Produkter > Inställningar > Kontraktsperiod. Bundet t.o.m kan ändras manuellt.

Förnyas automatiskt:

Markera parametern om ni önskar att kontraktets reserverade tider automatiskt ska flyttas över till nästa kontraktsperiod i samband med att den gamla går ut.

Tillfällen:

Ange på vilken veckodag som kontaktstiderna ska reserveras/bokas in på samt med vilken periodicitet, t.ex. varannan vecka eller första (den angivna veckodagen) i månaden.

Startvecka i period:

Ange om starttiden för kontraktstiderna ska börja i den första, andra, tredje, etc. veckan i kontraktsperioden. Aktuellt för kontrakt där periodiciteten är större än varje vecka.

Tidpunkt: Klockan: Längd:

Ange klockslag för bokningens starttid samt hur lång tid som ska bokas vid varje tillfälle.

Resurs:

Ange vilken resurs som ska bokas.

Inbokat t.o.m:

Visar hur långt kontraktet hittills har bokats in.

  • No labels